Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Rekompensaty dla rolników a przychód PIT

Przychody z typowej działalności rolniczej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób potraktować inne świadczenia pośrednio związane z pracami rolników. Wartym przeanalizowania przykładem będzie przypadek otrzymania przez rolnika rekompensaty za szkody w plonach rolnych.

Rekompensaty dla rolników a przychód PIT

Działalność rolnicza a podatek PIT

Na początku przywołajmy kilka istotnych przepisów, które pomogą lepiej zrozumieć opisany problem. Po pierwsze, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT – przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc – w przypadku roślin,
  2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt
    – licząc od dnia nabycia.

Działalnością rolniczą, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o PIT, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Z powyższych przepisów wynika, jaki rodzaj działalności zalicza się do działalności rolniczej, a także to, że każdy inny przychód, pośrednio związany z działalnością rolniczą, czy też powstający przy okazji prowadzenia działalności rolniczej nie stanowi przychodów z tej działalności.

Nie ulega zatem wątpliwości, że zyski ze sprzedaży własnych plonów rolnych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zostały bowiem wprost wymienione w działalności rolniczej, której nie obejmują przepisy ustawy PIT. Do kryteriów określających działalność jako rolniczą należą wyłącznie czynności podejmowane w zakresie wytwarzania, hodowli, chowu i produkcji wymienionych w tym przepisie produktów, materiałów czy zwierząt.

WAŻNE!

Przychody z tytułu otrzymanej rekompensaty za szkody w plonach rolnych nie zostały wprost wskazane w definicji działalności rolniczej określonej w art. 2 ust. 2 ustawy PIT.

Podatkowy charakter rekompensaty otrzymanej przez rolnika

Analizując każde przysporzenie, należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT – przychodem podatkowym są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

O kategorii przychodu możemy zatem mówić w sytuacji, gdy podatnik osiąga określone przysporzenie majątkowe rozumiane jako zwiększenie jego aktywów, tj. majątku. Tymczasem otrzymane przez rolników rekompensaty mają charakter kompensacyjny, co oznacza, że stan majątkowy rolników nie staje się większy w odniesieniu do stanu sprzed wyrządzenia szkody. Rolnik nie otrzymuje żadnego dodatkowego przysporzenia, ponieważ otrzymana rekompensata jedynie wyrównuje jego straty.

Jak wskazuje treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 21.11.2017 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.411.2017.1.AK – w normalnym toku czynności rolnik osiągnąłby przychody z działalności rolniczej wynikające w szczególności z wytwarzania produktów roślinnych. Z tego też powodu należy zauważyć, że otrzymane przez rolnika rekompensaty mają jedynie na celu zrekompensować straty wynikającej ze zniszczenia lub zmniejszenia plonów. Rekompensaty mają zatem w rzeczywistości na celu przywrócenie stanu posiadania rolnika sprzed wyrządzenia szkody. W rezultacie, odszkodowania (rekompensaty) mają na celu zrekompensowanie strat, a ich otrzymanie powoduje, że rolnik ma możliwość uzyskania przychodów w takiej wysokości, w jakiej uzyskałaby te przychody z działalności rolniczej, gdyby szkoda nie powstała.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Powyższe oznacza, że rekompensaty powinny być traktowane analogicznie jak przychody z działalności rolniczej i znajdować się poza zakresem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podobnie też w interpretacji indywidualnej z dnia 16 listopada 2015 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB1/4511-887/15/AK, gdzie czytamy:

„(...) w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą szkody wpływają na zmniejszenie przychodów z działalności rolniczej. Odszkodowanie ma zatem na celu rekompensatę tych strat. Odszkodowanie to powoduje, że osoba je otrzymująca ma możliwość uzyskania przychodów z działalności rolniczej w takiej wysokości, w jakiej uzyskałaby te przychody, gdyby szkoda nie powstała. W takiej sytuacji otrzymane odszkodowanie uznać należy za przychód uzyskany z działalności rolniczej, niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Korzystne stanowisko w tym zakresie prezentuje również orzecznictwo sądowe. Przykładowo w wyroku WSA w Białymstoku z dnia 02.12.2015 r., I SA/Bk 565/15, sąd wskazał, że z art. 2 ust. 2 ustawy PIT wynika, jaki rodzaj działalności zalicza się do działalności rolniczej, a także to, że każdy inny przychód, pośrednio związany z działalnością rolniczą, czy też powstający przy okazji prowadzenia działalności rolniczej nie stanowi przychodów z tej działalności.

Rekompensaty mają charakter kompensacyjny, tym samym stan majątkowy rolników indywidualnych poprzez wypłatę odszkodowania nie staje się większy w odniesieniu do stanu sprzed wyrządzenia szkody.

Mając na uwadze powyższe, możemy stwierdzić, że odszkodowania wypłacane rolnikom indywidualnym za szkody, które mają w rzeczywistości na celu przywrócenie stanu posiadania sprzed wyrządzenia szkody, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż stanowią przychód uzyskany z działalności rolniczej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Pomimo że rekompensaty dla rolników nie zostały wprost określone w definicji działalności rolniczej, to zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne zgodnie uznają, że w opisanym przypadku nie występuje przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy PIT.

Rekompensaty dla rolników otrzymane w zamian za szkody wyrządzone w plonach rolnych są dla rolników neutralne podatkowo na gruncie podatku PIT, ponieważ nie powodują zwiększenia majątku rolników lecz kompensują jedynie poniesione straty.

Przykłady

 

Przypadek Pani Anny, rolniczki z Małopolski: Pani Anna prowadzi niewielkie gospodarstwo, specjalizujące się w uprawie jabłek. Pewnego roku, niespodziewane przymrozki wiosenne znacznie uszkodziły kwitnące drzewa, powodując znaczące straty w plonach. Pani Anna otrzymała rekompensatę z lokalnego funduszu wspierającego rolników, mającą na celu pokrycie strat wywołanych przez niekorzystne warunki pogodowe. Pomimo otrzymania rekompensaty, jej stan majątkowy nie zwiększył się, ponieważ środki te służyły jedynie zrekompensowaniu strat, a nie generowaniu dodatkowego przychodu.

 

Przykład Pana Jana, hodowcy bydła z Wielkopolski: Pan Jan prowadzi hodowlę bydła mlecznego. W wyniku powodzi, która nawiedziła region, doszło do znacznego zniszczenia pastwisk oraz infrastruktury gospodarstwa. Pan Jan otrzymał rekompensatę od ubezpieczyciela, która pozwoliła na odbudowę zniszczonych obiektów i zakup niezbędnych środków do dalszej hodowli. Otrzymane środki nie zwiększyły bezpośrednio jego przychodów z działalności rolniczej, lecz pozwoliły na kontynuację działalności na podobnym poziomie, jak przed wystąpieniem szkody.

 

Sytuacja Pana Krzysztofa, producenta warzyw z Dolnego Śląska: Pan Krzysztof specjalizuje się w uprawie warzyw gruntowych. Z powodu lokalnego zanieczyszczenia środowiska, spowodowanego wyciekiem substancji chemicznych z pobliskiego zakładu przemysłowego, doszło do zanieczyszczenia gleby, co wpłynęło na jakość i ilość plonów. Pan Krzysztof otrzymał rekompensatę od zakładu przemysłowego za poniesione straty. Te środki pozwoliły mu na zakup czystszej gleby i odbudowę upraw, jednak nie zwiększyły jego dochodów, a jedynie zrekompensowały straty wynikające z zewnętrznego zanieczyszczenia.

Podsumowanie

 

Rekompensaty otrzymane przez rolników za szkody wyrządzone w plonach rolnych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), ponieważ nie zwiększają majątku rolnika, lecz jedynie kompensują poniesione straty. Zarówno organy podatkowe, jak i orzecznictwo sądowe konsekwentnie uznają, że tego rodzaju odszkodowania mają charakter neutralny podatkowo, nie generując dodatkowego przychodu, a jedynie przywracając stan majątkowy sprzed wyrządzenia szkody.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prawa podatkowego? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnego sporządzania pism. Eksperci czekają, aby pomóc Ci w każdej kwestii związanej z podatkami rolnymi i rekompensatami! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze