Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Niższy ryczałt od wynajmy dla małżonków

Wynajem nieruchomości stanowiącej własność małżonków podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i w tym zakresie możemy wyróżnić dwie stawki podatkowe. Od 1 lipca 2023 roku uległy zmianie przepisy podatkowe, dzięki czemu możliwe jest opłacanie niższych podatków. Poniżej przyjrzymy się konstrukcji nowych przepisów.

Niższy ryczałt od wynajmy dla małżonków

Ryczałt od wynajmu prywatnego

Jak stanowi art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku – opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym (tzw. najem prywatny).

Stawka podatku dla przychodu z wynajmu prywatnego wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

Zatem stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskiwanych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100 000 zł wynosi 8,5%. Natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Na mocy art. 12 ust. 13 ustawy – w brzmieniu obowiązujących do końca czerwca 2023 roku – w przypadku osiągania przez małżonków przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, kwota przychodów dotyczy łącznie obojga małżonków.

Z przytoczonej regulacji wynika, że określony w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym limit przychodów w wysokości 100 000 zł dotyczył łącznie obojga małżonków osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, zawieranych poza działalnością gospodarczą. Nie jest istotne, czy przedmiot najmu należy do majątku wspólnego, czy do majątków odrębnych małżonków – limit ten dotyczy małżonków niezależnie od obowiązującego ustroju majątkowego.

Jak wskazał Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 26.05.2023 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.314.2023.2.MG: dla małżonków wynajmujących nieruchomości w ramach najmu prywatnego, opodatkowujących uzyskane z tego tytułu przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, istnieje wspólny limit przychodów. Określony w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, limit przychodów w wysokości 100 000 zł dotyczy łącznie obojga małżonków osiągających przychody z tytułu umów najmu zawieranych poza działalnością gospodarczą. Bez znaczenia pozostaje fakt zawarcia umowy rozdzielności majątkowej.

Przychody ze wspólnej własności przyporządkowuje się do podatnika proporcjonalnie do posiadanego udziału w rzeczy wspólnej.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykład

Małżonkowie pozostający w ustroju rozdzielności majątkowej wynajmują nieruchomość, która stanowi ich współwłasność w udziałach po 50%. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2023 roku limit był wspólny i wynosił 100 000 zł. To oznacza, że po przekroczeniu przychodu powyżej 50 000 zł u każdego z małżonków stawka podatku wzrastała z 8,5% na 12,5%.

WAŻNE!

W poprzednim stanie prawnym dla małżonków wynajmujących nieruchomości w ramach najmu prywatnego, opodatkowujących uzyskane z tego tytułu przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, istniał wspólny limit przychodów w wysokości 100 000 zł, do którego stawka ryczałtu wynosiła 8,5%, a powyżej tej kwoty 12,5%.

Korzystna dla małżonków zmiana przepisów

Od 1 lipca 2023 roku obowiązuje nowe brzmienie art. 12 ust. 13 ustawy o zryczałtowanym podatku i obecnie przepis stanowi, że w przypadku małżonków, którzy złożyli oświadczenie określone w ust. 6, kwota przychodów wyznaczająca limit stawki wynosi 200 000 zł.

Limit 100 000 zł ma obowiązywać każdego z małżonków odrębnie. Przy czym w przypadku małżonków, którzy złożą oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich, limit przychodów, o którym mowa, ma wynosić 200 000 zł.

Zgodnie z art. 12 ust. 6 ww. ustawy małżonkowie pozostający w ustroju wspólności małżeńskiej mogą złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu z wynajmu rzeczy wspólnej przez jednego z nich.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu dotyczy również lat następnych.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy zmieniającej nowe brzmienie ma zastosowanie do przychodów osiąganych od 1 stycznia 2023 roku.

W świetle powyższego także i w aktualnym stanie prawnym nie ma znaczenia, czy małżonkowie pozostają w ustroju wspólności czy też rozdzielności majątkowej. Przepis jest bowiem tak skonstruowany, że limit na każdego małżonka wynosi 100 000 zł, a jeżeli małżonkowie we wspólności zdecydują się na rozliczenie tylko przez jednego z nich, to limit przypadający na tego jednego małżonka wynosi 200 000 zł.

WAŻNE!

Na skutek dokonanej zmiany treści art. 12 ust. 13 ustawy o zryczałtowanym podatku małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą niższy podatek, ponieważ podwyższono limit obligujący do zastosowania wyższej –12,5% – stawki podatku. Obecne przepisy nie przewidują zatem limitu łącznego.

Końcowo warto też wskazać, że zgodnie z przepisami przejściowymi nowy limit odnosi się do przychodów osiąganych już od początki 2023 roku.

Jednocześnie podatnicy, którzy stosowali stary limit i nadpłacili podatek w okresie pierwszego półrocza mogą nadwyżkę uzyskać dopiero na etapie składania zeznania rocznego, tj. jako nadpłatę podatku w PIT-28, który to składany jest w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Przykłady

 

Przykład pary małżeńskiej wynajmującej mieszkanie: Anna i Marek, małżeństwo z Krakowa, wynajmują od kilku lat swoje mieszkanie. Wcześniej, przy limitach 100 000 zł, szybko przekraczali próg 8,5% stawki podatkowej, przechodząc na wyższą 12,5% po przekroczeniu połowy limitu przez każdego z nich. Od lipca 2023, dzięki nowym przepisom, mogą teraz rozliczać się z limitami 100 000 zł na osobę lub 200 000 zł, jeśli zdecydują się na rozliczenie wspólne, co pozwala im utrzymać niższą stawkę podatku przez dłuższy czas.

 

Przykład małżonków z odrębnymi nieruchomościami: Kasia i Tomasz, małżeństwo z Warszawy, posiadają każde swoją nieruchomość wynajmowaną. W poprzednim systemie podatkowym, niezależnie od tego, czy nieruchomość należała do majątku wspólnego, czy odrębnego, wspólny limit wynosił 100 000 zł. Nowe przepisy pozwalają im teraz rozliczać się oddzielnie z limitami 100 000 zł na każdą nieruchomość, co znacząco obniża ich łączne obciążenie podatkowe.

 

Przykład wykorzystania nowego limitu przez małżonków w rozdzielności majątkowej: Ewa i Robert, małżonkowie z Gdańska, żyją w rozdzielności majątkowej i wynajmują wspólnie zakupiony lokal komercyjny. Wcześniej, nawet będąc w rozdzielności majątkowej, byli ograniczeni wspólnym limitem 100 000 zł. Teraz, mogą zdecydować, czy każde z nich rozliczy się z limitem 100 000 zł oddzielnie, czy też wybiorą opcję wspólnego rozliczenia z limitem 200 000 zł, co daje im większą elastyczność i potencjalne korzyści podatkowe.

Podsumowanie

 

Zmiany w przepisach podatkowych dotyczących ryczałtu od wynajmu nieruchomości dla małżonków, wprowadzone od lipca 2023 roku, oferują znacznie korzystniejsze warunki podatkowe. Teraz każdy z małżonków może rozliczać się z limitu 100 000 zł niezależnie lub wybrać wspólne rozliczenie z limitem 200 000 zł, co pozwala na większą elastyczność i potencjalne oszczędności podatkowe. Nowe regulacje ułatwiają małżonkom zarządzanie finansami związanymi z wynajmem nieruchomości, umożliwiając im lepsze dostosowanie do indywidualnych potrzeb i sytuacji.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz porady dotyczącej nowych przepisów podatkowych związanych z wynajmem nieruchomości? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online i profesjonalnego wsparcia w przygotowaniu dokumentacji, aby maksymalnie wykorzystać nowe możliwości podatkowe dla małżonków.

Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze