Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Likwidacja stanowiska pracy

Z różnych przyczyn pracodawca może powziąć decyzję o likwidacji danego stanowiska pracy i ma do tego prawo. Aby odniosło to jednak pożądany skutek, muszą zostać spełnione szczególne warunki omówione w odrębnej od Kodeksu pracy ustawie, o czym bliżej w dzisiejszym opracowaniu.

Likwidacja stanowiska pracy

Likwidacja stanowiska pracy – podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę

Kodeks pracy (K.p.) w art. 30 § 1 przewiduje cztery podstawowe tryby rozwiązania umowy o pracę:

 • za porozumieniem stron;
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem;
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia;
 • z upływem czasu, na który umowa była zawarta.

Oprócz tych sposobów ustania stosunku pracy prawo przewidziało sytuacje szczególne, w których rozwiązanie z pracownikami umów o pracę następuje z przyczyn całkowicie od nich niezależnych. Jednym z takich powodów jest likwidacja stanowiska pracy. Rozwiązanie umowy o pracę na tej podstawie następuje w oparciu o ustawę z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ustawa, potocznie nazywana ustawą o „zwolnieniach grupowych”, znajduje zastosowanie również w przypadku zwolnień indywidualnych. Dla jej zastosowania konieczne jest spełnienie łącznie przesłanek określonych w art. 1 ust. 1. Przy niespełnieniu którejkolwiek z nich likwidacja stanowiska pracy może być podstawą rozwiązania umowy o pracę w oparciu o Kodeks pracy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Likwidacja stanowiska pracy jest przyczyną rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy od niego niezależną. Aby zastosować szczególne zasady z ustawy o „zwolnieniach grupowych” konieczne jest łączne spełnienie przesłanek w niej określonych. W przeciwnym wypadku zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu pracy.

Likwidacja stanowiska pracy – przesłanki zastosowania tzw. zwolnień grupowych

Przesłanki zastosowania przepisów ustawy o „zwolnieniach grupowych” zostały ujęte w art. 1 ust. 1. Należą do nich:

 1. zatrudnianie przez pracodawcę co najmniej 20 pracowników,
 2. konieczność rozwiązania przez pracodawcę stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 3. rozwiązanie stosunków pracy w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron,
 4. w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Na mocy art. 10 ust. 1 tejże ustawy niektóre z jej przepisów, m.in. dotyczących odprawy pieniężnej, stosuje się w przypadku zwolnień mniejszej liczby pracowników – tzw. zwolnienia indywidualne.

Przepisy ustawy mają zastosowanie jedynie do pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy, wyłączając osoby zatrudnione na podstawie mianowania. Nie znajdą zatem zastosowania do zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Przyczyny niedotyczące pracowników nie zostały w ustawie zdefiniowane. W orzecznictwie określa się je jako przyczyny leżące po stronie pracodawcy, jak również niezwiązane z żadną ze stron – co do tego warunku można spotkać stanowiska odmienne. Ważne, aby nie dotyczyły one pracowników. Można do nich zaliczyć ogłoszenie upadłości, likwidację pracodawcy, likwidację stanowiska pracy. Ustawa znajduje zastosowanie tylko w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę i rozwiązania jej na mocy porozumienia stron, którego inicjatywa wyszła od podmiotu zatrudniającego. O zamiarze przeprowadzenia grupowego zwolnienia pracodawca informuje na piśmie zakładową organizację związkową, z którą konsultuje:

 • możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia;
 • możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego pracowników;
 • możliwości uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnione osoby.

WAŻNE!

Przyczyny niedotyczące pracowników nie zostały zdefiniowane w ustawie o „zwolnieniach grupowych”. Mogą one dotyczyć pracodawcy, jak również nie dotyczyć żadnej ze stron – ani pracodawcy, ani pracownika.

Likwidacja stanowiska pracy – pojęcie likwidacji stanowiska pracy

Jak już wspomniałam, likwidacja stanowiska pracy stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę. Pojęcie to nie zostało w ustawie o „zwolnieniach grupowych” zdefiniowane. W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że likwidacja musi być rzeczywista, a nie pozorna. O pozorności możemy mówić wówczas, gdy stanowisko jest formalnie likwidowane, ale na jego miejsce jest tworzone nowe, o innej nazwie, które w istocie nie różni się od poprzedniego. Można to ocenić porównując warunki zatrudnienia na obu stanowiskach – nowym i zlikwidowanym. Nie zawsze likwidacja stanowiska pracy musi wiązać się ze złą kondycją finansową pracodawcy. Zdarzają się sytuacje, zwłaszcza po okresowej nieobecności pracownika w pracy, że jego obowiązki są wykonywane przez innych pracowników i w istocie jego stanowisko staje się zbędne. W rzeczywistości ocena, czy likwidacja miała charakter pozorny, należy do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Rzeczywista likwidacja stanowiska pracy stanowi uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę.

Likwidacja stanowiska pracy – uprawnienia pracownika w związku z likwidacją stanowiska pracy

Podstawowym uprawnieniem pracownika w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w oparciu o ustawę o „zwolnieniach grupowych” jest odprawa pieniężna. Przysługuje ona w określonej wysokości w zależności od stażu pracy u danego pracodawcy. Odnośnie pojęcia „okres zatrudnienia” pojawiły się wątpliwości interpretacyjne. Mianowicie, czy pod tym pojęciem należy rozumieć jedynie okres ostatniego, nieprzerwanego zatrudnienia w zakładzie, w którym dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, czy jako suma wszystkich okresów zatrudnienia, nawet jeśli są pomiędzy nimi przerwy. W uchwale podjętej w sprawie III PZP 20/02 Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że uwzględniamy wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy, nawet jeśli były przerwy w zatrudnieniu. To rozstrzygnięcie dotyczyło jednak interpretacji artykułu 36 Kodeksu pracy i nie zostało przesądzone, czy taka wykładnia będzie odnosiła się również do omawianej ustawy. Wysokość odprawy wynosi:

 • jednomiesięczne wynagrodzenie przy zatrudnieniu krótszym niż dwa lata;
 • dwumiesięczne wynagrodzenie przy zatrudnieniu od dwóch do ośmiu lat;
 • trzymiesięczne wynagrodzenie przy zatrudnieniu ponad osiem lat.

W każdym przypadku wysokość odprawy nie może przekroczyć 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. W umowie o pracę strony mogą przewidzieć korzystniejsze warunki wypłaty odprawy. Nie mogą to być jednakże warunki mniej korzystne dla pracownika, które są z mocy prawa nieważne. W art. 5 ustawa przewiduje szczególną ochronę przed rozwiązaniem stosunku pracy w odniesieniu do określonej grupy osób, którym można jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy. Należą do nich m.in. pracownicy:

 • którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego;
 • w ciąży;
 • w okresie urlopu macierzyńskiego oraz na warunkach takiego urlopu;
 • w okresie urlopu rodzicielskiego oraz ojcowskiego;
 • będący społecznym inspektorem pracy;
 • będący członkiem organów wymienionych w cytowanym przepisie.

WAŻNE!

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę z przyczyn jego niedotyczących, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości określonej w ustawie bądź umowie o pracę.

Podsumowując: likwidacja stanowiska pracy jest bardzo często występującą przyczyną rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy. Aby jednak doszło do skutecznego jego ustania, musi to być przyczyna rzeczywista, a nie pozorna. W razie konieczności odwołania się do sądu pracy warto zasięgnąć profesjonalnej pomocy prawnika w omawianym zakresie.

Przykłady

 

Zmiana Technologii w Firmie Produkcyjnej Firma produkcyjna postanowiła zautomatyzować linię produkcyjną, co wymagało zmiany technologii i wprowadzenia nowoczesnych maszyn. W rezultacie, stanowiska pracy operatorów maszyn starszego typu stały się zbędne. Pracodawca, zgodnie z procedurą, przeprowadził proces likwidacji tych stanowisk, jednocześnie oferując pracownikom szkolenia umożliwiające przebranżowienie się lub możliwość pracy na nowych stanowiskach w innych działach firmy.

 

Zamknięcie Oddziału Firmy Międzynarodowa korporacja postanowiła zamknąć jeden ze swoich mniej rentownych oddziałów w Polsce, co skutkowało likwidacją wszystkich stanowisk pracy w tym oddziale. Pracodawca zastosował procedury przewidziane w ustawie o zwolnieniach grupowych, informując pracowników o likwidacji stanowisk i oferując im odprawy oraz pomoc w znalezieniu nowej pracy, w tym współpracę z agencjami rekrutacyjnymi.

 

Restrukturyzacja w Dziale Marketingu Firma X, w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe i potrzebę skuteczniejszej komunikacji cyfrowej, zdecydowała się na restrukturyzację swojego działu marketingu. W wyniku tej zmiany, stanowiska tradycyjnych specjalistów od marketingu bezpośredniego zostały zlikwidowane. Pracownikom tych stanowisk zaproponowano szkolenia z zakresu marketingu cyfrowego oraz możliwość przejścia na nowo utworzone stanowiska w dziale marketingu cyfrowego, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych warunków zatrudnienia.

Podsumowanie

 

Likwidacja stanowiska pracy jest procesem, który może mieć miejsce z różnych przyczyn niezależnych od pracownika, takich jak zmiany technologiczne, restrukturyzacja firmy czy zamknięcie oddziału. W takich przypadkach pracodawca musi przestrzegać przepisów prawa pracy, w tym ustawy o zwolnieniach grupowych, oferując pracownikom odpowiednie odprawy, możliwości przekwalifikowania lub pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia. Ważne jest, aby proces ten był przeprowadzony w sposób rzeczywisty, a nie pozorny, z należytym uwzględnieniem praw pracowniczych.

Oferta porad prawnych

 

Jeżeli Twoje stanowisko pracy jest zagrożone likwidacją? Skorzystaj z naszych profesjonalnych porad prawnych online i wsparcia w przygotowaniu dokumentacji - pomagamy chronić Twoje prawa pracownicze w każdej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

O autorze: r.pr. Eliza Polachowska

Radca prawny, mediator i doradca obywatelski. Wiedzę oraz doświadczenie zawodowe zdobywała przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze. Przez kilka lat pracowała w administracji publicznej, następnie w Kancelariach adwokackich i radcowskich oraz jako asystent sędziego w...

>> więcej informacji o autorze