Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje osobne tryby postępowania w zakresie ustalenia oraz zaprzeczenia ojcostwa. Dodatkowo w tym zakresie obowiązują określone prawem domniemania, które w drodze przedstawienia odpowiednich dowodów mogą być obalone. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej instytucji uznania oraz zaprzeczenia ojcostwa.

Uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa

Celem instytucji zaprzeczenia ojcostwa jest obalenie domniemania pochodzenia dziecka. Na skutek tej procedury dochodzi do potwierdzenia, że mąż matki nie jest ojcem dziecka.

Otóż, jak stanowi art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Ponadto jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć mąż matki. Ma on na to czas w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Powództwo takie jest wytaczane zarówno przeciwko dziecku, jak i przeciwko matce. Co ciekawe, upoważnionym do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa jest nie tylko mąż matki. Z takim wnioskiem może wystąpić zarówno matka, jak i dziecko.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

W przypadku matki obowiązują analogiczne regulacje, które m.in. wskazują, że powództwo nie może być wytoczone po uzyskaniu przez dziecko pełnoletniości. Natomiast inaczej jest w przypadku dziecka, które to po osiągnięciu pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki. Jeżeli dziecko dowiedziało się o tej okoliczności przed dniem osiągnięcia pełnoletności, termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia osiągnięcia pełnoletności.

Warto także wskazać na dwie istotne okoliczności szczególne. Po pierwszej, wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka, chyba że dziecko zmarło po wszczęciu postępowania. W sytuacji gdy dziecko wytoczyło powództwo i następnie zmarło, zaprzeczenia ojcostwa mogą dochodzi zstępni dziecka. Po drugie, niedopuszczalne jest zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki w sytuacji, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą mąż matki wyraził zgodę.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Pamiętajmy, że powództwo o zaprzeczenie ojcostwa, które obala domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, może wytoczyć mąż matki, matka oraz dziecko. K.r.o. określa konkretne terminy oraz ramy czasowe, w których można dochodzić zaprzeczenia ojcostwa.

Uznanie ojcostwa

Z procedurą ustalenia lub uznania ojcostwa mamy natomiast do czynienia, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone. Mamy zatem odwrotną sytuację niż w przypadku zaprzeczenia ojcostwa, co również związane jest z istniejącymi domniemaniami.

Jak stanowi art. 85 K.r.o. – domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z jego matką nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka, albo ten, kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji. Dodatkowo przepis wskazuje, że fakt, iż matka dziecka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania, ale tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

Trzeba wskazać i wyraźnie podkreślić, że uznanie i ustalenie ojcostwa to dwa osobne pojęcia, które nie powinny być utożsamiane. Dodatkowo, jak wskazuje przepis, uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

Uznanie ojcostwa następuje na skutek oświadczenia złożonego przed kierownikiem USC lub przed notariuszem. Dopuszczalne jest uznanie dziecka jeszcze przed jego urodzeniem. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. W innym przypadku konieczna jest zgoda sądu opiekuńczego. Podobnie jak w przypadku zaprzeczenia ojcostwa, także i tu nie jest możliwe uznanie ojcostwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Co ciekawe, zarówno ojciec, jak i matka oraz dziecko może wystąpić z powództwem o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Terminy, strony legitymowane czynnie oraz biernie, jak i ramy czasowe zostały w K.r.o. określone analogicznie, jak w przypadku zaprzeczenia ojcostwa.

WAŻNE!

Mężczyzna może złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka. Takie oświadczenie może zostać jednak uznane za bezskuteczne, jeżeli ustalono, że dziecko nie pochodzi od tego mężczyzny. Konieczne w tym celu jest wytoczenie powództwa.

Ustalenie ojcostwa

Na zakończenie przeanalizujmy zagadnienie ustalenia ojcostwa. Przede wszystkim wskażmy, że do takiego ustalenia dochodzi na mocy orzeczenia sądu. Sądowego ustalenia ojcostwa mogą żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Te osoby są upoważnione do złożenia powództwa o ustalenie ojcostwa.

Ani matka, ani domniemany ojciec nie mogą wytoczyć powództwa o ustalenie ojcostwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, matka oraz domniemany ojciec mogą wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje - przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Z drugiej strony domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku oraz matce. W razie śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo, ustalenia ojcostwa mogą dochodzić jego zstępni.

Sprawy o ustalenie ojcostwa należą do właściwości sądów okręgowych. Co równie warte podkreślenia – w sprawach o ustalenie (jak i zaprzeczenie) ojcostwa, jak również o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa matka i ojciec dziecka mają zdolność procesową także wtedy, gdy są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych, jeżeli ukończyli lat szesnaście. W rezultacie, na zasadzie wyjątku przyznano prawo do wytoczenia powództwa osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych.

WAŻNE!

Ustalenie ojcostwa odbywa się w drodze postępowania przez sądem okręgowym. Ustalenie ojcostwa stwierdzane jest orzeczeniem sądowym i należy je odróżnić od uznania ojcostwa, które opiera się na złożeniu oświadczenia. Podmiotami legitymowanymi do złożenia powództwa o ustalenie ojcostwa jest domniemany ojciec, matka oraz dziecko.

Jak widać z przedstawionych przepisów, uznanie, ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa są instytucjami, które związane są z istniejącymi w przepisach domniemaniami, które mogą być obalone. Warto podkreślić, że podmiotami upoważnionym do złożenia określonego powództwa jest nie tylko mężczyzna, ale także matka oraz samo dziecko.

Przykłady

 

Zaprzeczenie ojcostwa po testach DNA

Marek i Ewa byli małżeństwem przez 5 lat, gdy na świat przyszła ich córka, Zofia. Po kilku latach, Marek zaczął mieć wątpliwości co do swojego ojcostwa, zmotywowany zachowaniem Ewy i niejasnościami dotyczącymi czasu poczęcia Zofii. Zdecydował się przeprowadzić testy DNA, które wykazały, że nie jest biologicznym ojcem Zofii. Na podstawie tych wyników, Marek wniósł do sądu powództwo o zaprzeczenie ojcostwa, powołując się na art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Sąd, po zapoznaniu się z dowodami, uwzględnił wniosek Marka, zaprzeczając jego ojcostwu i zmieniając stan cywilny Zofii w rejestrze stanu cywilnego.

 

Uznanie ojcostwa po rozwodzie

Anna, będąc w trakcie rozwodu, dowiedziała się, że jest w ciąży z Tomaszem, swoim nowym partnerem. Po narodzinach dziecka, Tomasz chciał zostać uznany za ojca dziecka, mimo że w świetle prawa, dziecko uznawane było za potomstwo męża Anny z małżeństwa, które formalnie jeszcze trwało. Tomasz złożył oświadczenie o uznaniu ojcostwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, co zostało zaakceptowane po dostarczeniu stosownych dowodów i zakończeniu procesu rozwodowego Anny. Tym samym, Tomasz został prawnym ojcem dziecka, co zostało odnotowane w akcie urodzenia.

 

Ustalenie ojcostwa w sądzie

Katarzyna wychowywała swojego syna, Filipa, bez wsparcia biologicznego ojca, który odmówił uznania paternitu. Katarzyna, mając na celu zapewnienie synowi prawnych relacji z ojcem oraz możliwości korzystania z alimentów, zdecydowała się wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa. Sprawa trafiła do sądu okręgowego, gdzie na podstawie zgromadzonych dowodów, w tym zeznań świadków i testu DNA, sąd ustalił ojcostwo. Ojciec Filipa został zobowiązany do płacenia alimentów i formalnie wpisany jako ojciec w akcie urodzenia dziecka.

Podsumowanie

 

Artykuł przedstawia złożoność procedur związanych z uznaniem, zaprzeczeniem oraz ustaleniem ojcostwa w świetle polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Poprzez konkretnych przykładów z życia, wyjaśniono, jak w praktyce realizowane są te procesy, podkreślając rolę dowodów, takich jak testy DNA, oraz znaczenie decyzji sądowych w kształtowaniu relacji rodzinnych i stanu cywilnego. Artykuł podkreśla, że zarówno mężczyzna, matka, jak i dziecko mają określone prawa i obowiązki w kontekście prawnych aspektów ojcostwa.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej uznania, zaprzeczenia lub ustalenia ojcostwa? Skorzystaj z naszej oferty konsultacji online i pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism. Nasz zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie rodzinnym jest do Twojej dyspozycji, aby zapewnić Ci profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze