Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o.

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi posiadać zarząd, w skład którego wchodzą członkowie zarządu pełniący podstawowe funkcje związane z kierowaniem sprawami spółki. Członek zarządu może pełnić swoją funkcję zarówno za wynagrodzeniem, jak również nieodpłatnie. W poniższym artykule zastanowimy się, jakie są konsekwencje podatkowe nieodpłatnego świadczenia pracy zarówno dla spółki, jak i dla członka zarządu.

Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o.

Formy pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia

W pierwszej kolejności zastanówmy się, jak w świetle przepisów przedstawia się relacja łącząca spółkę z członkiem zarządu. W tym zakresie musimy sięgnąć do treści Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.). Przepisy tej ustawy regulują bowiem zasady funkcjonowania spółki z o.o.

Zgodnie z art. 201 K.s.h. zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Użyte w przepisie sformułowanie „powołanie” należy rozumieć jako ustanowienie zarządu. Trzeba bowiem wskazać, że pełnienie funkcji członka zarządu może odbywać się w oparciu o wiele różnych stosunków prawnych. Nie jest bowiem wykluczone, że członek zarządu będzie zatrudniony w oparciu o umowę o pracę albo umowę cywilnoprawną. Dopuszczalne jest również pełnienie funkcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednakże w pełni dopuszczalne jest również pełnienie roli członka zarządu w drodze powołania i bez wynagrodzenia. Co równie ważne w kontekście naszych dalszych rozważań, członkiem zarządu może być zarówno udziałowiec spółki, jak i osoba z zewnątrz.

WAŻNE!

Funkcję członka zarządu osoba fizyczna może pełnić w oparciu o uchwałę w sprawie powołania. Tego rodzaju relacja dopuszcza możliwość wykonywania zadań członka zarządu bez wynagrodzenia.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń po stronie spółki z o.o.

W kategorii przychodów podatkowych, które może uzyskać spółka z o.o., mieszczą się m.in. przychody z nieodpłatnych świadczeń. Jak bowiem stanowi art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT – przychodem podlegającym opodatkowaniu jest wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

W kontekście takiej treści przepisu należy zastanowić się, czy w przypadku pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia spółka z o.o. powinna z tego tytułu wykazać przychód z nieodpłatnych świadczeń.

Choć w treści ustawy nie mamy konkretnej definicji, to za nieodpłatne świadczenie uznaje się wszelkie zdarzenia prawne i gospodarcze, w konsekwencji których powstaje nieodpłatne, niezwiązane z poniesieniem wydatku lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątkowe o konkretnym wymiarze finansowym.

Dalsza analiza uzależniona jest od tego, czy funkcję członka zarządu pełni wspólnik spółki, czy też osoba trzecia. W tym pierwszym przypadku organy podatkowe prezentują korzystne stanowisko, uznając, że spółka nie musi w takim przypadku rozpoznawać przychodu. Przykładowo w interpretacji Dyrektora KIS z dnia 27 marca 2020r., nr 0111-KDIB1-1.4010.7.2020.2.AB możemy przeczytać, że gdy funkcję członka zarządu pełni bez wynagrodzenia osoba będąca wspólnikiem spółki, to po stronie tej spółki nie powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń. Jest to spowodowane tym, że członek zarządu może uzyskać w przyszłości określone świadczenia od spółki (np. dywidendę). Jest on zatem zainteresowany osiąganiem zysku przez spółkę i zwiększaniem wartości jej majątku, które mogą mu przynieść obecnie i w przyszłości określone korzyści majątkowe.

Osoba fizyczna wyznaczona przez wspólnika, pełniąc funkcje zarządcze, realizuje wyłącznie cele gospodarcze wspólnika co do spółki zależnej. Nie stanowi ona niezależnej osoby realizującej własne cele gospodarcze, a jako osoba specjalnie wyznaczona przez wspólnika, świadczy usługi w jego imieniu.

WAŻNE!

Ustalenie, czy określone świadczenie uzyskane przez spółkę nieodpłatnie stanowi przychód, wymaga oceny charakteru dokonanego rodzaju czynności przysparzających, w przypadku których strona dokonująca przysporzenia otrzymuje korzyść majątkową. Sprawowanie zarządu przez osobę będącą udziałowcem spółki może przynieść wspólnikowi wymierne korzyści (np. w związku z wypłatą dywidendy), w związku z czym nie możemy tutaj mówić o nieodpłatnym świadczeniu.

Natomiast z zupełnie inną sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy funkcje członka zarządu będzie pełniła osoba, która nie jest wspólnikiem (udziałowcem) spółki z o.o. Taka sytuacja obliguje spółkę do rozpoznania przychodu z nieodpłatnych świadczeń, ponieważ taki członek zarządu nie osiąga z tego tytułu żadnych korzyści finansowych. Z uwagi na brak statusu udziałowca nie może on np. liczyć na wypłatę dywidendy. Z tych też powodów jest spełniony warunek nieodpłatności.

Wobec tego warto zastanowić się, jakie są reguły ustalania przychodu z nieodpłatnych świadczeń. W tym celu należy sięgnąć do normy wyrażonej w art. 12 ust. 6 ustawy CIT wskazującej, że wartość świadczeń w naturze, w tym nieodpłatnych świadczeń, ustala się:

  1. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
  2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
  3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu – w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu,
  4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

WAŻNE!

Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu spółki przez osobę, która nie jest udziałowcem (wspólnikiem) tejże spółki, powoduje, że po stronie samej spółki powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń. W takiej sytuacji wartość przychodu spółka powinna określić na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu w kontekście podatku PIT

Rozpatrując przedstawioną sytuację na gruncie podatku PIT, należy wskazać, że zgodnie z art. 11 ust. 1 tejże ustawy – przychodami podlegającymi opodatkowaniu są zasadniczo otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W konsekwencji opodatkowaniu podlegają realne przysporzenia polegające na zwiększeniu aktywów osoby fizycznej lub też zmniejszeniu jej pasywów.

Jeżeli zatem osoba fizyczna pełni funkcję członka zarządu nieodpłatnie i nie uzyskuje z tego tytułu wynagrodzenia, to nie jest to zdarzenie powodujące konsekwencje w podatku PIT. Skutki podatkowe wywoła natomiast wspominane już otrzymanie przez członka zarządu dywidendy.

Przechodząc do podsumowania, możemy wskazać, że w zależności od okoliczności faktycznych nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu może dla spółki z o.o. wywołać konkretne skutki podatkowe. Warto zatem zawczasu zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi i wcześniej skorzystać z pomocy profesjonalisty, który pomoże określić wpływ podejmowanych przez spółkę decyzji na kwestie podatkowe.

Przykłady

 

Przypadek Pana Kowalskiego - Członek Zarządu i Wspólnik: Pan Kowalski jest wspólnikiem w spółce z o.o. i pełni funkcję członka zarządu bez wynagrodzenia. Jego działania koncentrują się na długoterminowym planowaniu strategicznym spółki. Choć bezpośrednio nie otrzymuje wynagrodzenia, jego zaangażowanie przyczynia się do wzrostu wartości spółki, co z kolei zwiększa wartość jego udziałów. W tym przypadku, mimo braku wynagrodzenia, Pan Kowalski może czerpać korzyści finansowe w przyszłości, np. poprzez dywidendy.

 

Sytuacja Pani Nowak - Zewnętrzna Członkini Zarządu: Pani Nowak, nie będąc wspólnikiem, została powołana do pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z o.o. bez wynagrodzenia. Jej głównym zadaniem jest nadzorowanie projektów rozwojowych. Pani Nowak nie otrzymuje bezpośrednich korzyści finansowych z tytułu pełnionej funkcji, co oznacza, że spółka powinna rozpoznać przychód z nieodpłatnych świadczeń, zgodnie z przepisami podatkowymi.

 

Przykład Pana Jankowskiego - Nieodpłatna Praca a Korzyści Pośrednie: Pan Jankowski, będący zewnętrznym doradcą, zgodził się na pełnienie funkcji członka zarządu w spółce z o.o. bez wynagrodzenia. Jego działania skupiają się na optymalizacji procesów operacyjnych. Chociaż nie otrzymuje on bezpośredniego wynagrodzenia, jego praca pozwala mu na budowanie prestiżu i zdobywanie cennego doświadczenia, które może wykorzystać w przyszłych projektach zawodowych. W tym przypadku, mimo braku wynagrodzenia, korzyści dla Pana Jankowskiego mają niematerialny charakter.

Podsumowanie

 

Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu w spółce z o.o. może mieć różnorodne implikacje podatkowe, zarówno dla spółki, jak i dla samego członka zarządu. Istotne jest, aby dokładnie rozważyć zarówno prawną, jak i ekonomiczną stronę takiej współpracy, biorąc pod uwagę różnice między udziałowcami a osobami z zewnątrz. Zrozumienie tych niuansów jest kluczowe dla zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi oraz uniknięcia potencjalnych konsekwencji finansowych.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej dotyczącej nieodpłatnego pełnienia funkcji członka zarządu? Skontaktuj się z nami! Oferujemy kompleksowe konsultacje online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i pism, dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Oferta porad prawnych

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie zarządzania nieruchomościami wspólnymi lub masz pytania dotyczące funduszu remontowego, nasz zespół doświadczonych prawników jest dostępny online, aby oferować profesjonalne porady i wsparcie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szybką i efektywną pomoc prawną dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350
2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86
3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze