Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Utrudnianie kontaktów z dziećmi

W obecnym stanie prawnym alienacja rodzicielska (utrudnianie kontaktów z dzieckiem) jest czymś niemalże powszechnym – co prawda zauważonym przez ustawodawcę, ale niestety stale nieuregulowanym i nieznanym polskiemu prawu. Nieuregulowany zakres tej formy przemocy psychicznej, przejawiającej się w dużym uproszczeniu izolacją dziecka od drugiego rodzica, a także brak skutecznego instrumentu prawnego służącego do egzekwowania prawidłowości w odbywaniu kontaktów z dzieckiem, sprawia, iż godzi to nie tylko w rodzica, ale przede wszystkim w dobro dziecka.

Utrudnianie kontaktów z dziećmi

Kontakty drugiego rodzica z dzieckiem

W przypadku rozwodu lub rozpadu związku nieformalnego konieczną i pierwszorzędną czynnością jest uregulowanie sytuacji prawnej małoletniego dziecka. Zgodnie bowiem z treścią art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – sąd, orzekając rozwód stron, obowiązany jest zawrzeć w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcie w zakresie ustalenia miejsca pobytu małoletniego dziecka, władzy rodzicielskiej, wysokości obowiązku alimentacyjnego, a także – w przypadku braku porozumienia rodziców – kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem.

Jako teoretyk i zarazem praktyk w tej dziedzinie mogę śmiało powiedzieć, iż coraz częściej kwestią sporną – oprócz oczywiście wysokości obowiązku alimentacyjnego – jest kwestia uregulowania kontaktów, a w dalszej części wykonywania ustalonych już widzeń.

Co może bowiem zrobić rodzic, z którym małoletni nie zamieszkuje, gdy drugi rodzic świadomie lub nieświadomie utrudnia mu odbywanie kontaktów z dzieckiem? Etapów postępowania jest kilka, jednak patrząc na skalę problemu – jest ich wciąż za mało.

Zobacz też: Prawo dziadków do kontaktów z wnukami

Przymuszanie do wykonywania kontaktów z dzieckiem

W pierwszej kolejności – w przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami – należy uregulować kontakty z dzieckiem, a więc wystąpić do sądu z wnioskiem o uregulowaniem kontaktów. Należy pamiętać, iż sądem właściwym w takim przypadku jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania lub stałego pobytu dziecka.

Sądowe uregulowanie widzeń z małoletnim daje w dalszym etapie możliwość tzw. przymuszenia rodzica, który nie wykonuje orzeczenia sądu, do wykonywania ustalonych wcześniej kontaktów.

Z uwagi na to w pierwszej kolejności pokrzywdzony rodzic powinien skorzystać z niniejszej instytucji, albowiem reguluje ona wprost omawiany problem. Jak wynika z przepisów postępowania cywilnego, jeżeli rodzic, pod którego pieczą pozostaje dziecko, nie wykonuje w sposób prawidłowy obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia lub ugody zawartej przed sądem, a także przed mediatorem, sąd, uwzględniając sytuację majątkową tego rodzica, zagrozi mu nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z małoletnim wnioskowanej sumy pieniężnej za każde poczynione naruszenie.

Należy przy tym pamiętać, że niniejsze postępowanie jest dwuetapowe, co niestety powoduje wydłużenie całego procesu. Bowiem w pierwszej kolejności sąd wydaje postanowienie, w którym zagrozi rodzicowi niestosującemu się do orzeczonych kontaktów nakazem zapłaty określonej wcześniej sumy pieniężnej. Takie orzeczenie, w przypadku dalszego utrudniania kontaktów, uprawnia rodzica pokrzywdzonego do zainicjowania kolejnego postępowania, w którym sąd wyda już nakaz zapłaty wskazanej kwoty – mając na uwadze liczbę dokonanych naruszeń i nieprawidłowości.

Bardzo ważne jest także, iż suma pieniężna orzekana jest na rzecz rodzica, któremu uniemożliwiany jest kontakt. Zaznaczyć także trzeba, iż nie ma przepisu prawnego regulującego wysokość niniejszej sumy pieniężnej – konieczne jest więc wskazanie kwoty, która jest adekwatna zarówno w stosunku do sytuacji materialnej rodzica obowiązanego do zapłaty, ale jednocześnie spowoduje po jego stronie realne przymuszenie do przestrzegania wydanego orzeczenia.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Nadużywanie władzy rodzicielskiej

Kolejną formą dochodzenia swoich praw przez rodzica, któremu utrudniane jest odbywanie kontaktów z dzieckiem, jest wystąpienie z wnioskiem o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. Jak wynika bowiem z treści art. 111 § 1 K.r.o., jeżeli rodzice nadużywają przysługującej im władzy rodzicielskiej, sąd może ich tej władzy pozbawić.

Opinia oraz dorobek i orzecznictwa nie pozostawia w tej kwestii żadnych złudzeń, wskazując, iż do nadużycia władzy rodzicielskiej może dojść także poprzez uporczywe utrudnianie drugiemu rodzicowi odbywania widzeń z dzieckiem. Należy bowiem podnieść, iż dla prawidłowego rozwoju dziecka konieczny jest stały kontakt z obojgiem rodziców. Niezasadne i uporczywe utrudnianie drugiemu rodzicowi kontaktu z małoletnim stanowi więc nadużycie władzy rodzicielskiej, albowiem jest to zachowanie niezgodne z ogólnie pojętym dobrem dziecka.

Należy przy tym podnieść, iż składając wniosek o ograniczenie rodzicowi władzy rodzicielskiej, trzeba w nim zaznaczyć, w jakim zakresie władza rodzicielska ma zostać uszczuplona. Ograniczenie władzy rodzicielskiej polegać może bowiem m.in. na zobowiązaniu rodzica do określonego postępowania, obowiązku współpracy z kuratorem lub inną instytucją.

Z poczynionych przeze mnie obserwacji wynika, iż – obok wyżej omówionej egzekucji kontaktów – powoływanie się przez rodzica pokrzywdzonego na nadużywanie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica zaczyna być praktyką coraz częstszą. Postępowanie w tym zakresie – biorąc po uwagę możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia – okazać się może bowiem szybsze i skuteczniejsza.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem a przestępstwo

Co stanie się, jeżeli powyższe instytucje zawiodą i w dalszym ciągu kontakty będą uniemożliwiane?

Pomimo tego, że nie doszło do zmiany Kodeksu karnego (K.k.) w tej kwestii i nie zdecydowano się ostatecznie wprowadzić nowego rodzaju czynu niedozwolonego polegającego na niewykonaniu orzeczenia sądu lub ugody w zakresie kontaktów z dzieckiem, w mojej ocenie, w przypadku uporczywego utrudniania kontaktów, należy rozważyć złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, tj. czynu z art. 207 § 1 K.k. Jest to co prawda swoistego rodzaju nowość w walce rodzica o możliwość odbywania regularnych widzeń z dzieckiem, jednak może okazać się krokiem skutecznym i uzasadnionym.

Kontakty z dzieckiem a władza rodzicielska

Na koniec pragnę zaznaczyć, iż wbrew mylnym twierdzeniom wielu rodziców ograniczenie czy też pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej nie wpływa na możliwość odbywania kontaktów takiego rodzica z dzieckiem.

WAŻNE!

Jak wynika z treści art. 113 § 1 K.r.o., niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzic ma prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Podkreślić bowiem należy, iż instytucja władzy rodzicielskiej jest niejako odrębna od obowiązku i uprawnienia do kontaktowania się z dzieckiem. Nie sposób jednak powyższej relacji odmówić braku współdziałania. Należy bowiem podnieść, iż zaniedbywanie przez rodzica obowiązku utrzymywania kontaktów z dzieckiem może spowodować ingerencję sądu w zakresie przysługującej mu władzy rodzicielskiej.

Jeżeli bowiem sąd uzna, że brak odbywania i utrzymywania kontaktów zagraża dobru małoletniego dziecka, to może na podstawie art. 109 § 2 pkt 1 K.r.o. m.in. nałożyć na rodzica zobowiązanie do regularnego odbywania kontaktów. Idąc dalej, zaznaczyć trzeba, że stałe i uporczywie nieutrzymywanie kontaktów z dzieckiem stanowić może także przesłankę do pozbawienia takiego rodzica władzy rodzicielskiej.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Sposób realizowania kontaktów z dzieckiem

Dla wielu osób zastanawiające jest także, w jaki sposób można uregulować kontakty z dzieckiem tak, aby harmonogram był prawidłowy i zgodny z jego dobrem. Otóż artykuł 113 § 2 K.r.o. określa otwarty katalog elementów, na który składają się kontakty rodzica z dzieckiem. W ramach tego katalogu można wskazać na następujące elementy, jak przede wszystkim: przebywanie z dzieckiem, bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji zarówno listownej, jak i elektronicznej, a także – co staje się coraz bardziej popularne i pożądane – korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość.

Bardzo często zdarza się bowiem, że obok wniosku o uregulowanie kontaktów bezpośrednich, a więc określenia harmonogramu spotkań i odwiedzin, rodzic chce także uregulowania kontaktów telefonicznych i odbywanych za pomocą środków masowego przekazu.

Jak wynika z powyższych rozważań, ramy kontaktów rodzica z dzieckiem są kwestią całkowicie indywidualną i osobistą. W niektórych bowiem przypadkach – z uwagi na konflikt między rodzicami – konieczne jest regulowanie każdego dnia, poczynając od urodzin dziecka, a kończąc na dniach świątecznych. W innym przypadku wystarczający jest jedynie ogólny harmonogram, który daje rodzicom elastyczność i szansę na porozumienie się.

Dlatego najważniejsze w przypadku regulacji kontaktów, co niejednokrotnie podkreślił ustawodawca, jest to, aby rodzice – pomimo rozpadu ich relacji – umieli ze sobą współpracować, mając na uwadze dobro dziecka. Jeśli jednak między rodzicami istnieje ostry konflikt i dochodzi do skrajnych sytuacji, warto posiłkować się merytorycznym wsparciem prawnika, szczególnie gdy sprawa ma swój finał w sądzie rodzinnym.

Przykłady

 

Przypadek Anny i Marka: Anna i Marek rozwiedli się, a ich 8-letnia córka zamieszkała z matką. Mimo ustalonych przez sąd regularnych spotkań z ojcem, Anna wielokrotnie twierdziła, że córka jest chora lub ma inne zajęcia, uniemożliwiając Markowi kontakt z dzieckiem. Marek początkowo próbował rozwiązać sprawę polubownie, ale ostatecznie musiał zwrócić się do sądu o egzekwowanie ustalonych spotkań.

 

Historia Joanny i Tomka: Po rozstaniu Joanny i Tomka, ich 10-letni syn mieszkał na zmianę u obu rodziców. Jednak Tomek zaczął nieprawidłowo interpretować wypowiedzi syna i oskarżał Joannę o manipulowanie dzieckiem przeciwko niemu. W konsekwencji, Tomek ograniczał spotkania syna z matką, argumentując to koniecznością ochrony dziecka przed negatywnym wpływem. Joanna musiała złożyć wniosek do sądu o uregulowanie kontaktów i przestrzeganie wcześniej ustalonego harmonogramu.

 

Sytuacja Ewy i Krzysztofa: Ewa i Krzysztof, rodzice 6-letniej dziewczynki, rozstali się, a córka zamieszkała z matką. Ewa, pomimo sądowego nakazu, wielokrotnie uniemożliwiała Krzysztofowi widzenia z córką, argumentując to nieodpowiednim zachowaniem ojca. Krzysztof, chcąc regularnie widywać córkę, musiał skorzystać z pomocy prawnika, aby wyegzekwować prawa do kontaktów z dzieckiem, a sprawa trafiła ponownie do sądu.

Podsumowanie

 

Problem utrudniania kontaktów z dziećmi po rozpadzie związku rodziców jest znaczącym wyzwaniem w polskim systemie prawnym. Brak adekwatnych regulacji i skutecznych mechanizmów egzekwowania praw rodzicielskich nie tylko komplikuje relacje rodzinne, ale przede wszystkim szkodzi dobru dzieci. Istotne jest zatem poszukiwanie skuteczniejszych rozwiązań prawnych, które będą chronić prawa zarówno rodziców, jak i przede wszystkim dzieci, w tych trudnych sytuacjach życiowych.

Oferta porad prawnych

 

Jeśli zmagasz się z problemem utrudniania kontaktów z dzieckiem po rozstaniu, nasz zespół doświadczonych prawników oferuje profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu odpowiednich pism. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie dostosowane do Twojej indywidualnej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda