Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Ryczałt ewidencjonowany - nowe zasady

Ustawodawca przewidział liczne zmiany w przepisach aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego. Jedną z ciekawszych nowelizacji jest ta dotycząca ryczałtu od przychodu ewidencjonowanego, ponieważ od początku 2021 roku poszerzeniu ulegnie zarówno katalog stawek podatkowych, jak i zakres podmiotowy osób, które z ryczałtu będą mogły skorzystać. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu.

Ryczałt ewidencjonowany - nowe zasady

Podstawowe zasady stosowania ryczałtu ewidencjonowanego

Ryczałt ewidencjonowany mogą stosować osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie najmu prywatnego oraz przedsiębiorcy (osoby fizyczne) wykonujące działalność gospodarczą.

Ryczałt jest szczególną formą opodatkowania, ponieważ oferuje on niższe stawki podatkowe niż w przypadku wyboru zasad ogólnych, jednakże podatek płatny jest od przychodu, co oznacza, że podatnik nie ma możliwości rozliczenia żadnych kosztów podatkowych. W konsekwencji ta forma rozliczenia z fiskusem jest korzystna dla tych przedsiębiorców, którzy ponoszą niewielkie wydatki w związku z działalnością lub też nie ponoszą ich w ogóle.

Możliwość stosowania ryczałtu jest uzależniona od dokonania stosowanego zawiadomienia o tym fakcie naczelnika US. Jak podaje art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku – konieczne w tym zakresie jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu na dany rok podatkowy. Podatnik jest zobligowany do złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania takiego oświadczenia do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

W myśl art. 9 ust. 1c ww. ustawy – oświadczenie, o których mowa, podatnik może złożyć za pomocą formularza CEIDG-1 w urzędzie gminy (miasta).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkowaniu podlega przychód, a nie dochód, co oznacza, że podatnik nie może uwzględnić w rozliczeniu kosztów uzyskania przychodu. Roczne rozliczenie ryczałtu odbywa się przy pomocy formularza PIT-28 składanego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Kto może korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego?

Jak wskazaliśmy, z ryczałtu ewidencjonowanego mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy złożyli w tym zakresie stosowane oświadczenie o wyborze takiej formy rozliczania podatku dochodowego. Trzeba jednak zaznaczyć, że ustawa o zryczałtowanym podatku przewiduje wiele własnych i odrębnych rozwiązań oraz definicji.

W kontekście zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r., warto wskazać, że ryczałt (wg stawki 17%) ma zastosowanie do przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie wolnych zawodów. Art. 4 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku zawiera definicję wolnego zawodu, która – począwszy od nowego roku – zostanie poszerzona o działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez: psychologów, fizjoterapeutów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych.

WAŻNE!

Jedną ze zmian, jakie weszły w życie z początkiem nowego roku, jest poszerzenie katalogu podatników uznawanych za wykonujących wolny zawód. Dzięki temu większa grupa podmiotów będzie mogła skorzystać z ryczałtu.

Ograniczenia i limity w korzystaniu z ryczałtu ewidencjonowanego do końca 2020 r.

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2020 r. możliwość stosowania ryczałtu była ograniczona wieloma limitami. Po pierwsze, wskażmy, że na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogli opłacać w danym w roku podatkowym ryczałt, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro.

Kolejny istniejący limit dotyczył możliwości opłacania kwartalnego ryczałtu zamiast miesięcznego. W świetle art. 21 ust. 1b ustawy – kwartalny ryczałt mogli stosować wyłącznie podatnicy rozpoczynający prowadzenie firmy oraz podatnicy, których otrzymane przychody z działalności firmowej prowadzonej w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 25 000 euro. Dodatkowo art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy określał, że opodatkowania w tej formie nie stosuje się do podatników osiągających, w całości lub w części, przychody m.in. z:

  • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
  • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w definicji ustawowej;
  • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

WAŻNE!

Dotychczas obowiązujące przepisy zawierały liczne ograniczenia, jeżeli chodzi o możliwość stosowania ryczałtu przez podatników prowadzących działalność gospodarczą. Limity te dotyczyły zarówno rodzaju świadczonych usług, jak i wielkości przychodów.

Nowe zasady stosowania ryczałtu ewidencjonowanego

Zmiany w zakresie ryczałtu, które weszły w życie od początku 2021 roku, nie znoszą całkowicie wspomnianych ograniczeń, lecz w znacznym stopniu je modyfikują na korzyść podatników. Po pierwsze wskażmy, że limit przychodów uprawniających do skorzystania z ryczałtu został zwiększony z 250 000 euro do 2 000 000 euro. Natomiast limit umożliwiający stosowanie kwartalnego sposobu rozliczenia został podniesiony z 25 000 euro do 200 000 euro.

Po drugie, z ustawy znikają ograniczenia odnoszące się do działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów), prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w ustawie czy też świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Szczególnie warto zwrócić uwagę na okoliczność usunięcia załącznika nr 2 z ustawy. Zawierał on bowiem bardzo obszerny wykaz usług wykluczających możliwość stosowania ryczałtu.

Na zakończenie odnieśmy się jeszcze do zagadnienia stawek podatkowych, ponieważ tutaj również doszło do istotnych zmian. Ustawodawca wprowadził nam zarówno nowe stawki podatku, jak i zmodyfikował dotychczasowe. Nowe stawki to 15% oraz 10%. Ta druga odnosić się będzie wyłącznie do przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1). W znaczący sposób zwiększono natomiast zakres przedmiotowy:

  • stawki 8,5% oraz
  • stawki 8,5%, a w przypadku nadwyżki ponad 100 000 zł – 12,5%.

Przechodząc do podsumowania, możemy wskazać, że nowe zasady stosowania ryczałtu ewidencjonowanego, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r., są korzystną dla przedsiębiorców zmianą, ponieważ w znaczny sposób rozszerzają katalog podatników, którzy będą mogli z tej formy opodatkowania skorzystać.

Zobacz też: Nowe stawki ryczałtu dla informatyków

Przykłady

 

Psycholog prowadzący indywidualną praktykę Do końca 2020 roku psychologowie nie byli wymienieni w katalogu wolnych zawodów, co ograniczało ich możliwość skorzystania z ryczałtu ewidencjonowanego. Od 2021 roku, dzięki zmianom w przepisach, psychologowie mogą korzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co pozwala im na prostsze i korzystniejsze finansowo rozliczenie z fiskusem, zakładając, że ich wydatki są stosunkowo niskie lub nie występują wcale. Psycholog, decydując się na ryczałt, może płacić niższy podatek, nie uwzględniając kosztów uzyskania przychodu, co jest atrakcyjne zwłaszcza dla tych, którzy świadczą usługi w niewielkim zakresie lub rozpoczynają działalność.

 

 

Mała kawiarnia Właściciel małej kawiarni, którego roczne przychody z działalności nie przekraczają 2 000 000 euro, może teraz skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego, co jest znaczącą zmianą w porównaniu do poprzedniego limitu wynoszącego 250 000 euro. Decydując się na ryczałt, właściciel kawiarni zyskuje prostotę w rozliczeniach i potencjalnie niższe obciążenie podatkowe, o ile nie ponosi dużych kosztów operacyjnych. Jest to korzystne zwłaszcza dla nowych przedsiębiorstw, które mogą teraz łatwiej prognozować swoje obciążenia podatkowe i lepiej zarządzać finansami w kluczowych, początkowych etapach działalności.

 

 

Freelancer IT Freelancer działający w branży IT, oferujący usługi programistyczne, skorzystał z możliwości ryczałtu ewidencjonowanego, płacąc niższą stawkę podatkową, co pozwoliło mu na zwiększenie netto dochodów przy jednoczesnym uproszczeniu procesu rozliczeń podatkowych. Zmiany w przepisach umożliwiły mu to przez rozszerzenie definicji wolnego zawodu, co wcześniej nie było tak jednoznacznie określone. Freelancer, który nie ponosi wysokich kosztów uzyskania przychodu, znalazł w ryczałcie ewidencjonowanym atrakcyjną alternatywę dla opodatkowania na zasadach ogólnych, co pozwoliło mu na lepsze planowanie budżetu i większą przejrzystość finansową.

Podsumowanie

 

Nowe zasady ryczałtu ewidencjonowanego, wprowadzone od 1 stycznia 2021 roku, znacząco rozszerzają możliwości korzystania z tej formy opodatkowania dla przedsiębiorców i osób wykonujących wolne zawody. Zmiany te obejmują zwiększenie limitów przychodów uprawniających do ryczałtu oraz poszerzenie katalogu zawodów, co sprawia, że ryczałt staje się atrakcyjną opcją dla szerszego grona podatników, oferując prostsze rozliczenia i potencjalnie niższe obciążenia podatkowe.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu nowych zasad ryczałtu ewidencjonowanego? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu odpowiednich pism. Zapewniamy indywidualne podejście i szybką pomoc, aby maksymalnie wykorzystać korzyści płynące z nowych przepisów. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze