Mamy 11 050 opinii naszych Klientów

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ryczałt ewidencjonowany od 1 stycznia 2021 - nowe zasady

Ustawodawca przewidział liczne zmiany w przepisach aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego. Jedną z ciekawszych nowelizacji jest ta dotycząca ryczałtu od przychodu ewidencjonowanego, ponieważ od 1 stycznia 2021 r. poszerzeniu ulegnie zarówno katalog stawek podatkowych, jak i zakres podmiotowy osób, które z ryczałtu będą mogły skorzystać. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu.

Ryczałt ewidencjonowany od 1 stycznia 2021 - nowe zasady

Podstawowe zasady stosowania ryczałtu ewidencjonowanego

Ryczałt ewidencjonowany mogą stosować osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie najmu prywatnego oraz przedsiębiorcy (osoby fizyczne) wykonujące działalność gospodarczą.

Ryczałt jest szczególną formą opodatkowania, ponieważ oferuje on niższe stawki podatkowe niż w przypadku wyboru zasad ogólnych, jednakże podatek płatny jest od przychodu, co oznacza, że podatnik nie ma możliwości rozliczenia żadnych kosztów podatkowych. W konsekwencji ta forma rozliczenia z fiskusem jest korzystna dla tych przedsiębiorców, którzy ponoszą niewielkie wydatki w związku z działalnością lub też nie ponoszą ich w ogóle.

Możliwość stosowania ryczałtu jest uzależniona od dokonania stosowanego zawiadomienia o tym fakcie naczelnika US. Jak podaje art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku – konieczne w tym zakresie jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu na dany rok podatkowy. Podatnik jest zobligowany do złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania takiego oświadczenia do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

W myśl art. 9 ust. 1c ww. ustawy – oświadczenie, o których mowa, podatnik może złożyć za pomocą formularza CEIDG-1 w urzędzie gminy (miasta).

WAŻNE!

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkowaniu podlega przychód, a nie dochód, co oznacza, że podatnik nie może uwzględnić w rozliczeniu kosztów uzyskania przychodu. Roczne rozliczenie ryczałtu odbywa się przy pomocy formularza PIT-28 składanego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Kto może korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego?

Jak wskazaliśmy, z ryczałtu ewidencjonowanego mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy złożyli w tym zakresie stosowane oświadczenie o wyborze takiej formy rozliczania podatku dochodowego. Trzeba jednak zaznaczyć, że ustawa o zryczałtowanym podatku przewiduje wiele własnych i odrębnych rozwiązań oraz definicji.

W kontekście zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r., warto wskazać, że ryczałt (wg stawki 17%) ma zastosowanie do przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie wolnych zawodów. Art. 4 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku zawiera definicję wolnego zawodu, która – począwszy od nowego roku – zostanie poszerzona o działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez: psychologów, fizjoterapeutów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych.

WAŻNE!

Jedną ze zmian, jakie weszły w życie z początkiem nowego roku, jest poszerzenie katalogu podatników uznawanych za wykonujących wolny zawód. Dzięki temu większa grupa podmiotów będzie mogła skorzystać z ryczałtu.

Ograniczenia i limity w korzystaniu z ryczałtu ewidencjonowanego do końca 2020 r.

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2020 r. możliwość stosowania ryczałtu była ograniczona wieloma limitami. Po pierwsze, wskażmy, że na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogli opłacać w danym w roku podatkowym ryczałt, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro.

Kolejny istniejący limit dotyczył możliwości opłacania kwartalnego ryczałtu zamiast miesięcznego. W świetle art. 21 ust. 1b ustawy – kwartalny ryczałt mogli stosować wyłącznie podatnicy rozpoczynający prowadzenie firmy oraz podatnicy, których otrzymane przychody z działalności firmowej prowadzonej w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 25 000 euro. Dodatkowo art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy określał, że opodatkowania w tej formie nie stosuje się do podatników osiągających, w całości lub w części, przychody m.in. z:

  • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
  • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w definicji ustawowej;
  • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

WAŻNE!

Dotychczas obowiązujące przepisy zawierały liczne ograniczenia, jeżeli chodzi o możliwość stosowania ryczałtu przez podatników prowadzących działalność gospodarczą. Limity te dotyczyły zarówno rodzaju świadczonych usług, jak i wielkości przychodów.

Nowe zasady stosowania ryczałtu ewidencjonowanego od 1 stycznia 2021

Zmiany w zakresie ryczałtu, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r., nie znoszą całkowicie wspomnianych ograniczeń, lecz w znacznym stopniu je modyfikują na korzyść podatników. Po pierwsze wskażmy, że limit przychodów uprawniających do skorzystania z ryczałtu został zwiększony z 250 000 euro do 2 000 000 euro. Natomiast limit umożliwiający stosowanie kwartalnego sposobu rozliczenia został podniesiony z 25 000 euro do 200 000 euro.

Po drugie, z ustawy znikają ograniczenia odnoszące się do działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów), prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w ustawie czy też świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

WAŻNE!

Szczególnie warto zwrócić uwagę na okoliczność usunięcia załącznika nr 2 z ustawy. Zawierał on bowiem bardzo obszerny wykaz usług wykluczających możliwość stosowania ryczałtu.

Na zakończenie odnieśmy się jeszcze do zagadnienia stawek podatkowych, ponieważ tutaj również doszło do istotnych zmian. Ustawodawca wprowadził nam zarówno nowe stawki podatku, jak i zmodyfikował dotychczasowe. Nowe stawki to 15% oraz 10%. Ta druga odnosić się będzie wyłącznie do przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1). W znaczący sposób zwiększono natomiast zakres przedmiotowy:

  • stawki 8,5% oraz
  • stawki 8,5%, a w przypadku nadwyżki ponad 100 000 zł – 12,5%.

Przechodząc do podsumowania, możemy wskazać, że nowe zasady stosowania ryczałtu ewidencjonowanego, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r., są korzystną dla przedsiębiorców zmianą, ponieważ w znaczny sposób rozszerzają katalog podatników, którzy będą mogli z tej formy opodatkowania skorzystać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »