Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nowe stawki ryczałtu dla informatyków od 2022 roku

Polski Ład przynosi zmiany również w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego – zmiany dotyczące m.in. stawek podatkowych. W ramach naszego dzisiejszego artykułu zastanowimy się, jakie stawki podatku może wybrać informatyk prowadzący własną działalność gospodarczą od 2022 r.

Nowe stawki ryczałtu dla informatyków od 2022 roku

Stawki podatku dla informatyków

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym – od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

  • 15% przychodów ze świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) – art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h;
  • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

Od 1 stycznia 2022 r. stawka wynosząca 15% zostanie zmniejszona do 12%.

Zaznaczmy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług lub wytwarzanych wyrobów. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Do wyjaśnienia natomiast pozostaje kwestia, czy w przypadku usług informatycznych należy stosować stawkę 12% czy 8,5% od uzyskanego przychodu. Pamiętajmy, że stawka podatku zależy od rzeczywiście wykonywanej usługi przez podatnika, a nie od tego, jaki kod PKD umieścił w zgłoszeniu CEIDG w momencie rejestrowania działalności.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Przedsiębiorca ma obowiązek samodzielnej klasyfikacji prowadzonej działalności, swoich produktów (wyroby, usługi), towarów według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych przepisami prawa.

Zakwalifikowanie przez podatnika wykonywanej działalności do odpowiedniego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług stanowi podstawę do ustalenia wysokości stawek podatkowych należnych od przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym.

WAŻNE!

Stawka podatku w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego determinowana jest faktycznie wykonywaną usługą. Decydujący w tym zakresie jest kod PKWiU, a nie kod PKD wskazany w CEIDG. Należy zwrócić uwagę, że ustawa o zryczałtowanym podatku posługuje się kodem PKWiU, a nie kodami PKD.

Rozbieżności w zakresie ustalenia właściwej stawki ryczałtu dla informatyków

Należy wskazać, że w przypadku informatyków mogą znaleźć zastosowanie obie wskazane na wstępie stawki podatkowe. Decydujące znaczenia ma to, czy dane usługi mają związek z oprogramowaniem.

Zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez informatyków usług jest prawidłowe wyłącznie, jeżeli nie są to usługi związane z oprogramowaniem. Gdyby bowiem wykonywane usługi były związanymi z oprogramowaniem – uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 15% (od 2022 r. będzie to stawka 12%).

Należy wyraźnie podkreślić, że 15% stawkę ryczałtu należy stosować wyłącznie do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem.

Jak możemy przeczytać w objaśnieniach do PKWiU, grupowanie 62.01 (związane z oprogramowaniem) obejmuje usługi związane z projektowaniem struktury i/lub zapisu kodu komputera, włączając uaktualnianie i wstawki korekcyjne, niezbędne do tworzenia i/lub wdrożenia aplikacji programowej, takie jak:

  • projektowanie struktury i zawartości stron internetowych i/lub zapisu kodu komputerowego, niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia stron internetowych,
  • projektowanie struktury i zawartości bazy danych i/lub zapisu kodu komputerowego, niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia bazy danych (magazynu danych),
  • projektowanie struktury i zapisu kodu komputerowego niezbędnego do zaprojektowania i rozwinięcia aplikacji programowej na życzenie klienta, inne niż programowanie stron internetowych, baz danych lub zintegrowanych pakietów programowych,
  • wykonanie aplikacji na indywidualne zamówienie, łączenie w całość, przystosowanie (modyfikowanie, konfigurowanie itp.) i instalowanie istniejącej aplikacji tak, aby była funkcjonalna w środowisku informatycznym klienta.

Tytułem przykładu można wskazać na treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 12.02.2021 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.730.2020.3.MJ, gdzie organ podatkowy wskazał, że usługi testowania oprogramowania (przeprowadzanie manualnych testów aplikacji webowych) mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0 tj. „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego”. W konsekwencji stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 62.02.30.0, tj. usług pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, stanowią przychody z działalności usługowej, które zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W konsekwencji, jeżeli w danej sprawie mamy do czynienia z usługami informatycznymi, które nie są związane z oprogramowaniem (co potwierdza odpowiedni kod PKWiU), to możliwe jest zastosowanie niższej stawki podatku wynoszącej 8,5% ryczałtu. Natomiast w przypadku, gdy dane usługi informatyczne są związane z oprogramowaniem, podatnik jest zobowiązany do stosowania od 2022 r. stawki 12%.

Należy także zaznaczyć, że możliwa jest sytuacja, w której podatnik będzie stosował obie stawki. Możliwe jest bowiem, że podatnik wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej różne usługi. W takim przypadku zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku, gdzie wskazano, że jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

WAŻNE!

W przypadku informatyków prowadzących działalność gospodarczą w 2022 r. możliwe będzie zastosowanie stawki ryczałtu 12% lub 8,5%. Stawka podatku zależna będzie od tego, czy usługi informatyczne związane będą z oprogramowaniem.

Zagadnienie ustalenia właściwej stawki ryczałtu dla informatyków będzie rodzić wątpliwości wśród podatników również w 2022 r. Chociaż uległa obniżeniu stawka z 15% do 12%, to wciąż należy spodziewać się licznych indywidualnych interpretacji w zakresie ustalenia odpowiedniej stawki podatkowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne Porady Prawne

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu