Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Obowiązek posiadania terminala płatniczego od stycznia 2022 r.

Polski Ład wprowadza dla pewnych kategorii podatników obowiązek posiadania terminala płatniczego. Obowiązek ten wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Dlatego też warto zastanowić się, kogo obejmie nowy obowiązek posiadania terminala płatniczego i jakie ewentualne skutki będą wiązać się z niedopełnieniem tego przepisu.

Obowiązek posiadania terminala płatniczego od stycznia 2022 r.

Obowiązek zapewnienia płatności w formie bezgotówkowej

W myśl nowego art. 19a ustawy – Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Z konieczności posiadania terminalu płatniczego wyłączeni są ci przedsiębiorcy, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie o VAT.

Jak zatem widać z przywołanych regulacji, obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowych został ściśle powiązany z koniecznością posiadania kasy fiskalnej. Jeżeli dany podatnik nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej (bo np. korzysta ze zwolnień w tym zakresie), to automatycznie nie ma on również obowiązku posiadania terminala płatniczego.

Przypomnijmy, że podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych ma obowiązek ewidencjonowania takiej sprzedaży na kasie rejestrującej.

Natomiast od 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie przepis stanowiący, że przedsiębiorca, który posiada terminal płatniczy i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, będzie musiał zapewnić połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących.

WAŻNE!

Obowiązek posiadania terminalu płatniczego, który zapewnia możliwość dokonywania płatności bezgotówkowej dotyczyć będzie tych przedsiębiorców, którzy korzystają z kasy fiskalnej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Skutki niedopełnienia obowiązku posiadania terminala płatniczego

Spora grupa konsekwencji podatkowych w związku z niezapewnieniem możliwości dokonywania płatności za pomocą terminalu płatniczego została określona w ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nowymi przepisami dodanymi do ustawy VAT – jeżeli podatnik nie zapewnia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewnia możliwość przyjmowania płatności, to naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nakłada na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 5000 zł.

Brak zapewnienia płatności przy pomocy terminalu płatniczego będzie również wiązać się z wykluczeniem możliwości ubiegania się o szybszy, 25-dniowy zwrot podatku VAT. Dotyczyć to będzie okresu rozliczeniowego, w którym naruszenie tego obowiązku zostało stwierdzone oraz za 6 kolejnych okresów rozliczeniowych następujących po tym okresie rozliczeniowym.

Ponadto podatnik pozbawia się możliwości rozliczenia kwartalnego podatku VAT. Tacy przedsiębiorcy są obowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

  1. w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku – jeżeli stwierdzenie naruszenia tego obowiązku nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, a w przypadku gdy stwierdzenie naruszenia tego obowiązku nastąpiło w drugim miesiącu kwartału – deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;
  2. następujący po kwartale, w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku – jeżeli stwierdzenie naruszenia tego obowiązku nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

WAŻNE!

W przypadku braku terminala płatniczego przedsiębiorcy narażają się na określone sankcje podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług. Dotyczy to czasowego wyłączenia możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych oraz prawa do zwrotu VAT w terminie 25-dniowym.

Przedsiębiorcy posługujący się kasami rejestrującymi w zakresie ewidencjonowania sprzedaży muszą pamiętać, że od nowego roku pojawia się obowiązek posiadania terminalu płatniczego. Obowiązek ten wynika z treści ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Chcesz otworzyć sklep internetowy i nie wiesz jak dokumentować sprzedaż? Czy na każde życzenie klienta powinieneś wystawić fakturę? Masz wątpliwości i inne pytania? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze