Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Handel walutami - podatek PIT i VAT

W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, w jaki sposób rozliczyć podatek z tytułu handlu klasycznymi walutami. Tematyka będzie opierać się zarówno na podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i podatku VAT. Zapraszamy do lektury.

Handel walutami - podatek PIT i VAT

Handel walutami na gruncie podatku PIT

W internecie dostępnych jest wiele portali ułatwiających nabywanie oraz sprzedawanie walut, co też może generować zyski. Jeżeli takim handlem zajmuje się osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, to tego typu przychody nie mogą zostać zakwalifikowane jako pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy zatem w pierwszej kolejności ustalić, z jakim źródłem przychodu mamy do czynienia.

Ustawa PIT wyróżnia przychody z kapitałów pieniężnych, gdzie uzyskany dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem PIT. Zastanówmy się zatem, czy handel walutami można przyporządkować do tego źródła przychodów.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 omawianej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających. Przez pochodne instrumenty finansowe, zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 13 cyt. ustawy, rozumie się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Na podstawie powyższego przepisu można stwierdzić, że pochodny instrument finansowy to prawo majątkowe, którego cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości np. akcji, obligacji, kwitów depozytowych, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych. Natomiast waluta nie jest prawem majątkowym, co powoduje, że nie jest również pochodnym instrumentem finansowym. Waluta może służyć do rozliczania prawa majątkowego, które przysługuje danemu podatnikowi. Waluty nie stanowią zatem w żadnym wypadku pochodnego instrumentu finansowego, co w dalszej kolejności powoduje, że dochód z wymiany walut nie może stanowić przychodów z kapitałów pieniężnych.

Zgodnie z oceną fiskusa w takim przypadku należy uzyskany dochód przyporządkować do przychodów z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT. Takie też stanowisko zaprezentował Dyrektor IS w Katowicach z dnia 26.07.2012 r., nr IBPBII/2/415-638/12/AK, gdzie organ podatkowy wskazał, że uzyskiwane przez podatnika z tytułu transakcji wymiany waluty przychody nie mogą stanowić przychodów z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, opodatkowanych zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym.

W związku z wymianą waluty podatnik osiąga przychód z tytułu różnicy na cenie jej zakupu i sprzedaży. W efekcie taki przychód powinien być traktowany jako przychód z innych źródeł, analogicznie jak przychód z tytułu zakupu i sprzedaży waluty w banku bądź kantorze. Dochód ten podlega wykazaniu w rocznym zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, według ustalonego wzoru (PIT-36). Podatnik nie ma obowiązku opłacania miesięcznych zaliczek na podatek w trakcie roku.

Ponadto wskażmy, że dochód ten podlega rozliczeniu na zasadzie samoopodatkowania. Oznacza to, że po zakończeniu roku podatkowego podatnik bez pośrednictwa płatnika jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, składanym do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z tytułu wymiany walut i obliczyć należny podatek dochodowy.

Dochód ten jest opodatkowany na zasadach ogólnych, co oznacza, że podlega sumowaniu z ewentualnymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych (np. z umowy o pracę). W tym zakresie istnieje możliwość uwzględnienia kwoty wolnej od podatku.

WAŻNE!

Przychód osiągnięty z transakcji wymiany walut należy zakwalifikować do kategorii tzw. przychodu z innych źródeł w rozumieniu cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT. Podlega on opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a więc stawką 17% lub 32%.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Handel walutami na gruncie podatku VAT

Na wstępie wskażmy, że handel walutami w ramach podatku od towarów i usług jest kwalifikowany jako odpłatne świadczenie usług. Waluta nie mieści się bowiem w definicji towaru, który jest rzeczą lub występuje w postać energii. Nie można zatem w tym przypadku mówić o odpłatnej dostawie towarów. Wobec tego w kontekście podatku VAT należy sięgnąć do treści zwolnienia wymienionego w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT. Możemy tam przeczytać, że zwalnia się od podatku transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną.

To oznacza, że nawet jeżeli dana osoba dokonująca wymiany walut zostanie uznana za podatnika podatku VAT, to w tym zakresie ma możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego. Opisane zwolnienie przysługuje z mocy prawa i ma charakter nielimitowany.

W tym miejscu warto także wspomnieć o istotnej zmianie, jaka została wprowadzona na mocy Polskiego Ładu. Otóż zgodnie z nowym art. 43 ust. 22 ustawy VAT podatnik może zrezygnować ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, świadczonych na rzecz podatników, i wybrać ich opodatkowanie, pod warunkiem że:

  1. jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
  2. złoży naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze opodatkowania tych usług przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego rezygnuje ze zwolnienia.

Podatnik, który zrezygnował ze zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego wybrał opodatkowanie usług, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku tych usług pod warunkiem złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania, przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego ponownie będzie korzystał ze zwolnienia.

Jak zatem widać, nowe regulacje obejmują swoim zakresem również usługi handlu walutami, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT.

WAŻNE!

Na gruncie podatku VAT handel walutami stanowi czynność zwolnioną od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT.

Podsumowując: handel walutami dokonywany przez osoby fizyczne jest kwalifikowany jako przychód z innych źródeł, co oznacza, że powstały z tego tytułu dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem PIT na zasadach ogólnych. Natomiast w zakresie podatku VAT mamy do czynienia ze zwolnieniem przedmiotowym usług handlu walutami.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

 

Przykład indywidualnego inwestora
Anna, pracująca na etacie księgowa, w wolnym czasie handluje walutami na platformie Forex. W ubiegłym roku osiągnęła zysk w wysokości 10 000 zł. Anna nie prowadzi działalności gospodarczej w tej dziedzinie, więc jej zysk z handlu walutami klasyfikuje się jako przychód z innych źródeł. Musi ona wykazać ten przychód w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36), a zysk podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, bez konieczności płacenia zaliczek w ciągu roku.

 

Przykład rezygnacji z VAT
Krzysztof, zawodowy trader walut, zdecydował się zarejestrować jako podatnik VAT czynny. Dokonał tego kroku, aby móc odliczać VAT od zakupów związanych z jego działalnością. W oparciu o nowe regulacje zawarte w Polskim Ładzie, złożył pisemne zawiadomienie o wyborze opodatkowania transakcji walutowych. Jego działalność w zakresie handlu walutami zostanie więc opodatkowana VAT, a po upływie dwóch lat będzie mógł powrócić do zwolnienia od tego podatku, jeśli zdecyduje, że to dla niego korzystniejsze.

 

Przykład transakcji walutowej bez działalności gospodarczej
Tomasz, nauczyciel z małego miasta, zainteresował się rynkiem walutowym. Zrealizował kilka transakcji kupna i sprzedaży euro, osiągając z tego tytułu dochód 3000 zł. Jako że Tomasz nie prowadzi działalności gospodarczej, jego zysk z handlu walutami również traktowany jest jako przychód z innych źródeł. Musi on wykazać ten dochód w swoim zeznaniu podatkowym i zapłacić stosowny podatek według obowiązującej go skali podatkowej.

Podsumowanie

 

Podsumowując, handel walutami przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej generuje przychody klasyfikowane jako "inne źródła", podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych PIT. W zakresie VAT, transakcje walutowe są zazwyczaj zwolnione z podatku, chyba że podatnik świadomie zdecyduje się na opodatkowanie VAT. Ważne jest, aby każdy inwestor był świadomy obowiązujących regulacji podatkowych oraz konieczności prawidłowego rozliczenia swoich dochodów.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prawnym dotyczącym handlu walutami? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu dokumentacji podatkowej, aby upewnić się, że Twoje rozliczenia są zgodne z obowiązującym prawem. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350
2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535
3. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26.07.2012 r., nr IBPBII/2/415-638/12/AK

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze