Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Kto musi rejestrować się jako podatnik VAT?

Obowiązek zarejestrowania jako podatnik VAT dotyczy tych podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Okazuje się jednak, że ustawa VAT zawiera specyficzną i własną definicję pojęcia działalności gospodarczej. To z kolei powoduje, że krąg podmiotów zobligowanych do rejestracji może okazać się większy, niż jest to potocznie rozumowane. Z tych też powodów przyjrzymy się bliżej tej kwestii i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, kto musi rejestrować się jako podatnik VAT.

Kto musi rejestrować się jako podatnik VAT?

Rejestracja podatników VAT

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy VAT – podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Z przepisu tego wynika, że zobligowany podmiot musi dokonać rejestracji jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej, np. przed pierwszą wykonaną usługą czy też przed pierwszym sprzedanym towarem.

Ponadto obowiązek rejestracji dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 15 ustawy. W celu dokonania dalszej analizy należy zatem odnieść się do treści tego przepisu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy VAT – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Obowiązek dokonania rejestracji jeszcze przed wykonaniem pierwszej opodatkowanej czynności dotyczy tych podmiotów, które w rozumieniu ustawy VAT prowadzą działalność gospodarczą.

Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy VAT

Jak wskazaliśmy na wstępie, definicja działalności gospodarczej może nie pokrywać się z potocznym rozumowaniem tego pojęcia. Zgodnie bowiem z treścią art. 15 ust. 2 ustawy VAT – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle tak skonstruowanej definicji wskazać należy, że fakt prowadzenia działalności gospodarczej nie jest uzależniony od jej formalnego zgłoszenia. Mówiąc wprost, aby prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy VAT nie jest konieczne zarejestrowanie w CEIDG czy w KRS. Już sam fakt dokonywania czynności w sposób ciągły i dla celów zarobkowych spełnia ustawowe przesłanki. Możemy zatem stwierdzić, że decydujące w tym zakresie są okoliczności materialne, a nie formalne.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT wynika już z samych okoliczności faktycznych, które wypełniają warunki ustawowe.

Podmioty, które nie muszą dokonywać rejestracji jako podatnicy VAT

Jednakże musimy zauważyć, że nie każda aktywność gospodarcza automatycznie czyni podmiot podatnikiem podatku VAT. Istnieje bowiem katalog podmiotów, które wykonują czynności ciągłe i dla celów zarobkowych, a nie są uznawane za prowadzące działalność gospodarczą. Jak wynika z art. 15 ust. 3 i 3a ustawy VAT – za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności:

  1. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy PIT (chodzi o przychody ze stosunku pracy, mianowania, powołania itp.);
  2. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy PIT (działalność wykonywana osobiście typu umowa-zlecenie czy umowa o dzieło), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.
  3. usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Większych wątpliwości nie budzi przypadek podatnika wykonującego czynności w oparciu o stosunek pracy. W takiej sytuacji oczywiście nie sposób mówić, że jest on podatnikiem podatku VAT zobligowanym do rejestracji na potrzeby VAT.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja, jeżeli chodzi o osoby fizyczne uzyskujące przychody z działalności wykonywanej osobiście. W tym bowiem przypadku, aby działalność takich osób nie została uznana za gospodarczą, konieczne jest łączne spełnienie wszystkich elementów wymienionych w tym przepisie, tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym a wykonującym zlecane czynności co do warunków:

  1. wykonywania tych czynności,
  2. wynagrodzenia, oraz
  3. odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Tylko spełnienie wymogów wyłączających samodzielność działania – poprzez zawarcie więzi prawnej między zleceniodawcą a zleceniobiorcą co do warunków wykonywania zleconych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich – pozwala jednocześnie wyłączyć wykonywane czynności z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Odnośnie dwóch pierwszych warunków stwierdzić należy, że każdy w zasadzie stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy podmiotem zlecającym wykonanie danej czynności a podmiotem, który daną czynność wykonuje, jest w jakimś sensie określony co do warunków wykonywania danych czynności oraz wynagrodzenia.

Należy uznać, że odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich jest kryterium kluczowym dla oceny charakteru podatkowego danego podmiotu. Jest to czynnik odróżniający na gruncie ustawy VAT prowadzenie działalności gospodarczej (przesłanki warunkującej status podatnika podatku VAT) od innego rodzaju aktywności zawodowej niepowodującej przyznania osobie statusu podatnika VAT, który byłby zobligowany do dokonania rejestracji.

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli zgodnie z umową odpowiedzialność jest po stronie zleceniodawcy, a nie po stronie faktycznego wykonawcy, co wyklucza samodzielny charakter jego działalności. Warunek ten także jest spełniony, gdy dana umowa nie przewiduje (nie wprowadza) takiej odpowiedzialności.

Jeżeli zatem mamy do czynienia z umową cywilnoprawną, która określa, że odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonanie czynności spoczywa na zleceniodawcy, to zleceniobiorca nie jest traktowany jako podatnik VAT.

WAŻNE!

Jeśli osoba fizyczna podejmuje się wykonania określonego zlecenia i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za skutki swoich czynności wobec osób trzecich, to nie są spełnione wszystkie trzy warunki wykluczające prowadzenie działalności gospodarczej. W takich okolicznościach osoba ta staje się podatnikiem podatku VAT, który podlega zarejestrowaniu na potrzeby tegoż podatku.

Zagadnienie rejestracji dla potrzeb podatku VAT jest przede wszystkim determinowane posiadaniem statusu podatnika VAT. W tym zakresie należy każdorazowo dokonać analizy, czy w konkretnym przypadku zostały spełnione warunki określone w ustawie VAT i przewidziane dla działalności gospodarczej.

Przykłady

 

Przedsiębiorca rozpoczynający sprzedaż online

Jan Kowalski postanowił otworzyć sklep internetowy z ręcznie robionymi meblami. Jako że produkty te są przez niego samodzielnie projektowane i wykonane, Jan szybko zyskał popularność wśród klientów poszukujących unikatowych rozwiązań do swoich domów. Zanim jednak zrealizował pierwszą sprzedaż, musiał zarejestrować się jako podatnik VAT, ponieważ jego działalność spełniała kryteria ciągłego i zarobkowego wykorzystywania towarów. Rejestracja ta była wymagana, mimo że Jan początkowo nie planował dużej skali działalności. Jego przykład pokazuje, że nawet małe przedsiębiorstwa, które wchodzą na rynek z innowacyjnym produktem lub usługą, muszą spełnić obowiązek rejestracji VAT przed dokonaniem pierwszej sprzedaży.

 

Freelancer oferujący usługi projektowe

Magdalena Nowak, freelancerka działająca w branży graficznej, oferuje swoje usługi projektowania stron internetowych. Pracuje na zlecenie różnych firm, tworząc dla nich indywidualne projekty. Magdalena, pomimo że nie posiada formalnie zarejestrowanej działalności gospodarczej w CEIDG, musi zarejestrować się jako podatnik VAT, ponieważ jej działalność spełnia definicję działalności gospodarczej według ustawy VAT. Jej przykład podkreśla, że niezależnie od formy prawnej wykonywanej pracy, kluczowe są okoliczności faktyczne świadczące o prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Rolnik sprzedający produkty na lokalnym rynku

Tomasz Górski, rolnik z małej miejscowości, regularnie sprzedaje swoje produkty, takie jak warzywa i owoce, na lokalnym rynku. Chociaż może wydawać się, że jest to działalność na niewielką skalę, zgodnie z definicją działalności gospodarczej ujętą w ustawie VAT, Tomasz również musi zarejestrować się jako podatnik VAT. Jego działalność, polegająca na ciągłej sprzedaży produktów rolnych dla celów zarobkowych, podpada pod kategorię działalności gospodarczej. Przypadek Tomasza ilustruje, że rolnicy, nawet ci działający na małą skalę, są zobowiązani do rejestracji VAT, jeśli ich działalność spełnia kryteria ustawy.

Podsumowanie

 

Rejestracja jako podatnik VAT jest obowiązkiem, który dotyczy szerokiego spektrum podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od ich formy prawnej, skali działalności czy branży, w której operują. Istotne są tu okoliczności faktyczne, wskazujące na ciągłe i zarobkowe wykorzystywanie towarów lub usług. Przykłady z życia wzięte, takie jak sprzedaż online, usługi freelancerskie czy działalność rolnicza, podkreślają konieczność zrozumienia i spełnienia wymogów rejestracji VAT, by uniknąć potencjalnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu obowiązków związanych z VAT lub w rejestracji jako podatnik VAT? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i profesjonalnie przygotowanych pism, które ułatwią Ci nawigację po przepisach i zapewnią bezproblemowe spełnienie wymogów prawnych. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze