Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Minimalny podatek dochodowy - czym jest i kogo obowiązuje?

Polski Ład wprowadza nowość, jaką jest minimalny podatek dochodowy. Podkreślenia przy tym wymaga, że to nowe zobowiązanie podatkowego dotyczy podatników podatku CIT, a więc osób prawnych. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, kogo dokładnie dotyczy minimalny podatek dochodowy i w jaki sposób jest obliczany.

Minimalny podatek dochodowy - czym jest i kogo obowiązuje?

Zakres podmiotowy minimalnego podatku dochodowego

Zgodnie z przepisami ustawy CIT minimalny podatek dochodowy wynosi 10% i dotyczyć będzie podatników podatku CIT, którzy w roku podatkowym:

  1. ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
  2. osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%.

Dodatkowo z obowiązku opłacania minimalnego podatku dochodowego wyłączeni będą podatnicy będący:

  1. podmiotami rozpoczynającymi prowadzenie działalności, w roku rozpoczęcia działalności oraz kolejno następujących po sobie 2 latach podatkowych następujących bezpośrednio po tym roku (co oznacza powstanie ewentualnego obowiązku dopiero od 4 roku prowadzenia działalności),
  2. przedsiębiorstwami finansowymi (m.in. bank krajowy, instytucja kredytowa, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa),
  3. podatnikami, którzy w kolejnych latach (począwszy od 4 roku podatkowego) wykazali określony spadek przychodów (co najmniej o 30%) w porównaniu do przychodów roku bezpośrednio poprzedzającego ten rok podatkowy, a także
  4. podmiotami funkcjonującymi w prostej strukturze organizacyjno-prawnej, bez rozbudowanych powiązań, tzn. w których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a spółka – podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego miało na celu zapobieżenie sytuacji, w której podatnicy osiągają i wykazują każdego roku bardzo niski dochód z działalności operacyjnej albo ponoszą w dłuższym okresie stratę z takiej działalności.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Celem wprowadzanego rozwiązania jest ograniczenie stosowania przez podatników mechanizmów optymalizacji mogących skutkować zmniejszaniem zobowiązań podatkowych poprzez zaniżanie dochodu podatkowego. Chodzi o przeciwdziałaniu sytuacji, w której przedsiębiorcy corocznie wykazują straty podatkowe (co oznacza brak opodatkowania) z uwagi na stosowane agresywne praktyki optymalizacyjne i jednocześnie prowadzą długoletnią działalność gospodarczą.

WAŻNE!

Minimalny podatek dochodowy ma przeciwdziałać sytuacjom, w których podmioty nie odprowadzają podatku CIT, ponieważ generują straty. W takim przypadku podatek będzie opłacany od określonej podstawy opodatkowania, którą nie będzie jednak dochód rozumiany jako różnica pomiędzy przychodem a kosztem podatkowym.

Podstawa opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym

Jak już wskazaliśmy, w przypadku minimalnego podatku dochodowego mamy do czynienia ze szczególnym sposobem ustalania podstawy opodatkowania, od której obliczany będzie 10% podatek. Otóż podstawa opodatkowania będzie, co do zasady, sumą określonych w przepisie wielkości, na którą mogą się składać:

  • 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych;
  • poniesione na rzecz podmiotów powiązanych koszty finansowania dłużnego,
  • odroczony podatek dochodowy skutkujący zwiększeniem zysku brutto/zmniejszeniem straty netto,
  • a także poniesione na rzecz podmiotów powiązanych (podmiotów z państwa lub terytorium stosującego szkodliwą konkurencję podatkową) koszty nabycia określonych usług lub praw niematerialnych.

WAŻNE!

W przypadku minimalnego podatku dochodowego mamy do czynienia ze specyficznym ustaleniem podstawy opodatkowania. Podstawą nie jest bowiem dochód podatkowy, lecz suma wielkości określonych w ustawie CIT.

Zasady opłacania minimalnego podatku dochodowego

Minimalny podatek dochodowy ma być opłacany po zakończeniu roku podatkowego w terminie do końca trzeciego miesiąca.

Warto także zaznaczyć, że podatnicy w kolejnych 3 latach podatkowych będą mogli odliczyć minimalny podatek dochodowy od klasycznego podatku CIT. Wynika to z faktu, iż minimalny podatek dochodowy oraz typowy CIT mogą w pewnym zakresie obciążać ten sam dochód i w konsekwencji prowadzić do podwójnego opodatkowania. Aby wyeliminować takie podwójne opodatkowania, wprowadzono mechanizm możliwości dokonania odliczenia.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Minimalny podatek dochodowy będzie zatem obliczany rocznie i wpłacany na rachunek urzędu skarbowego. Podatnicy będą zobowiązani do wykazywania w zeznaniu podatkowym podstawy opodatkowania, dokonanych jej pomniejszeń, a także kwoty minimalnego podatku dochodowego.

WAŻNE!

Kwotę zapłaconego za dany rok minimalnego podatku dochodowego będzie można odliczyć od podatku CIT w zeznaniu podatkowym za kolejne 3 lata podatkowe, następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy.

Minimalny podatek dochodowy jest potocznie nazywany „podatkiem od korporacji”. Z kształtu przepisów wynika ewidentnie, iż będzie on obejmował podmioty funkcjonujące na rynku, które przez dłuższy czas wykazują straty podatkowe, a mimo to sprawnie prowadzą działalność gospodarczą. Ma to być zatem narzędzie przeciwdziałające unikaniu opodatkowania.

Przykłady

 

Spółka "A" działająca w branży IT od kilku lat konsekwentnie raportowała straty podatkowe, mimo generowania znaczących przychodów z działalności operacyjnej. W wyniku optymalizacji podatkowej, polegającej na transferowaniu kosztów do podmiotów powiązanych, spółka ta unikała płacenia podatku CIT. Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego sprawi, że "A" będzie musiała zapłacić 10% podatku od sumy określonych wielkości, takich jak 4% wartości przychodów, co ma na celu ograniczenie agresywnych strategii optymalizacyjnych i zapewnienie minimalnego wkładu podatkowego do budżetu państwa.

 

Nowo powstała firma "B", produkująca energię odnawialną, w pierwszych latach swojej działalności ponosiła znaczne koszty inwestycyjne, co skutkowało stratami podatkowymi. Zgodnie z przepisami o minimalnym podatku dochodowym, "B" będzie zwolniona z tego obowiązku w roku rozpoczęcia działalności oraz przez kolejne dwa lata podatkowe, co pozwala na wsparcie nowych przedsiębiorstw w początkowym etapie ich rozwoju.

 

Konsorcjum "C", złożone z kilku małych spółek z branży budowlanej, wykazywało minimalne dochody podatkowe, korzystając z prostej struktury organizacyjno-prawnej bez rozbudowanych powiązań korporacyjnych. Mimo to, w świetle nowych przepisów, "C" będzie podlegać minimalnemu podatkowi dochodowemu, jeśli ich udział dochodów w stosunku do przychodów będzie niższy niż 1%. Ma to zapobiegać sytuacjom, gdzie firmy, nawet te działające w prostych strukturach, unikają opodatkowania poprzez celowe zaniżanie dochodów.

Podsumowanie

 

Minimalny podatek dochodowy, wprowadzony w ramach Polskiego Ładu, stanowi odpowiedź na potrzebę zapewnienia sprawiedliwości podatkowej przez ograniczenie możliwości optymalizacji podatkowej stosowanych przez podmioty gospodarcze. Dotyczy on podatników CIT, szczególnie tych, którzy pomimo prowadzenia długoterminowej działalności gospodarczej wykazują minimalne dochody lub straty. Przez wprowadzenie 10% opodatkowania od określonych wielkości, minimalny podatek dochodowy ma na celu zapewnienie, że wszystkie przedsiębiorstwa wniosą sprawiedliwy wkład do budżetu państwa, przy jednoczesnym zachowaniu ulg dla nowych oraz spełniających określone kryteria przedsiębiorstw.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu i stosowaniu przepisów o minimalnym podatku dochodowym? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online oraz profesjonalnego sporządzania pism, aby zapewnić zgodność działalności Twojej firmy z nowymi wymogami podatkowymi. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze