Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Minimalny podatek dochodowy - czym jest i kogo obowiązuje?

Polski Ład wprowadza nowość, jaką jest minimalny podatek dochodowy. Podkreślenia przy tym wymaga, że to nowe zobowiązanie podatkowego dotyczy podatników podatku CIT, a więc osób prawnych. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, kogo dokładnie dotyczy minimalny podatek dochodowy i w jaki sposób jest obliczany.

Minimalny podatek dochodowy - czym jest i kogo obowiązuje?

Zakres podmiotowy minimalnego podatku dochodowego

Zgodnie z przepisami ustawy CIT minimalny podatek dochodowy wynosi 10% i dotyczyć będzie podatników podatku CIT, którzy w roku podatkowym:

  1. ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
  2. osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%.

Dodatkowo z obowiązku opłacania minimalnego podatku dochodowego wyłączeni będą podatnicy będący:

  1. podmiotami rozpoczynającymi prowadzenie działalności, w roku rozpoczęcia działalności oraz kolejno następujących po sobie 2 latach podatkowych następujących bezpośrednio po tym roku (co oznacza powstanie ewentualnego obowiązku dopiero od 4 roku prowadzenia działalności),
  2. przedsiębiorstwami finansowymi (m.in. bank krajowy, instytucja kredytowa, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa),
  3. podatnikami, którzy w kolejnych latach (począwszy od 4 roku podatkowego) wykazali określony spadek przychodów (co najmniej o 30%) w porównaniu do przychodów roku bezpośrednio poprzedzającego ten rok podatkowy, a także
  4. podmiotami funkcjonującymi w prostej strukturze organizacyjno-prawnej, bez rozbudowanych powiązań, tzn. w których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a spółka – podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego miało na celu zapobieżenie sytuacji, w której podatnicy osiągają i wykazują każdego roku bardzo niski dochód z działalności operacyjnej albo ponoszą w dłuższym okresie stratę z takiej działalności.

Celem wprowadzanego rozwiązania jest ograniczenie stosowania przez podatników mechanizmów optymalizacji mogących skutkować zmniejszaniem zobowiązań podatkowych poprzez zaniżanie dochodu podatkowego. Chodzi o przeciwdziałaniu sytuacji, w której przedsiębiorcy corocznie wykazują straty podatkowe (co oznacza brak opodatkowania) z uwagi na stosowane agresywne praktyki optymalizacyjne i jednocześnie prowadzą długoletnią działalność gospodarczą.

WAŻNE!

Minimalny podatek dochodowy ma przeciwdziałać sytuacjom, w których podmioty nie odprowadzają podatku CIT, ponieważ generują straty. W takim przypadku podatek będzie opłacany od określonej podstawy opodatkowania, którą nie będzie jednak dochód rozumiany jako różnica pomiędzy przychodem a kosztem podatkowym.

Podstawa opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym

Jak już wskazaliśmy, w przypadku minimalnego podatku dochodowego mamy do czynienia ze szczególnym sposobem ustalania podstawy opodatkowania, od której obliczany będzie 10% podatek. Otóż podstawa opodatkowania będzie, co do zasady, sumą określonych w przepisie wielkości, na którą mogą się składać:

  • 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych;
  • poniesione na rzecz podmiotów powiązanych koszty finansowania dłużnego,
  • odroczony podatek dochodowy skutkujący zwiększeniem zysku brutto/zmniejszeniem straty netto,
  • a także poniesione na rzecz podmiotów powiązanych (podmiotów z państwa lub terytorium stosującego szkodliwą konkurencję podatkową) koszty nabycia określonych usług lub praw niematerialnych.

WAŻNE!

W przypadku minimalnego podatku dochodowego mamy do czynienia ze specyficznym ustaleniem podstawy opodatkowania. Podstawą nie jest bowiem dochód podatkowy, lecz suma wielkości określonych w ustawie CIT.

Zasady opłacania minimalnego podatku dochodowego

Minimalny podatek dochodowy ma być opłacany po zakończeniu roku podatkowego w terminie do końca trzeciego miesiąca.

Warto także zaznaczyć, że podatnicy w kolejnych 3 latach podatkowych będą mogli odliczyć minimalny podatek dochodowy od klasycznego podatku CIT. Wynika to z faktu, iż minimalny podatek dochodowy oraz typowy CIT mogą w pewnym zakresie obciążać ten sam dochód i w konsekwencji prowadzić do podwójnego opodatkowania. Aby wyeliminować takie podwójne opodatkowania, wprowadzono mechanizm możliwości dokonania odliczenia.

Minimalny podatek dochodowy będzie zatem obliczany rocznie i wpłacany na rachunek urzędu skarbowego. Podatnicy będą zobowiązani do wykazywania w zeznaniu podatkowym podstawy opodatkowania, dokonanych jej pomniejszeń, a także kwoty minimalnego podatku dochodowego.

WAŻNE!

Kwotę zapłaconego za dany rok minimalnego podatku dochodowego będzie można odliczyć od podatku CIT w zeznaniu podatkowym za kolejne 3 lata podatkowe, następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy.

Minimalny podatek dochodowy jest potocznie nazywany „podatkiem od korporacji”. Z kształtu przepisów wynika ewidentnie, iż będzie on obejmował podmioty funkcjonujące na rynku, które przez dłuższy czas wykazują straty podatkowe, a mimo to sprawnie prowadzą działalność gospodarczą. Ma to być zatem narzędzie przeciwdziałające unikaniu opodatkowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)