Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Abolicja podatkowa - czym jest i kogo dotyczy?

W związku z zakończeniem roku podatkowego podatnicy uzyskujący dochody za granicą muszą pamiętać o opcji zastosowania ulgi abolicyjnej. Warto zatem przypomnieć, na czym polega abolicja podatkowa i kogo może dotyczyć. Kwestie te postaramy się wyjaśnić w poniższej analizie.

Abolicja podatkowa - czym jest i kogo dotyczy?

Na czym polega abolicja podatkowa?

Na gruncie podatku PIT ulga abolicyjna jest uregulowana w art. 27g ustawy PIT. W przepisie tym czytamy, że podatnik podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, rozliczający się na zasadach metody unikania podwójnego opodatkowania w postaci proporcjonalnego odliczenia, uzyskane w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody:

  • ze stosunku pracy i umów podobnych
  • z działalności wykonywanej osobiście
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej
  • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi
    – ma prawo odliczyć od podatku dochodowego kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym według metody proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku obliczonego od dochodów według metody wyłączenia z progresją.

Co istotne, wysokość odliczenia nie może jednak przekroczyć kwoty 1360 zł. Odliczenia podatnik dokonuje w zeznaniu rocznym poprzez załącznik PIT/O.

Ulga abolicyjna polega zatem na obliczeniu kwoty podatku z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia oraz z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją. Jeżeli w wyniku takiego obliczenia powstała różnica, to podlega odliczeniu od rocznego podatku dochodowego. Przy czym kwota odliczenia nie może wynosić więcej niż 1360 zł.

Odliczenie nie przysługuje w sytuacji, gdy dochody zostały osiągnięte na terytoriach krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe).

Dodajmy również, że powyższe wyliczenie źródeł przychodów, do których zastosowanie może mieć ulga abolicyjna ma charakter katalogu zamkniętego. Jak bowiem wskazał Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 21.02.2022 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.1068.2021.2.KF:

„Biorąc powyższe pod uwagę, skoro w przepisie art. 27g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostały wymienione dochody z tytułu zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku chorobowego oraz zasiłku rehabilitacyjnego, zaliczanych do innych źródeł, to tzw. ulga abolicyjna nie może znaleźć zastosowania do opodatkowania tych świadczeń otrzymywanych przez Pana z Austrii.”

W rezultacie przychody inne niż te, określone w art. 27g ustawy PIT, nie mogą być objęte abolicją podatkową.

W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że ulga ta ma zastosowanie do określenia wysokości podatku należnego za dany rok podatkowy wykazanego w zeznaniu rocznym – a contrario: nie ma zastosowania do określenia wysokości należnej zaliczki od dochodu uzyskiwanego w trakcie roku podatkowego (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 25.05.2022 r., I SA/Gd 1685/21).

WAŻNE!

Abolicja podatkowa to ulga polegająca na odliczeniu w zeznaniu rocznym różnicy pomiędzy podatkiem obliczonym na zasadzie metody proporcjonalnego odliczenia a obliczonym na zasadzie wyłączenia z progresją.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kogo dotyczy abolicja podatkowa?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ulga abolicyjna dotyczy polskich rezydentów podatkowych obciążonych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Ulga obejmuje zatem dochody rezydentów polskich uzyskujących dochody za granicą. Nie dotyczy natomiast dochodów uzyskiwanych przez nierezydentów poza granicami kraju. Dodajmy, że nierezydenci osiągający dochody poza terytorium RP nie rozliczają z tego tytułu podatku w Polsce.

Po drugie, ulga abolicyjna przysługuje wyłącznie tym podatnikom, którzy uzyskują dochody ze źródeł wymienionych w art. 27g ustawy PIT w krajach, z którymi jako metoda unikania podwójnego opodatkowania obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia.

Na marginesie dodajmy, że metoda proporcjonalnego odliczenia jest właściwa również w zakresie dochodów uzyskiwanych w krajach, z którymi Polska żadnej umowy nie zawarła. To powoduje, że z ulgi abolicyjnej nie mogą skorzystać podatnicy uzyskujący dochody w krajach, gdzie unikanie podwójnego opodatkowania odbywa się poprzez metodę wyłączenia z progresją.

Przykład

Podatnik mający ośrodek interesów życiowych w Polsce pracuje w Holandii. Osiągnął w roku podatkowym dochód z pracy za granicą w kwocie 70 000 zł. W zakresie polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia. Podatnik zapłacił w Holandii podatek w wysokości 5500 zł. W rezultacie obliczenie podatku będzie wyglądało następująco:

A. dochód całkowity = 70 000 zł,

B. polski podatek dochodowy (dla uproszczenia przyjmujemy 12%) = 8400 zł,

C. podatek zagraniczny do odliczenia w Polsce = 5500 zł,

D. podatek do zapłaty w Polsce (B-C) = 2900 zł.

Gdyby w powyższym przypadku zastosowanie miała metoda wyłączenia z progresją, to w Polsce podatek by nie wystąpił, ponieważ zagraniczny dochód jest w całości zwolniony z opodatkowania.

Różnica w podatku obliczonym według obu metod to 2900 zł. Na mocy obecnie funkcjonującej ulgi abolicyjnej podatnik może jednak maksymalnie odliczyć od podatku kwotę 1360 zł.

WAŻNE!

Ulga abolicyjna jest preferencją podatkową, którą zastosować mogą wyłącznie polscy rezydenci podatkowi osiągających dochody poza granicami kraju.

Zapłata zagranicznego podatku jako warunek zastosowania ulgi abolicyjnej

Z aktualnego orzecznictwa sądowego wynika, że warunkiem zastosowania ulgi abolicyjnej jest zapłata zagranicznego podatku. Jeśli dochodzi jedynie do obliczenia hipotetycznego podatku, którego polski rezydent nie musi zapłacić za granicą (np. z uwagi na tamtejsze zwolnienie od podatku), to nie jest możliwe zastosowanie ulgi abolicyjnej w polskim zeznaniu podatkowym.

W wyroku WSA w Gdańsku z dnia 05.04.2022 r., I SA/Gd 1235/21, czytamy, że w sytuacji, gdy podatnik nie zapłaci podatku za granicą, w ogóle nie dochodzi do podwójnego opodatkowania. Tym samym, w sytuacji gdy skarżący nie uiszczał za granicą podatku, nie będzie mogła mieć zastosowania metoda proporcjonalnego odliczenia, a w konsekwencji nie będzie on mógł skorzystać z ulgi abolicyjnej określonej w art. 27g ustawy PIT.

Podobnie też NSA w wyroku z dnia 03.06.2022 r., II FSK 2785/19, wskazał, że w sytuacji, gdy podatnik nie zapłacił podatku w Brazylii, nie ma kwoty do odliczenia z art. 27g ust. 2 ustawy PIT. Tym samym nie przysługuje prawo do zastosowania ulgi abolicyjnej.

Podsumowując, możemy stwierdzić, że chociaż ulga abolicyjna jest regulowana tylko przez jeden przepis ustawy PIT, to jednak jej zastosowanie nie jest zadaniem prostym. Aby ulga mogła być stosowana, konieczne jest spełnienie kilku warunków ustawowych, o których warto wiedzieć i nie zapominać.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze