Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Sprzedaż akcji otrzymanych w darowiźnie

Jednym z rodzajów źródeł zarobkowania podatnika są przychody z kapitałów pieniężnych, do których zaliczamy sprzedaż akcji. Warto jednak wskazać, że podatnik może w różny sposób wejść w posiadanie akcji i niekoniecznie jest to ich nabycie w drodze umowy sprzedaży. W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się przypadkiem, w którym podatnik dokonuje sprzedaży akcji otrzymanych w drodze darowizny.

Sprzedaż akcji otrzymanych w darowiźnie

Rozliczenie podatku ze sprzedaży akcji

Na wstępie zajmijmy się analizą zagadnienia rozliczenia podatku ze sprzedaży akcji. Jak już wskazaliśmy, sprzedaż akcji stanowi przychód z kapitałów pieniężnych. Tego rodzaju przychód jest rozliczany osobno w zeznaniu rocznym PIT-38. Oznacza to, że zysków ze sprzedaży akcji nie łączy się z innymi przychodami, które podatnik uzyskuje w trakcie roku (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia czy z najmu prywatnego).

Sposób opodatkowania dochodów ze zbycia akcji określa art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W myśl art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochodem z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym akcji) jest różnica pomiędzy przychodami z tego zbycia a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 – osiągnięta w roku podatkowym. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że 19% podatek obliczany jest od dochodu, czyli od różnicy pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. W rezultacie podatnik sprzedający akcje może pomniejszyć przychód ze sprzedaży o określone koszty poniesione celem uzyskania akcji.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Sprzedaż akcji jest osobnym źródłem zarobkowania, gdzie podatek jest wymierzany od dochodu będącego różnicą pomiędzy przychodem a kosztem. Jeżeli koszt przewyższa przychód, mamy do czynienia ze stratą, która opodatkowana nie jest.

Koszty podatkowe przy sprzedaży akcji nabytych w drodze darowizny

Jako że koszty efektywnie wpływają na zmniejszenie podatku (poprzez obniżenie podstawy opodatkowania), warto przeanalizować, jakie możliwości ma podatnik dokonujący sprzedaży akcji nabytych w drodze darowizny.

Tytułem wstępu wskażmy, że ustawodawca różnicuje sposób ich ustalania w zależności od tego, czy akcje zostały nabyte lub objęte w zamian za pieniądze, czy też w zamian za wkład niepieniężny. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

  1. nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia – jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;
  2. przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyżej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Przekładając powyższy przepis na język praktyczny, wskazać należy, że jeżeli podatnik uzyskał akcje nabyte w zamian za wniesienie aportu niepieniężnego (np. podatnik wniósł do spółki nieruchomość, w zamian za co otrzymał akcje tej spółki), to kosztem będzie nominalna wartość akcji z dnia ich objęcia w zamian za aport.

W przypadku zaś nabywania akcji za środki pieniężne zastosowanie znajdzie przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy. Zgodnie z jego treścią nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Zatem zgodnie z ww. art. 23 ust. 1 pkt 38 w momencie dokonywania odpłatnego zbycia akcji za koszty uzyskania przychodu z tego tytułu uważa się wydatki na objęcie lub nabycie tych akcji.

W świetle powyższego kosztem w momencie sprzedaży jest wydatek poniesiony na nabycie akcji. Poprzez poniesiony wydatek należy rozumieć faktycznie wydatkowaną wartość ekonomiczną, na skutek czego podatnik staje się właścicielem akcji.

Natomiast analizowany przez nas przypadek obejmuje nabycie akcji w drodze umowy darowizny czyli tytułem darmowym. Przypomnijmy, że umowa darowizny ma charakter nieodpłatny w tym sensie, że darczyńca uzyskuje określoną korzyść majątkową nie będąc zobowiązanym do świadczenia wzajemnego. Taka konstrukcja przepisów oznacza, że podatnik, który nabył akcje w drodze darowizny, nie może uwzględnić ich wartości jako koszt. Przepis nie pozwala na przyjęcie, że w tym przypadku kosztem będzie wartość rynkowa akcji.

Jedyną regulacją, która odnosi się do rozpatrywanego przez nas przypadku, jest art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy PIT, który to podaje, że zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu zbycia akcji otrzymanych w drodze darowizny jest wyłącznie dochód w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. W rezultacie ze zwolnienia od opodatkowania może skorzystać jedynie ta część dochodu ze sprzedaży udziałów (akcji), która odpowiada kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Musimy jednak zaznaczyć, że w przeważającej większości przypadków darowizny są dokonywane pomiędzy członkami najbliższej rodziny. Taka sytuacja daje obdarowanemu możliwość skorzystania z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Wystarczające jest, aby w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny powiadomił naczelnika US o tym fakcie poprzez złożenie zgłoszenia SD-Z2.

Taki przypadek powoduje, że obdarowany nie zapłaci podatku z tytułu otrzymania akcji w drodze darowizny, jednakże jednocześnie nie może uwzględnić żadnych kosztów podatkowych w momencie odpłatnego zbycia akcji.

Podsumowując powyższy fragment, możemy stwierdzić, że w przypadku sprzedaży akcji nabytych w drodze darowizny podatnik nie ma możliwości uwzględnienia kosztów podatkowych. To powoduje, że 19% podatek będzie trzeba zapłacić od kwoty uzyskanego przychodu ze sprzedaży.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Otrzymanie akcji w drodze darowizny powoduje, że w momencie ich zbycia podatnik nie może ująć kosztów uzyskania przychodów, gdyż akcje nabył nieodpłatnie, nie ponosząc przy tym żadnego wydatku na ich objęcie.

Sprzedaż akcji nabytych w drodze spadku

Końcowo możemy porównać sytuację, w której podatnik nabywa akcje w drodze dziedziczenia. Tutaj należy zaznaczyć, że w myśl art. 22 ust. 1m ustawy PIT w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych, nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych.

Zwróćmy zatem uwagę, że w przypadku nabycia akcji w drodze spadku mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją, ponieważ spadkobierca może jako koszt ująć wydatki, które spadkodawca poniósł na nabycie akcji. Powyższa regulacja obejmuje jednak jedynie dziedziczenie, zatem nie ma możliwości w oparciu o ten przepis, aby obdarowany jako koszt ujął wydatek poniesiony przez darczyńcę na nabycie akcji.

Przechodząc do podsumowania, możemy zatem wskazać, że możliwości uwzględnienia kosztów w przypadku transakcji sprzedaży akcji otrzymanych na skutek umowy darowizny są mocno ograniczone. Podatnicy będący w takiej sytuacji muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 19% podatku od kwoty uzyskanego przychodu ze sprzedaży akcji.

Przykłady

 

Sprzedaż Akcji Otrzymanych od Rodziców

Pani Ewa otrzymała w darowiźnie od swoich rodziców 100 akcji spółki X, które rodzice nabyli kilka lat wcześniej. Rodzice Pani Ewy dokonali zakupu akcji za kwotę 50 zł za sztukę, a w momencie darowizny ich wartość wzrosła do 70 zł za sztukę. Pani Ewa postanowiła sprzedać akcje po cenie 90 zł za akcję. W wyniku transakcji sprzedaży otrzymała 9000 zł. Pani Ewa nie poniosła żadnych dodatkowych kosztów związanych z nabyciem akcji, więc przy rozliczeniu podatku nie mogła uwzględnić kosztów zakupu akcji przez rodziców, a jedynie musiała zapłacić 19% podatek od pełnej kwoty uzyskanego przychodu, co wyniosło 1710 zł.

 

Sprzedaż Akcji Otrzymanych Jako Prezent Ślubny

Pan Tomasz wraz z żoną otrzymali w prezencie ślubnym od przyjaciół 50 akcji spółki Y. Akcje te były w momencie darowizny warte 100 zł każda. Po roku wartość akcji wzrosła do 150 zł za sztukę, a małżeństwo zdecydowało się je sprzedać. Sprzedaż akcji przyniosła im przychód w wysokości 7500 zł. Przy rozliczaniu podatku dochodowego, Pan Tomasz i jego żona nie mogli odliczyć żadnych kosztów uzyskania przychodu, ponieważ akcje nabyli nieodpłatnie. Z tego powodu zapłacili 19% podatek od całości uzyskanego przychodu, czyli 1425 zł.

 

Akcje Otrzymane w Darowiźnie od Wujka

Pani Karolina otrzymała od swojego wujka, z którym nie jest w linii prostej pokrewieństwa, darowiznę w postaci 200 akcji spółki Z. W momencie otrzymania darowizny akcje te były warte 200 zł za sztukę. Po dwóch latach, kiedy ich wartość wzrosła do 250 zł za akcję, Pani Karolina zdecydowała się na ich sprzedaż. W wyniku transakcji sprzedaży otrzymała 50000 zł. Pani Karolina, ze względu na fakt, iż akcje otrzymała nieodpłatnie, musiała zapłacić podatek od pełnej kwoty uzyskanego przychodu, czyli 9500 zł (19% z 50000 zł), nie mogąc uwzględnić żadnych kosztów uzyskania przychodu.

Podsumowanie

 

Sprzedaż akcji otrzymanych w darowiźnie stanowi specyficzny przypadek rozliczeń podatkowych, gdzie podatnik nie może uwzględnić kosztów uzyskania przychodu, gdyż akcje nabył nieodpłatnie. Oznacza to, że w przypadku ich sprzedaży, podatek dochodowy wynoszący 19% obliczany jest od pełnej kwoty uzyskanego przychodu, bez możliwości pomniejszenia go o jakiekolwiek koszty zakupu czy nabycia. To istotna informacja dla osób planujących sprzedaż tak otrzymanych akcji, gdyż wpływa na ostateczną kwotę podatku do zapłaty.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu i rozliczeniu podatku od sprzedaży akcji otrzymanych w darowiźnie? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnie przygotowanych pism, aby z łatwością poradzić sobie z wszelkimi formalnościami podatkowymi. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze