Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Egzekucja z rachunku bankowego

Egzekucja administracyjna dotyczyć może wielu różnych składników majątku dłużnika. Nie ulega większym wątpliwością, że jednym z najczęstszych przypadków jest egzekucja z rachunku bankowego. Z tych też powodów w naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się kwestią egzekucji z rachunku bankowego.

Egzekucja z rachunku bankowego

Kiedy dochodzi do egzekucji z rachunku bankowego?

Egzekucja jest w tym przypadku prowadzona wobec rachunku bankowego lub wkładu oszczędnościowego danego posiadacza. Na skutek zajęcia posiadacza zostaje ograniczony w prawi dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku.

W pierwszej kolejności wyjaśnijmy jednak kiedy i w jaki sposób dochodzi do egzekucji z rachunku bankowego.

Kwestia ta została uregulowana w art. 80 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W myśl tego przepisu organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi.

Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz niezwłocznie po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności albo zawiadomił organ egzekucyjny o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty, w tym również o nieprowadzeniu rachunku bankowego zobowiązanego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zajęciu i obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku bankowym w chwili zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.

Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia organ egzekucyjny zawiadamia zobowiązanego o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczony, i odpis zawiadomienia skierowanego do banku o zakazie wypłaty zajętej kwoty z rachunku bankowego bez zgody organu egzekucyjnego.

Warto również dodać, że zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunków bankowych zobowiązanego prowadzonych przez bank, niezależnie od tego, czy organ egzekucyjny wskazał w zawiadomieniu numery tych rachunków. Ponadto należy pamiętać, że zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunku bankowego prowadzonego dla kilku osób fizycznych, którego współposiadaczem jest zobowiązany dłużnik.

WAŻNE!

Do egzekucji z rachunku bankowego dochodzi na skutek jego zajęcia, co jest równoznaczne z przesłaniem do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego. Należy zapamiętać, że do zajęcia dochodzi z chwilą doręczenia zawiadomienia bankowi, a nie dłużnikowi.

Ograniczenia w egzekucji z rachunku bankowego

W stosunku do egzekucji z rachunku bankowego wprowadzono pewne ograniczenia, które wynikają z Prawa bankowego.

W myśl art. 54 ww. ustawy środki pieniężne znajdujące się na rachunkach jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

W kontekście powyższego zwolnienia nie ma znaczenia źródło, z którego pochodzą środki gromadzone na takim rachunku, ani to, czy środki pieniężne zgromadzone są na rachunkach bankowych w jednym czy w kilku bankach.

Zwróćmy również uwagę, że zgodnie z przywołanym przepisem środki pieniężne zgromadzone na rachunkach prowadzonych dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do określonej wysokości niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Etapy egzekucji z rachunku bankowego

W przypadku egzekucji z rachunku bankowego można wyodrębnić dwa etapy. Pierwszy etap to zajęcie wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego. Drugi etap to przekazywanie zajętej kwoty organowi egzekucyjnemu.

Równocześnie z przesłaniem zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego organ egzekucyjny wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz bezzwłocznie przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności. De facto skutkuje to zatem blokadą rachunku bankowego do czasu zapłacenia egzekwowanej należności wraz z odsetkami oraz kosztami egzekucyjnymi.

Co godne uwagi zajęcie obejmuje nie tylko kwoty znajdujące się na rachunku w dniu dokonania zajęcia, ale również kwoty które rozstaną wpłacone przez dłużnika w przyszłości. Kolejne wpłaty dokonywane na zajęty rachunek bankowy są zaliczane na rzecz egzekwowanej kwoty aż do pełnego pokrycia całej należności tj. do momentu zakończenia egzekucji.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Pierwszym etapem i jednocześnie czynnością rozpoczynającą egzekucję z rachunku bankowego jest zawiadomienie banku o dokonanym zajęciu. Kolejny, drugi, etap to przekazywanie przez bank zajętej kwoty organowi egzekucyjnemu.

Zbieg egzekucji z rachunku bankowego

Możliwa jest sytuacja w której wobec jednego dłużnika prowadzonych jest kilka egzekucji, co prowadzi do stanu zbiegu egzekucji. Również też sytuacje zostały opisane i wyjaśnione w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W przypadku zbiegu dwóch lub więcej egzekucji administracyjnych, prowadzonych do tej samej wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego, łączne prowadzenie egzekucji przejmuje organ egzekucyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia. Jeżeli ustalenie tego pierwszeństwa okaże się niemożliwe wówczas egzekucje łącznie prowadzi organ, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

Natomiast w razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej, gdy zajęte kwoty nie wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych, bank przekazuje należność na rzecz tego organu, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności pieniężnych w wyższej kwocie.

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego

Egzekucja z rachunku bankowego wiąże się z obowiązkiem dokonania zawiadomienia.

Po pierwsze organ egzekucyjny bezpośrednio zawiadamia zobowiązanego o zajęciu tej wierzytelności z jego rachunku bankowego. Doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego oraz odpis zawiadomienia skierowanego do banku o zakazie wypłaty zajętej kwoty z rachunku bankowego bez zgody organu egzekucyjnego.

Ponadto w myśl art. 86a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji bank niezwłocznie zawiadamia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego inne oddziały banku, inne banki, placówki pocztowe i inne podmioty uprawnione do dokonywania wypłat zobowiązanemu z zajętego rachunku. Zajęcie nie dotyczy jednak kwot wolnych od egzekucji.

WAŻNE!

Choć egzekucja z rachunku bankowego rozpoczyna się w momencie powiadomienia banku o zajęciu to jednak organ egzekucyjny ma obowiązek zawiadomienia dłużnika o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego.

Przechodząc do konkluzji należy wskazać, że egzekucja z rachunku bankowego jest jednym z najchętniej stosowanych środków egzekucyjnych. To powoduje, że warto znać swoje prawa odnoszące się do kwoty wolnej od zajęcia czy też obowiązku powiadomienia o dokonanym zajęciu. Wszelkie naruszenia przepisów przez organ egzekucyjny w tym zakresie stanowić będzie podstawę do zaskarżenia.

Przykłady

 

Przypadek pani Anny: Pani Anna, właścicielka małej firmy, z powodu kryzysu gospodarczego miała opóźnienia w płaceniu podatków. Pewnego dnia otrzymała zawiadomienie z urzędu skarbowego o zajęciu jej rachunku firmowego na kwotę zaległych podatków i kosztów egzekucyjnych. Kwota ta przekraczała saldo dostępne na rachunku, co spowodowało, że każda wpłata na rachunek była automatycznie przejmowana przez organ egzekucyjny, uniemożliwiając jej normalne prowadzenie działalności.

 

Przypadek pana Marka: Pan Marek, emeryt, miał wspólny rachunek oszczędnościowy z synem. Syn, nieświadomy zajęcia rachunku przez urząd skarbowy z powodu zaległości podatkowych ojca, wpłacił na ten rachunek znaczną sumę pieniędzy. Niestety, z chwilą wpłaty, cała kwota została zajęta przez organ egzekucyjny. Sytuacja ta spowodowała konflikt w rodzinie i problemy finansowe dla syna.

 

Przypadek przedsiębiorcy Jacka: Jacek, właściciel niewielkiej firmy budowlanej, zalegał z opłatami ZUS. Urząd skarbowy wszczął egzekucję z jego rachunku firmowego. Na skutek zajęcia, Jacek nie mógł wypłacić wynagrodzeń pracownikom ani opłacić dostawców. Sytuacja ta doprowadziła do paraliżu działalności firmy i zmusiła Jacka do renegocjacji warunków płatności z wierzycielami oraz do zaciągnięcia kredytu, aby móc kontynuować działalność.

Podsumowanie

 

Egzekucja z rachunku bankowego stanowi ważny element procesu egzekucyjnego, mający znaczący wpływ na sytuację finansową dłużnika. Artykuł ten podkreśla istotę zrozumienia procedur związanych z zajęciem rachunku bankowego oraz konsekwencji, które może to nieść dla zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Znajomość praw i obowiązków wynikających z tego procesu jest kluczowa dla uniknięcia niepożądanych konsekwencji finansowych i prawnych.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w związku z egzekucją z rachunku bankowego? Skontaktuj się z nami! Oferujemy porady prawne online oraz pomoc w przygotowywaniu pism, aby skutecznie zarządzać Twoimi sprawami finansowymi i prawnymi. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze