Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Sprzedaż rzeczy objętych egzekucją

Powszechnym przypadkiem jest sprzedaż egzekucyjna dotycząca zajętych w toku postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych. Tego rodzaju sprzedaż przeprowadza organ egzekucyjny. Okazuje się jednak, że w ramach postępowania możliwa i dopuszczalna jest sytuacja, w której to zobowiązany dłużnik dokonuje sprzedaży zajętej rzeczy. Właśnie tą problematyką zajmiemy się w dzisiejszym artykule.

Sprzedaż rzeczy objętych egzekucją

Sprzedaż rzeczy w toku postępowania egzekucyjnego

Zasadniczo sprzedaż następuje w terminie nie wcześniejszym niż siódmego dnia od daty zajęcia.

Odnośnie sprzedaży przeprowadzanej przez organ egzekucyjny wyróżnia się kilka form. Otóż zajęte ruchomości organ egzekucyjny:

 1. sprzedaje w drodze licytacji publicznej;
 2. sprzedaje po cenie oszacowania podmiotom prowadzącym działalność handlową;
 3. przekazuje do sprzedaży podmiotom prowadzącym sprzedaż komisową tego rodzaju ruchomości;
 4. sprzedaje w drodze przetargu ofert;
 5. sprzedaje z wolnej ręki.

WAŻNE!

Podstawową formą w toku postępowania egzekucyjnego jest sprzedaż egzekucyjna dokonywana przez uprawiony organ.

Sprzedaż ruchomości przez dłużnika

Jak wskazaliśmy na wstępie, możliwa jest sytuacja, w której to zobowiązany dokonuje sprzedaży ruchomości. Artykuł 104a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowi, że jeżeli mamy do czynienia z zajętą ruchomością, której wartość szacunkowa została oznaczona, to na wniosek zobowiązanego i za zgodą organu egzekucyjnego, może ona zostać sprzedana przez dłużnika. Wskazany wniosek może dotyczyć każdej rzeczy ruchomej z wyjątkiem tych, których sprzedaż wymaga zezwolenia, koncesji albo jest działalnością regulowaną.

Jak zatem widać, sprzedaż może być dokonana wyłącznie na wniosek dłużnika i za zgodą organu egzekucyjnego. Ustawa w szczegółowy sposób określa kształt takiego wniosku i jego elementy obowiązkowe.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż zajętej ruchomości zawiera:

 1. dane podmiotu, których zamierza nabyć ruchomość, w tym imię i nazwisko lub nazwę oraz odpowiednio adres miejsca zamieszkania lub siedziby, numer telefonu i adres elektroniczny, jeżeli posiada, oraz numer rachunku bankowego w przypadku wpłaty zaliczki;
 2. oznaczenie ruchomości, która ma być sprzedana;
 3. proponowaną cenę nabycia ruchomości, zwaną dalej „proponowaną ceną nabycia”, równą co najmniej:
  a) cenie odpowiadającej wartości szacunkowej ruchomości,
  b) połowie wartości szacunkowej ruchomości – w przypadku gdy sprzedaż tej ruchomości przez organ egzekucyjny w pierwszym terminie nie doszła do skutku,
  c) 1/3 wartości szacunkowej ruchomości – w przypadku gdy sprzedaż tej ruchomości przez organ egzekucyjny w pierwszym i drugim terminie licytacyjnym lub przetargu ofert nie doszła do skutku;
 4. termin i sposób zapłaty proponowanej ceny nabycia.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. oświadczenie nabywcy, o zamiarze nabycia zajętej ruchomości po proponowanej cenie nabycia;
 2. dowód wpłaty zaliczki. Jeżeli wartość szacunkowa zajętej ruchomości przekracza 5000 zł, podmiot, który zamierza nabyć zajętą ruchomość, wpłaca na rachunek organu egzekucyjnego zaliczkę w wysokości 1/10 wartości szacunkowej.

Zwrócić należy zatem uwagę, że w momencie składania wniosku dłużnik musi posiadać skonkretyzowanego nabywcę, który składa oświadczenie o zamiarze nabycia rzeczy. Nie można zatem składać wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż na etapie poszukiwania potencjalnego kupca.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów możliwe jest dokonanie sprzedaży rzeczy zajętej w postępowaniu egzekucyjnym przez dłużnika. Nie jest to jednak działanie samowolne dłużnika, ponieważ musi on wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody.

Zgoda organu egzekucyjnego na sprzedaż rzeczy objętych egzekucją

Teraz przyjrzyjmy się regulacjom odnoszącym się do zgody organu egzekucyjnego.

W tym zakresie organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez zobowiązanego zajętej ruchomości, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez dłużnika.

Organ egzekucyjny odmawia wyrażenia zgody na sprzedaż w przypadku gdy:

 1. nabywca nie daje rękojmi zapłaty w całości ceny nabycia tej ruchomości w terminie i w sposób wyznaczony przez organ egzekucyjny;
 2. zachodzi przypuszczenie, że w ramach sprzedaży zajętej ruchomości dokonywanej przez organ egzekucyjny uzyska się cenę nabycia wyższą niż ustalona we wniosku.

Na postanowienie organu egzekucyjnego przysługuje zażalenie jako środek odwoławczy. Co ciekawe, zażalenie może złożyć zarówno dłużnik, jak i potencjalny nabywca ruchomości.

Jeżeli chodzi natomiast o samą treść postanowienia, to wyrażenie zgody zawiera:

 1. określenie warunków sprzedaży przez zobowiązanego zajętej ruchomości poprzez wskazanie:
  a) ceny nabycia tej ruchomości nie niższej niż proponowana cena nabycia,
  b) terminu i sposobu zapłaty organowi egzekucyjnemu ceny nabycia tej ruchomości;
 2. pouczenie o skutkach niezapłacenia w wyznaczonym terminie w całości ceny nabycia tej ruchomości.

W kontekście powyższych przepisów wyjaśnijmy, że sprzedaż rzeczy dokonana przez dłużnika ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Należy bowiem zwrócić uwagę, że jednym z elementów postanowienia o wyrażeniu zgody na sprzedaż jest określenie terminu i sposobu zapłaty organowi egzekucyjnemu ceny uzyskanej ze zbycia ruchomości. W konsekwencji dłużnik nie może uzyskanym wynagrodzeniem rozporządzać wedle własnego uznania. Nie ma w tym zakresie swobody działania.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Zgoda organu egzekucyjnego na sprzedaż rzeczy objętych egzekucją jest wyrażana w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Analizowane regulacje należy ocenić pozytywnie w kontekście sytuacji samego dłużnika. Ma on bowiem możliwość aktywnego poszukiwania nabywcy, co też może przyczynić się do szybszej spłaty długu objętego postępowaniem egzekucyjnym.

Przykłady

 

Sprzedaż Samochodu przez Dłużnika: Pan Kowalski miał zajęty przez komornika samochód w celu spłaty zaległych długów. Wartość samochodu szacowana była na 15 000 zł. Z uwagi na złe stan techniczny pojazdu, pierwsza licytacja przeprowadzona przez organ egzekucyjny nie przyniosła rezultatu. Pan Kowalski, chcąc przyspieszyć proces sprzedaży, znalazł na własną rękę kupca, który zgodził się zapłacić 10 000 zł. Po złożeniu wniosku i uzyskaniu zgody organu egzekucyjnego, sprzedaż została zrealizowana, a uzyskane środki przeznaczone na częściową spłatę długu.

 

Sprzedaż Maszyny Rolniczej: Rolnik, pan Nowak, posiadał zajętą przez komornika maszynę rolniczą, aby pokryć zaległości podatkowe. Maszyna, warta szacunkowo 50 000 zł, nie znalazła nabywcy podczas dwóch licytacji. Pan Nowak zdecydował się na własną rękę znaleźć kupca, który zaoferował 35 000 zł. Po złożeniu odpowiedniego wniosku i otrzymaniu zgody organu egzekucyjnego, sprzedaż maszyny została dokonana, a środki przeznaczone na spłatę zobowiązań podatkowych.

 

Sprzedaż Zabytkowego Mebla: Pani Jankowska, mając zajęty przez komornika zabytkowy sekretarzyk, wyceniony na 8 000 zł, nie mogła znaleźć dla niego kupca podczas licytacji komorniczej. Aby uniknąć dalszego obniżania ceny, postanowiła sama poszukać nabywcy. Udało jej się znaleźć kolekcjonera, który zaoferował 7 500 zł. Po złożeniu wniosku i uzyskaniu zgody organu egzekucyjnego, sekretarzyk został sprzedany, a pieniądze przeznaczone na spłatę długu.

Podsumowanie

 

Artykuł wyjaśnia, że w ramach postępowania egzekucyjnego istnieje możliwość, aby zobowiązany dłużnik samodzielnie sprzedał zajętą ruchomość, lecz wymaga to złożenia odpowiedniego wniosku i uzyskania zgody organu egzekucyjnego. Taka opcja umożliwia dłużnikowi szybsze zaspokojenie roszczeń wierzyciela, jednocześnie często pozwalając na uzyskanie lepszej ceny za sprzedawany przedmiot niż w przypadku licytacji komorniczej.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie postępowań egzekucyjnych? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz pomocy w przygotowaniu odpowiednich pism, aby skutecznie nawigować przez zawiłości prawa i chronić swoje interesy. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze