Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Przeniesienie nieruchomości z działalności gospodarczej do prywatnego majątku podatnika i sprzedaż

Nieruchomość wykorzystywana na potrzeby firmowe może zostać następnie przeniesiona do prywatnego majątku podatnika. Takie wycofanie nieruchomości jest zdarzeniem prawidłowym pod względem prawnym i podatkowym. Warto jednak bliżej przyjrzeć się kwestii późniejszej sprzedaży nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej.

Przeniesienie nieruchomości z działalności gospodarczej do prywatnego majątku podatnika i sprzedaż

Wycofanie nieruchomości z działalności jako czynność neutralna podatkowo

Jeśli analizujemy przypadek osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, należy wskazać, że jej majątek firmowy nie jest prawnie wyodrębniony od jej majątku osobistego. Wyłącznym właścicielem obu majątków jest ta sama osoba fizyczna. To z kolei powoduje, że jeżeli dochodzi do jakichkolwiek przesunięć składników pomiędzy majątkiem firmowych a prywatnych, to nie dochodzi do zmiany właściciela. Skoro nie zmienia się w żaden sposób właściciel, to nie można w tym przypadku mówić o żadnym nowym przysporzeniu majątkowym, zatem w takich okolicznościach nie mamy do czynienia z przychodem podatkowym. Zatem to oznacza, że wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej jest zdarzeniem neutralnym podatkowo.

Przykładowo w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 06.12.2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.370.2018.1.Ds czytamy, że czynność wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej i nieodpłatnego przekazania jej na potrzeby prywatne (osobiste) nie będzie rodziła skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

WAŻNE!

Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nie rodzi obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Sprzedaż nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej

Chociaż sama czynność wycofania nie będzie wiązała się z koniecznością zapłaty podatku, to jednak skutki podatkowe wywoła następnie dokonana sprzedaż takiej nieruchomości.

W pierwszej kolejności należy wskazać na zasadę ogólną wyrażoną w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT, która stanowi, że opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie.

Jednakże w kontekście analizowanego problemu należy zwrócić uwagę na treść art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy PIT, który podaje, że reguły ogólnej nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Należy zatem zwrócić uwagę, że w sytuacji sprzedaży nieruchomości, która została wycofana z działalności gospodarczej, sprzedaż bez podatku PIT możliwa jest dopiero po upływie 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej. W opisanej sytuacji nie znajdzie zastosowania reguła ogólna ustanowiona w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT odnosząca się do okresu pięcioletniego.

Przykład 1.

Osoba fizyczna w 2013 r. zakupiła budynek magazynowy wykorzystywany w działalności gospodarczej. W dniu 15 maja 2020 r. podatnik wycofał nieruchomość z majątku firmowego do majątku prywatnego. W tych okolicznościach podatnik może sprzedać nieruchomość bez podatku dopiero po dniu 1 czerwca 2026 r.

WAŻNE!

Sprzedaż wycofanej nieruchomości z działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu dopiero po upływie 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano wycofania.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wyjątek dotyczący wycofania nieruchomości mieszkalnej

Trzeba jednak podkreślić, że reguła ustanowiona w art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy PIT nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej o charakterze mieszkalnym. Jak bowiem stanowi art. 10 ust. 3 ustawy PIT – przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą:

  • budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  • gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Możemy zatem wskazać, że zasada, zgodnie z którą sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie, dotyczy zarówno nieruchomości mieszkalnych wykorzystywanych prywatnie, jak i firmowo. To oznacza, że jeśli podatnik wycofa nieruchomość mieszkalną z działalności gospodarczej i dokona jej sprzedaży, to podatek nie wystąpi, gdy od roku nabycia upłynęło więcej niż 5 lat.

Przykład 2.

Osoba fizyczna w 2013 r. zakupiła lokal mieszkalny wykorzystywany w działalności gospodarczej. W dniu 15 maja 2020 r. podatnik wycofał nieruchomość z majątku firmowego do majątku prywatnego. W tych okolicznościach sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu po 31 grudnia 2018 r.

Potwierdzają to również organy podatkowe. Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 23.08.2012 r., nr ITPB1/415-566a/12/WM:

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, iż przychód ze sprzedaży budynku bądź lokalu mieszkalnego oraz związanego z nim gruntu, stanowi zawsze przychód określony w ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego czy budynek ten lub lokal stanowił, czy też nie środek trwały w prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, ani czy był wykorzystywany w tej działalności, z wyjątkiem sytuacji, gdy podatnik prowadzi działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, a nieruchomość ta stanowi towar handlowy.

WAŻNE!

Wycofanie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej uprzednio na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i następcza sprzedaż nie podlega opodatkowaniu, jeżeli upłynie okres karencji wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie.

Zagadnienie wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej i sprzedaży będzie przede wszystkim determinowane rodzajem nieruchomości, tzn. czy mamy do czynienia z nieruchomością mieszkalną, czy użytkową. W zależności od klasyfikacji będą obowiązywały różne zasady opodatkowania sprzedaży.

Przykłady

 

Przykład zastosowania zasady neutralności podatkowej
Jan Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W 2018 roku kupił on nieruchomość, którą wykorzystywał w swojej działalności. W 2022 roku, postanowił wycofać tę nieruchomość z działalności gospodarczej i przeznaczyć ją na cele prywatne. Ponieważ nieruchomość została wycofana z działalności, ale nie nastąpiła zmiana właściciela, Jan Kowalski nie musiał płacić podatku dochodowego z tego tytułu.

 

Sprzedaż nieruchomości po 6 latach od wycofania
Ewa Nowak zakupiła budynek biurowy w 2015 roku, wykorzystując go w swojej działalności gospodarczej. W 2021 roku, Ewa zdecydowała się przenieść budynek do swojego prywatnego majątku. Zgodnie z przepisami, mogła ona sprzedać ten budynek bez płacenia podatku PIT dopiero po 6 latach od wycofania, czyli nie wcześniej niż w 2027 roku.

 

Wyjątek dla nieruchomości mieszkalnej
Tomasz Baran posiadał mieszkanie, które zakupił w 2012 roku i wykorzystywał je w swojej działalności gospodarczej. W 2020 roku Tomasz postanowił wycofać to mieszkanie z działalności gospodarczej. Ponieważ od momentu nabycia upłynęło więcej niż 5 lat, mógł on sprzedać to mieszkanie w 2021 roku bez konieczności płacenia podatku dochodowego z tego tytułu.

Podsumowanie

 

Podsumowując, przeniesienie nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku prywatnego podatnika jest zdarzeniem neutralnym podatkowo i nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Jednakże, przy sprzedaży takiej nieruchomości, konieczne jest zwrócenie uwagi na okresy czasowe, które różnią się w zależności od rodzaju nieruchomości – mieszkalnej czy użytkowej. Zrozumienie tych zasad jest kluczowe dla uniknięcia niepotrzebnych zobowiązań podatkowych.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej dotyczącej nieruchomości lub pomocy w przygotowaniu dokumentów? Skorzystaj z naszych usług prawnych online – szybko, wygodnie i skutecznie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535
2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 06.12.2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.370.2018.1.Ds
3. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23.08.2012 r., nr ITPB1/415-566a/12/WM

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze