Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Zasady opodatkowania agroturystyki

W czasach pandemii coraz większą popularnością cieszy się wypoczynek w ośrodkach agroturystycznych. W związku z rosnącą popularnością tego rodzaju działalności warto przeanalizować zasady opodatkowania agroturystyki. Właśnie ta tematyka będzie przedmiotem analizy w naszym dzisiejszym artykule. Zapraszamy do lektury!

Zasady opodatkowania agroturystyki

Agroturystyka a działalność rolnicza

Nie ulega wątpliwości, że pojęcie agroturystyki nieodzownie łączy się z gospodarstwem rolnym czy też terenami rolniczymi. Takie jest potoczne rozumienie tego pojęcia, jednakże trzeba tę kwestię przeanalizować na gruncie prawa podatkowego.

Przepisy podatkowe nie zawierają definicji agroturystyki, lecz podają, czym jest działalność rolnicza. W myśl art. 2 ust. 2 ustawy PIT – działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1) miesiąc – w przypadku roślin,

2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3) 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4) 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Z analizy przedstawionej definicji wynika, że agroturystka (rozumiana jako zapewnienie noclegu i wyżywienia turystom) nie jest działalnością rolniczą, co oznacza, że nie podlega pod podatek rolny, lecz pod podatek dochodowy od osób fizycznych.

WAŻNE!

Agroturystyka nie jest działalnością rolniczą. To w konsekwencji oznacza, że do opodatkowania przychodów z tego tytułu zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwolnienie usług agroturystycznych od podatku PIT

W tym miejscu warto wskazać, że ustawodawca przewidział szczególne zwolnienie przychodów z agroturystyki. Otóż, jak podaje art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy PIT – wolne od podatku są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Z przytoczonego uprzednio przepisu wynika, że podatnik uzyskujący dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych może skorzystać z przedmiotowego zwolnienia, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  • najem musi dotyczyć pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach spełniających warunki uznania za budynki mieszkalne,
  • budynki, w których pokoje przeznaczone są na wynajem, muszą być położone na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym, co oznacza, że istotne w tym względzie jest wybudowanie budynku mieszkalnego na terenie gospodarstwa rolnego, a nie samo posiadanie przez podatnika statusu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne,
  • przedmiotem usług musi być najem pokoi gościnnych wyłącznie osobom przebywającym na wypoczynku,
  • liczba wynajmowanych pokoi nie może przekroczyć 5, we wszystkich stanowiących przedmiot najmu budynkach, w jednym gospodarstwie rolnym.

Jeżeli wszystkie wymienione warunki są spełnione łącznie, to podatnik może skorzystać z całkowitego i nielimitowego zwolnienia od podatku PIT. W takiej sytuacji nie ma konieczności składania deklaracji podatkowej.

WAŻNE!

Przy założeniu spełnienia przesłanek ustawowych podatnik może skorzystać ze zwolnienia dla usług agroturystycznych przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy PIT.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Opodatkowanie działalności agroturystycznej

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że omówione zwolnienie nie zawsze znajdzie zastosowanie. Przykładowo agroturystka może przewidywać wynajem więcej niż 5 pokoi. W takim wypadku dojdzie do opodatkowania, aczkolwiek wcześniej kluczowe jest ustalenie źródła przychodów.

Wbrew powszechnej opinii nie mamy w takim przypadku do czynienia z najmem prywatnym. Należy bowiem wyraźnie wskazać, że najem jest przez organy podatkowe uznawany w momencie, gdy nieruchomość jest oddawana na długoterminowe cele mieszkaniowe (w cyklach miesięcznych czy rocznych). Natomiast oddanie nieruchomości w celach wypoczynkowo-turystycznych na okresy krótkoterminowe (dni bądź tygodnie) jest zakwaterowaniem, które stanowi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Taka klasyfikacja wpływa na formę opodatkowania, ponieważ podatnik może wybrać:

  1. opodatkowanie dochodu na zasadach ogólnych;
  2. opodatkowanie dochodu 19% podatkiem liniowym;
  3. opodatkowanie w formie karty podatkowej (w przypadku wynajmu pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12);
  4. opodatkowanie przychodu w formie ryczałtu ewidencjonowanego (8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł).

WAŻNE!

Agroturystyka, niekorzystająca ze zwolnienia podatkowego, jest kwalifikowana jako pozarolnicza działalność gospodarcza. Powoduje to, że jako formę opodatkowania podatnik może wybrać zasady ogólne, podatek liniowy, kartę podatkową lub ryczał ewidencjonowany.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Agroturystyka a podatek VAT

W kontekście podatku VAT należy wskazać, że agroturystka – rozumiana jako usługi zakwaterowania – spełnia definicję odpłatnego świadczenia usług, które podlega pod regulacje ustawy VAT. Należy podkreślić, że w takim przypadku obowiązuje stawka podatkowa 8% VAT. Ewentualnie podatnik do usług agroturystyki zastosować może zwolnienie podmiotowe wynikające z art. 113 ustawy VAT do limitu 200 000 zł.

Podkreślenia wymaga, że do agroturystki nie będzie miało zastosowania zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy VAT, ponieważ odnosi się ono do wynajmu nieruchomości na długoterminowe cele mieszkaniowe, z czym nie mamy do czynienia w przypadku agroturystyki.

WAŻNE!

Agroturystyka stanowi odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu 8% stawką VAT lub korzysta ze zwolnienia podmiotowego.

Zagadnienie opodatkowania usług agroturystyki jest obszerną tematyką, w ramach której możliwe do zastosowania są zarówno zwolnienia podatkowe, jak i różne stawki podatku. Sytuacja taka ma miejsce na gruncie podatku PIT oraz VAT. W rezultacie przed rozpoczęciem prowadzenia agroturystyki warto skonsultować się ze specjalistą w zakresie podatków i określić właściwą ścieżkę opodatkowania.

Przykłady

 

Przykład pani Kowalskiej: Pani Kowalska prowadzi małe gospodarstwo agroturystyczne w malowniczej wiosce w górach. Oferuje 4 pokoje gościnne w swoim domu. Pani Kowalska korzysta ze zwolnienia z podatku PIT, gdyż spełnia wszystkie warunki: wynajmuje mniej niż 5 pokoi, znajdujących się w budynku mieszkalnym, położonym na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym, a jej goście przyjeżdżają wyłącznie na wypoczynek.

Przykład pana Nowaka: Pan Nowak, właściciel dużego gospodarstwa agroturystycznego, zdecydował się na rozbudowę i obecnie oferuje 6 pokoi do wynajęcia. Ze względu na przekroczenie limitu 5 pokoi, jego przychody z najmu nie kwalifikują się do zwolnienia z podatku PIT. Pan Nowak wybiera opodatkowanie przychodów w formie ryczałtu ewidencjonowanego, uznając to za najkorzystniejszą opcję dla swojej działalności.

Przykład gospodarstwa "Słoneczna Dolina": Gospodarstwo agroturystyczne "Słoneczna Dolina" oferuje nie tylko zakwaterowanie, ale także domowe posiłki przygotowywane z produktów pochodzących z własnych upraw i hodowli. Chociaż działalność ta jest częścią ich oferty agroturystycznej, właściciele gospodarstwa muszą uwzględnić te przychody w swojej deklaracji podatkowej, gdyż przychody z wyżywienia nie podlegają zwolnieniu z podatku PIT, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy PIT.

Podsumowanie

 

Podsumowując, zasady opodatkowania agroturystyki są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak liczba wynajmowanych pokoi czy rodzaj oferowanych usług. Warto pamiętać, że agroturystyka, choć ściśle powiązana z działalnością rolniczą, podlega osobnym przepisom podatkowym, które mogą obejmować zarówno zwolnienia, jak i różne formy opodatkowania. Dlatego też każdy właściciel gospodarstwa agroturystycznego powinien dokładnie przeanalizować swoją sytuację, aby wybrać najbardziej korzystną formę opodatkowania.

Oferta porad prawnych

 

Czy potrzebujesz wsparcia w zakresie prawa podatkowego dotyczącego agroturystyki? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i pism, dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350
2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze