Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zasady opodatkowania agroturystyki

W czasach pandemii coraz większą popularnością cieszy się wypoczynek w ośrodkach agroturystycznych. W związku z rosnącą popularnością tego rodzaju działalności warto przeanalizować zasady opodatkowania agroturystyki. Właśnie ta tematyka będzie przedmiotem analizy w naszym dzisiejszym artykule. Zapraszamy do lektury!

Zasady opodatkowania agroturystyki

Agroturystyka a działalność rolnicza

Nie ulega wątpliwości, że pojęcie agroturystyki nieodzownie łączy się z gospodarstwem rolnym czy też terenami rolniczymi. Takie jest potoczne rozumienie tego pojęcia, jednakże trzeba tę kwestię przeanalizować na gruncie prawa podatkowego.

Przepisy podatkowe nie zawierają definicji agroturystyki, lecz podają, czym jest działalność rolnicza. W myśl art. 2 ust. 2 ustawy PIT – działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1) miesiąc – w przypadku roślin,

2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3) 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4) 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Z analizy przedstawionej definicji wynika, że agroturystka (rozumiana jako zapewnienie noclegu i wyżywienia turystom) nie jest działalnością rolniczą, co oznacza, że nie podlega pod podatek rolny, lecz pod podatek dochodowy od osób fizycznych.

WAŻNE!

Agroturystyka nie jest działalnością rolniczą. To w konsekwencji oznacza, że do opodatkowania przychodów z tego tytułu zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnienie usług agroturystycznych od podatku PIT

W tym miejscu warto wskazać, że ustawodawca przewidział szczególne zwolnienie przychodów z agroturystyki. Otóż, jak podaje art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy PIT – wolne od podatku są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Z przytoczonego uprzednio przepisu wynika, że podatnik uzyskujący dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych może skorzystać z przedmiotowego zwolnienia, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  • najem musi dotyczyć pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach spełniających warunki uznania za budynki mieszkalne,
  • budynki, w których pokoje przeznaczone są na wynajem, muszą być położone na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym, co oznacza, że istotne w tym względzie jest wybudowanie budynku mieszkalnego na terenie gospodarstwa rolnego, a nie samo posiadanie przez podatnika statusu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne,
  • przedmiotem usług musi być najem pokoi gościnnych wyłącznie osobom przebywającym na wypoczynku,
  • liczba wynajmowanych pokoi nie może przekroczyć 5, we wszystkich stanowiących przedmiot najmu budynkach, w jednym gospodarstwie rolnym.

Jeżeli wszystkie wymienione warunki są spełnione łącznie, to podatnik może skorzystać z całkowitego i nielimitowego zwolnienia od podatku PIT. W takiej sytuacji nie ma konieczności składania deklaracji podatkowej.

WAŻNE!

Przy założeniu spełnienia przesłanek ustawowych podatnik może skorzystać ze zwolnienia dla usług agroturystycznych przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy PIT.

Opodatkowanie działalności agroturystycznej

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że omówione zwolnienie nie zawsze znajdzie zastosowanie. Przykładowo agroturystka może przewidywać wynajem więcej niż 5 pokoi. W takim wypadku dojdzie do opodatkowania, aczkolwiek wcześniej kluczowe jest ustalenie źródła przychodów.

Wbrew powszechnej opinii nie mamy w takim przypadku do czynienia z najmem prywatnym. Należy bowiem wyraźnie wskazać, że najem jest przez organy podatkowe uznawany w momencie, gdy nieruchomość jest oddawana na długoterminowe cele mieszkaniowe (w cyklach miesięcznych czy rocznych). Natomiast oddanie nieruchomości w celach wypoczynkowo-turystycznych na okresy krótkoterminowe (dni bądź tygodnie) jest zakwaterowaniem, które stanowi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Taka klasyfikacja wpływa na formę opodatkowania, ponieważ podatnik może wybrać:

  1. opodatkowanie dochodu na zasadach ogólnych;
  2. opodatkowanie dochodu 19% podatkiem liniowym;
  3. opodatkowanie w formie karty podatkowej (w przypadku wynajmu pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12);
  4. opodatkowanie przychodu w formie ryczałtu ewidencjonowanego (8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł).

WAŻNE!

Agroturystyka, niekorzystająca ze zwolnienia podatkowego, jest kwalifikowana jako pozarolnicza działalność gospodarcza. Powoduje to, że jako formę opodatkowania podatnik może wybrać zasady ogólne, podatek liniowy, kartę podatkową lub ryczał ewidencjonowany.

Agroturystyka a podatek VAT

W kontekście podatku VAT należy wskazać, że agroturystka – rozumiana jako usługi zakwaterowania – spełnia definicję odpłatnego świadczenia usług, które podlega pod regulacje ustawy VAT. Należy podkreślić, że w takim przypadku obowiązuje stawka podatkowa 8% VAT. Ewentualnie podatnik do usług agroturystyki zastosować może zwolnienie podmiotowe wynikające z art. 113 ustawy VAT do limitu 200 000 zł.

Podkreślenia wymaga, że do agroturystki nie będzie miało zastosowania zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy VAT, ponieważ odnosi się ono do wynajmu nieruchomości na długoterminowe cele mieszkaniowe, z czym nie mamy do czynienia w przypadku agroturystyki.

WAŻNE!

Agroturystyka stanowi odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu 8% stawką VAT lub korzysta ze zwolnienia podmiotowego.

Zagadnienie opodatkowania usług agroturystyki jest obszerną tematyką, w ramach której możliwe do zastosowania są zarówno zwolnienia podatkowe, jak i różne stawki podatku. Sytuacja taka ma miejsce na gruncie podatku PIT oraz VAT. W rezultacie przed rozpoczęciem prowadzenia agroturystyki warto skonsultować się ze specjalistą w zakresie podatków i określić właściwą ścieżkę opodatkowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu