Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Ulga dla rodzin wielodzietnych

Ulga 4+ dedykowana jest rodzinom wielodzietnym i stanowi znaczną preferencję podatkową dla rodziców. Warto przyjrzeć się bliżej regulacjom ustawy PIT odnoszących się do zasad funkcjonowania tego zwolnienia oraz do obowiązków podatników w związku z rocznym rozliczeniem podatku.

Ulga dla rodzin wielodzietnych

Ulga 4+ w podatku PIT

Wskazana ulga jest de facto zwolnieniem podatkowym opisanym w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy PIT. W przepisie tym wskazano, że zwalnia się od podatku przychody podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:

 1. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
 2. z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
 3. z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 4. z zasiłku macierzyńskiego
  – który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej.

W tym miejscu podkreślmy, że koniecznym warunkiem jest, aby podatnik posiadał w stosunku do danego dziecka władzę rodzicielską lub pełnił funkcję opiekuna prawnego.

Faktyczne wychowywanie dzieci pochodzących z innego związku nie uzasadnia prawa do ulgi, na co zwraca uwagę Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 23.03.2022 r., nr 0115-KDIT2.4011.900.2021.1.RS:

„Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku, Pana rodzina liczy 4 dzieci we wspólnym gospodarstwie domowym: 3 dzieci jest Pana dziećmi biologicznymi, są na Pana utrzymaniu, a dziecko Pana żony pochodzi z pierwszego związku.

Mając zatem na uwadze wyżej przywołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że nie spełnia Pan warunku uprawniającego do skorzystania z tzw. ulgi dla rodzin 4+, ponieważ nie jest Pan rodzicem czworga dzieci.”

Ulga dotyczy rodziców, w tym rodziców zastępczych, oraz opiekunów prawnych, bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niej korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie oraz rodzice pozostający w związkach nieformalnych. Ulga przysługuje każdemu rodzicowi z osobna, co oznacza, że w takim samym zakresie i do pełnego limitu w roku podatkowym może z niej skorzystać zarówno ojciec, jak i matka.

Ponadto, jak czytamy, w wyjaśnieniach resortowych MF, rodzice będą mogli skorzystać z ulgi za cały rok nawet wtedy, gdy czwarte dziecko pojawi się w rodzinie dopiero 31 grudnia. Dla potrzeb tej ulgi warunek posiadania czworga dzieci nie musi być bowiem spełniony przez cały rok, lecz w roku podatkowym (wystarczy dzień, tydzień, miesiąc).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dalej MF wskazuje, że rodzice mogą korzystać z ulgi w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek lub dopiero w zeznaniu podatkowym. Sami o tym decydują. Jeśli nie mają jednak pewności, czy ostatecznie spełnią warunki do ulgi (na przykład w związku z przekroczeniem limitu dochodów przez pełnoletnie, uczące się dziecko), mogą skorzystać z niej dopiero na etapie złożenia zeznania podatkowego.

WAŻNE!

Ulga dla rodzin wielodzietnych dotyczy osób sprawujących władzę rodzicielską lub opiekę prawną nad co najmniej czwórką dzieci. Faktyczna opieka nie uzasadnia prawa do zwolnienia.

Obowiązki w zeznaniu rocznym związane z ulgą 4+

Oprócz obowiązków o charakterze materialnym ustawa PIT określa także pewne obowiązki formalne związane z rozliczeniem ulgi 4+ w zeznaniu rocznym. Otóż w myśl art. 21 ust. 46 ustawy PIT – podatnik korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 153:

 1. wyłącznie w zakresie przychodów podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27, innych niż z pozarolniczej działalności gospodarczej, składa w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym informację, według ustalonego wzoru PIT-DZ, zawierającą dane o liczbie dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.
 2. w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w zeznaniu podatkowym z tego tytułu składanym za rok podatkowy, w którym korzystał ze zwolnienia, informuje o liczbie dzieci i ich numerach PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imionach, nazwiskach oraz datach urodzenia dzieci.

Obowiązku złożenia informacji PIT-DZ nie ma podatnik, który za rok podatkowy, w którym korzysta z ulgi dla rodzin 4+, złożył zeznanie podatkowe. W tym przypadku informację o dzieciach uprawniających do ulgi podatnik wykazuje wyłącznie w składanym zeznaniu (np. PIT-37). W takim przypadku należy do zeznania dołączyć PIT/O z wypełnioną częścią E zawierającą dane co najmniej czworga dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

Wskażmy również na treść art. 21 ust. 47 ustawy PIT, w świetle którego na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 153, w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka;
 2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Wymienione dokumenty są jednakże przesyłane wyłącznie na żądanie organów podatkowy – w trybie wezwania zgodnie z art. 155 Ordynacji podatkowej. Podatnik nie ma zatem obowiązku przesyłania tych dokumentów do deklaracji rocznej czy też załączania ich do informacji PIT-DZ.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Na zakończenie warto także odnieść się do treści art. 21 ust. 44 ustawy PIT. Przepis ten podaje, że suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł. Zauważmy, że zarówno ulga 4+, jak również ulga dla młodych czy też ulga na powrót posługują się limitem przychodów wynoszącym 85 528 zł. Przy czym w przypadku podatników, którzy równolegle korzystają np. z dwóch preferencji podatkowych limit nie ulega podwojeniu – nadal jest to roczna kwota 85 528 zł.

WAŻNE!

Podatnicy korzystający z ulgi dla rodzin wielodzietnych mają obowiązek wykazania danych personalnych dzieci w zeznaniu rocznym PIT (załącznik PIT/O). Jeżeli nie składają żadnego zeznania podatkowego, to w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym należy złożyć informacje PIT-DZ.

Podatnicy korzystający w trakcie roku z ulgi 4+ nie mogą zapominać, że spoczywa na nich również określony obowiązek na etapie składania zeznania rocznego. Warto o tym pamiętać w czasie rozpoczynających się rozliczeń rocznych.

Przykłady

 

Przypadek rodziny Kowalskich: Państwo Kowalscy są rodzicami pięciorga dzieci w wieku szkolnym. Dzięki uldze 4+ mogli skorzystać ze zwolnienia podatkowego, co znacząco odciążyło ich domowy budżet. W roku podatkowym zarobili łącznie 80 000 zł, pracując na etatach. Ulga pozwoliła im nie płacić podatku dochodowego od tej kwoty, co przełożyło się na dodatkowe środki na edukację i rozwój dzieci. Złożyli zeznanie podatkowe, dołączając wszystkie wymagane dokumenty, w tym zaświadczenia o uczęszczaniu dzieci do szkoły.

 

Sytuacja pani Nowak: Pani Nowak jest samotną matką czworga dzieci i prowadzi własną działalność gospodarczą. W ubiegłym roku jej dochody nie przekroczyły limitu określonego dla ulgi 4+, dzięki czemu mogła skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Ulga ta była dla niej dużym wsparciem finansowym, umożliwiającym lepsze zabezpieczenie potrzeb rodziny. W zeznaniu rocznym, oprócz standardowych informacji, pani Nowak podała numery PESEL swoich dzieci, co było konieczne do skorzystania z ulgi.

 

Doświadczenie państwa Zielonych: Państwo Zieloni są rodzicami zastępczymi czwórki dzieci. W poprzednim roku podatkowym, dzięki uldze 4+, zyskali możliwość zwolnienia od podatku dochodowego, co znacząco przyczyniło się do poprawy ich sytuacji finansowej. By skorzystać z ulgi, musieli przedstawić odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej oraz zaświadczenie o uczęszczaniu dzieci do szkoły. To pozwoliło im na skorzystanie z preferencji podatkowej, która jest dla takich rodzin znacznym wsparciem.

Podsumowanie

 

Ulga 4+ w podatku PIT stanowi istotne wsparcie finansowe dla rodzin wielodzietnych, umożliwiając im skorzystanie ze zwolnienia podatkowego do wysokości 85 528 zł rocznie. Jest dostępna dla rodziców biologicznych, zastępczych oraz opiekunów prawnych co najmniej czworga dzieci, niezależnie od ich stanu cywilnego. Aby z niej skorzystać, konieczne jest spełnienie określonych warunków i przedłożenie wymaganych dokumentów, co może znacząco odciążyć budżet domowy i przyczynić się do lepszego zabezpieczenia potrzeb dzieci.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w skorzystaniu z ulgi 4+? Nasz zespół doświadczonych prawników oferuje profesjonalne porady online oraz wsparcie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Skontaktuj się z nami, aby maksymalnie wykorzystać swoje prawo do ulgi podatkowej dla rodzin wielodzietnych! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze