Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Jak rozliczyć dochody z YouTube?

Intensywny rozwój portali społecznościowych powoduje, że coraz większa rzesza osób fizycznych uzyskuje dochody z działalności internetowej. W związku z tym pojawia się pytanie o poprawne rozliczenie tego rodzaju zysków. W poniższym artykule zastanowimy się, w jaki sposób rozliczyć dochody z serwisu YouTube.

Jak rozliczyć dochody z YouTube?

Dochody z YouTube w świetle przepisów podatkowych

Ustawa PIT określa wiele różnych źródeł przychodów. W konsekwencji pierwszym obowiązkiem podatnika jest przyporządkowanie uzyskanego zysku do konkretnego źródła przychodów. W dalszej kolejności rzutuje to bowiem na zasady opodatkowania.

Uzyskiwanie przychodów z YouTube i serwisów podobnych rodzi w tym zakresie wiele wątpliwości. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy PIT wyróżniamy m.in. następujące źródła przychodów:

  • działalność wykonywana osobiście;
  • działalność gospodarcza;
  • przychody z praw autorskich;
  • przychody z najmu;
  • przychody z innych źródeł;

Podstawowym zyskiem z YouTube dla osób fizycznych jest dochód uzyskany z wyświetlania reklam na ich kontach. W związku z tym pojawia się podstawowe pytanie o właściwe przyporządkowanie tak uzyskanego zysku do odpowiedniego źródła przychodów.

Jeżeli mamy do czynienia z osobą prywatną to należy odrzucić działalność gospodarczą. Ponadto nie jest to również działalność wykonywana osobiście ponieważ nie mieści się w katalogu określonym w art. 13 ustawy PIT.

Możemy również odrzucić przychody z praw autorskich. Trzeba bowiem wskazać, że choć działalność na YouTube może mieć formę działalności twórczej to jednak podatnik w żaden sposób nie rozporządza swoimi prawami autorskimi w tym zakresie. Nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich czy też do udzielania licencji.

WAŻNE!

W przypadku przychodów z reklam umieszczanych na YouTube pozostaje do rozważenia czy tego rodzaju przysporzenie należy traktować jako przychód z najmu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT) czy jako przychód z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wyjaśnienia Ministra Finansów w zakresie reklam internetowych

Analizowane przez nas zagadnienie było przedmiotem interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r., nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000.

W piśmie tym Minister wskazał, że umowa na podstawie której umieszczane są reklamy na stronie internetowej należy zakwalifikować jako umowę najmu.

Umowa, na podstawie której jeden podmiot udostępnia innemu podmiotowi możliwość wyświetlania na stronie internetowej określonych treści reklamowych, jest umową nienazwaną o charakterze podobnym do najmu lub dzierżawy. Chociaż przedmiotem takiej umowy nie jest najem rzeczy, to jednak następuje oddanie do używania bytu wirtualnego, jakim jest część powierzchni strony internetowej.

W konkluzji Minister Finansów stwierdził, że uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych, osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy. Przychody z tego tytułu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, pod warunkiem, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.

To z kolei oznacza, że w świetle tej koncepcji dochody z wyświetlania reklam na YouTube mogą być, jako przychody z najmu prywatnego, opodatkowane na zasadach ogólnych zgodnie ze skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym.

WAŻNE!

Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów przychody z udostępniania powierzchni reklamowej na stronie internetowej należy zakwalifikować jako prywatny najem.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Rozbieżności w interpretacji dochodów z YouTube po stronie organów podatkowych

Jak jednak pokazała praktyka wydana interpretacja ogólna nie wyjaśniła wszystkich wątpliwości.

Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 11.03.2019r., nr 0114-KDIP3-1.4011.174.2019.1.ES, możemy przeczytać, że nie jest możliwe uznanie dochodów z wyświetlania reklam na portalach typu YouTube za przychód z najmu, ponieważ podatnik nie umieszcza reklam na stronach internetowych, które są Jego własnością, są bowiem własnością organizatora portalu.

W świetle powyższego organ podatkowy przyjąć, że podatnik może wynająć powierzchnię reklamową wyłącznie na swojej prywatnej stronie internetowej, która stanowi jego własność. Natomiast w przypadku przychodów z umieszczania reklam na portalach typu YouTube, gdzie podatnik ma założone jedynie konto, nie można mówić o przychodach z najmu, co oznacza, że powinniśmy tego rodzaju zyski z wyświetlania reklam zakwalifikować do przychodów z innych źródeł.

Przypomnijmy, że przychody z innych źródeł podlegają opodatkowaniu wyłącznie na zasadach ogólnych. W takim przypadku całość podatku rozliczana jest dopiero w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

WAŻNE!

Część organów podatkowych stoi na stanowisku, że skoro podatnik nie jest właścicielem serwisu YouTube to nie jest możliwe rozliczanie przychodów na podstawie umowy najmu. W takim przypadków zysk należy kwalifikować jako tzw. inne źródła przychodów.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Stanowisko sądów administracyjnych w zakresie dochodów z YouTube

Z treści ostatnio wydawanych wyroków wynika jednak, że sądy mimo wszystko uważają, że w analizowanym przypadku mamy do czynienia z przychodami z najmu. Okoliczności braku prawa własności do portalu YouTube nie stoi na przeszkodzie takiej kwalifikacji.

Przykładowo w wyroku WSA w Warszawie z dnia 28 stycznia 2020 r., nr III SA/Wa 1041/19 czytamy, że zgodnie z treścią art. 668 § 1 kodeksu cywilnego najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania.

Treść tego przepisu jednoznacznie wskazuje, że oddający rzecz w podnajem, nie musi być jej właścicielem, może nią władać na zasadzie najmu. Zatem aby dla uznania przychodu z wyświetlania reklam jako przychodu z najmu nie jest konieczne aby strony internetowe były własnością podatnik.

WAŻNE

Wydawane w ostatnim czasie wyroki sądów administracyjnych wskazują, że w przypadku dochodów z wyświetlania reklam na prywatnym koncie YouTube mamy do czynienia z instytucją podnajmu lub poddzierżawy co oznacza, że przychód należy mimo wszystko traktować jako przychód określony w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT (tzw. najem prywatny).

Pomimo istniejącej interpretacji ogólnej wydanej przez Ministra Finansów nadal możemy zaobserwować liczne rozbieżności i wątpliwości jeżeli chodzi o poprawne rozliczenie dochodów z YouTube. Można wskazać, że sytuacja rozwija się dynamicznie i należy w tym zakresie na bieżąco śledzić wydawane interpretacje oraz wyroki sądowe.

Przykłady

 

Przykład 1: Vlogger Lifestylowy
Monika jest vloggerem lifestylowym na YouTube. Jej kanał cieszy się popularnością, a dochody uzyskuje głównie z reklam wyświetlanych przed i w trakcie jej filmów. Monika nie jest zarejestrowana jako działalność gospodarcza, więc jej przychody nie kwalifikują się jako działalność wykonywana osobiście. Należy je rozliczyć jako "inne źródła przychodów", zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, ponieważ nie spełniają one kryteriów przychodów z najmu.

 

Przykład 2: Twórca Edukacyjny
Adam prowadzi kanał edukacyjny na YouTube, gdzie publikuje materiały naukowe. Oprócz tego, sprzedaje kursy online. Jego dochody z YouTube pochodzą z reklam oraz z promocji swoich kursów. Adam, jako że prowadzi również działalność gospodarczą (sprzedaż kursów), musi rozważyć, jaką część jego dochodów z YouTube można zakwalifikować jako przychód z działalności gospodarczej, a jaką jako "inne źródła przychodów”.

 

Przykład 3: Recenzent Technologiczny
Kamil, pasjonat technologii, prowadzi kanał na YouTube, gdzie recenzuje nowe gadżety. Otrzymuje wynagrodzenie za umieszczenie reklam produktów w swoich filmach. Jednakże nie jest właścicielem platformy YouTube i nie umieszcza reklam na własnej stronie internetowej. W związku z tym, jego przychody powinny być rozliczane jako "inne źródła przychodów", nie jako najem, zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora KIS.

Podsumowanie

 

Podsumowując, dochody z YouTube mogą być klasyfikowane w różny sposób w zależności od indywidualnych okoliczności. Najczęściej przychody te kwalifikują się jako "inne źródła przychodów", chyba że są integralną częścią działalności gospodarczej twórcy. Ważne jest bieżące śledzenie zmieniających się interpretacji i wyroków sądowych w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w prawidłowym rozliczeniu dochodów z YouTube? Skorzystaj z naszych specjalistycznych porad prawnych online oraz profesjonalnego sporządzania pism, aby upewnić się, że Twoje rozliczenia są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350
3. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r., nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000
4. Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 11.03.2019r., nr 0114-KDIP3-1.4011.174.2019.1.ES
5. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2020 r., nr III SA/Wa 1041/19

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze