Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Dzierżawa gruntów rolnych pod panele fotowoltaiczne -jak rozliczyć podatek PIT?

Rolnicy posiadane grunty rolne mogą oddać w dzierżawę nie tylko innemu rolnikowi, ale i pozostałym podmiotom gospodarczym. Obecnie coraz częstszym zjawiskiem jest oddanie w dzierżawę gruntów rolnych pod panele fotowoltaiczne. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, w jaki sposób uzyskiwane z tego tytułu wynagrodzenie rozliczyć na gruncie prawa podatkowego.

Dzierżawa gruntów rolnych pod panele fotowoltaiczne -jak rozliczyć podatek PIT?

Dzierżawa gruntów rolnych pod względem podatkowym

Na wstępie wskażmy, że zgodnie z art. 693 Kodeksu cywilnego (K.c.) w przypadku umowy dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Jak zatem widać, dzierżawa jest przykładem umowy o odpłatnym charakterze. Nie ulega w związku z tym wątpliwości, że rolnik wydzierżawiający uzyskuje z tego tytułu przychód. Pozostaje jednak pytanie, czy tego rodzaju przychód należy opodatkować podatkiem rolnym czy też podatkiem dochodowym.

Skupmy się na treści regulacji ustawy PIT. Tam też w art. 10 ust. 1 pkt 6 wskazano, że źródłem opodatkowanego przychodu jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Zatem dzierżawa gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego będzie podlegała podatkowi rolnemu, jeżeli następuje na cele rolnicze. Jeżeli natomiast dzierżawa ma miejsce na inne cele, to mamy do czynienia z przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem PIT.

WAŻNE!

W kontekście opodatkowania dzierżawy gruntów rolnych istotne jest to, na jakie cele następuje dzierżawa. W przypadku dzierżawy na cele nierolnicze rolnik będzie zobligowany do zapłaty podatku PIT, nawet jeżeli mamy do czynienia z elementami gospodarstwa rolnego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dzierżawa gruntów rolnych pod panele fotowoltaiczne

Z przedstawionych regulacji można wyprowadzić wniosek, że dzierżawa gruntów pod panele fotowoltaiczne będzie generowała przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, jako tzw. dzierżawa majątku prywatnego niezwiązanego z działalnością gospodarczą. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach podatkowych wydawanych przez fiskus. Tytułem przykładu możemy przywołać treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 27 kwietnia 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.100.2020.1.PS:

„Odnosząc przeanalizowane uprzednio przepisy do przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy zatem, że skoro przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość rolna, wchodząca w skład takiego gospodarstwa, ale wydzierżawiona na cele nierolnicze (cele związane z pozyskiwaniem surowców naturalnych, tj. żwirownię) – uzyskiwane wynagrodzenie tytułem czynszu dzierżawnego stanowić będzie źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

WAŻNE!

Należy wyraźnie podkreślić, że dzierżawa gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na cele instalacji paneli fotowoltaicznych jest zdarzeniem gospodarczym podlegającym opodatkowaniu podatkiem PIT.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Sposób rozliczenia podatku przez wydzierżawiającego rolnika

Ustaliliśmy, że dzierżawa gruntów rolnych pod panele fotowoltaiczne podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Teraz warto przejść do szczegółowego omówienia sposobu rozliczenia podatku z tego tytułu.

Po pierwsze wskażmy, że tego rodzaju dzierżawa może być opodatkowana na zasadach ogólnych. To powoduje, że do uzyskanego dochodu (stanowiącego różnicę pomiędzy przychodem z dzierżawy a kosztami podatkowymi związanymi z gruntami) stosujemy podatek według skali podatkowej. Stawka podstawowa wynosi 17%, natomiast jeżeli podstawa opodatkowania przekroczy 85 528 zł, to nadwyżka ponad tę kwotę jest opodatkowana stawką 32%.

Kolejną ważną informacją jest to, że uzyskany z dzierżawy dochód podlega łączeniu z pozostałymi dochodami podatnika. Oczywiście chodzi w tym przypadku o dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli np. dochody z umowy o pracę czy umowy o dzieło. W tym miejscu warto wskazać, że opłacanie podatku PIT z tytułu dzierżawy gruntów rolnych nie wpływa na wysokość samego podatku rolnego.

Istotna jest również informacja, że osoby fizyczne uzyskujące dochody z tytułu dzierżawy czy najmu mają obowiązek opłacania zaliczek na podatek. Niewielu podatnik pamięta o tym obowiązku. Następnie w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym należy złożyć PIT-36 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Trzeba jednak podkreślić, że w opisanym przypadku rolnik może zdecydować się na opodatkowanie dzierżawy gruntów rolnych ryczałtem ewidencjonowanym. Zgodnie z art. 6 ust. 1b ustawy o zryczałtowanym podatku przychody uzyskane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Podstawowa różnica polega na tym, że w tym przypadku podatek jest płatny od samego przychodu. W rezultacie podatnik nie uwzględnia w rozliczeniu żadnych kosztów podatkowych. Powyższe jest natomiast rekompensowane poprzez niższe stawki podatku. Podstawowa wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów.

Pamiętajmy, że również w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego pojawia się konieczność wpłaty ryczałtu w trakcie roku. Istnieje możliwość wyboru ryczałtu miesięcznego lub kwartalnego. Natomiast po zakończeniu roku podatkowego podatnik, w terminie do końca lutego, składa zeznanie PIT-28.

Z perspektywy podatnika bardzo istotne jest, aby pamiętać o obowiązku dokonywania wpłat w trakcie roku. Jak bowiem wynika z treści art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku – za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego – złożenie zeznania PIT-28.

W konsekwencji, aby dokonać skutecznego wyboru formy ryczałtowej, podatnik musi dokonać wpłaty w trakcie roku. Organy podatkowe akceptują stanowisko, iż może to być wpłata dokonana po terminie. Co jednak istotne, nie jest możliwy wybór opodatkowania wstecz w stosunku do już zakończonego roku podatkowego.

Przykład 1.

Rolnik wydzierżawił firmie fotowoltaicznej grunty rolne w 2022 r. Do opodatkowania uzyskanego przychodu chciałby wybrać formę ryczałtową. Jednakże przez cały rok 2022 nie wpłacał ryczałtu od uzyskanego przychodu i dopiero 20 lutego 2023 r. złożył zeznanie PIT-28. W tej sytuacji ryczałt w zakresie rozliczenia w 2022 r. nie przysługuje.

 

Przykład 2.

Rolnik wydzierżawił firmie fotowoltaicznej grunty rolne w 2022 r. Do opodatkowania uzyskanego przychodu chciałby wybrać formę ryczałtową. Chociaż przychody uzyskiwał przez cały rok, to pierwszej wpłaty na ryczałt dokonał w sierpniu 2022 r. W tej sytuacji możliwe jest opodatkowanie całości przychodu z dzierżawy ryczałtem w zeznaniu PIT-28 składanym w 2023 r.

WAŻNE!

Rolnik wydzierżawiający grunty rolne pod panele fotowoltaiczne może uzyskany w ten sposób przychód opodatkować albo na zasadach ogólnych, albo na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Podsumowanie

 

Dzierżawa gruntów rolnych na cele nierolnicze w postaci paneli fotowoltaicznych nie podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym lecz podatkiem dochodowym. W tym zakresie rolnik ma do wyboru dwie formy opodatkowania. Przed zawarciem umowy warto skonsultować się z profesjonalnym doradcą, który dobierze odpowiednią formę opodatkowania.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej dotyczącej dzierżawy gruntów rolnych pod panele fotowoltaiczne i związanych z tym kwestii podatkowych? Skorzystaj z naszych usług doradczych online oraz wsparcia w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i pism. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350
3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930
4. Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 27 kwietnia 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.100.2020.1.PS

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze