Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

Jeśli postępowanie egzekucyjne prowadzone jest wobec jednej osoby w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami, małżonek tejże osoby może mieć obawy, czy taka egzekucja będzie dotyczyć również jego i jego majątku. Dlatego też w naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, jak przedstawia się kwestia egzekucji z majątku wspólnego małżonków.

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

Podstawa prowadzenia egzekucji wobec dłużnika i jego majątku

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia kwestii postępowania egzekucyjnego, wskażmy, że osoby pozostające w związku małżeńskim mogą mieć nie tylko majątek wspólny, ale i majątek osobisty. Ta kwestia determinowana jest przede wszystkim panującym w małżeństwie ustrojem majątkowym.

Jeśli mamy do czynienia z ustrojem rozdzielności majątkowej, to występują wyłącznie majątki osobiste. Natomiast jeżeli małżonkowie objęci są ustrojem wspólności małżeńskiej, to mamy do czynienia z majątkiem wspólnym oraz z ewentualnymi majątkami osobistymi małżonków.

Przykładem majątku osobistego małżonka występującego w sytuacji istnienia wspólności małżeńskiej są składniki otrzymane w drodze spadku czy też darowizny. Obszerny katalog składników majątkowych wchodzących wyłącznie w skład majątku osobistego zawarty jest w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o).

Przechodząc natomiast do kwestii egzekucji, należy wskazać, że jeżeli dłużnik pozostaje w ustroju wspólności małżeńskiej, to podstawą egzekucji jest majątek osobisty zobowiązanego oraz majątek wspólny.

W takiej sytuacji warunkiem prowadzenia egzekucji jest tytuł wykonawczy wystawiony na zobowiązanego dłużnika. Ponadto taki tytuł wykonawczy jest podstawą do prowadzenia egzekucji z majątku osobistego zobowiązanego i majątku wspólnego również kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych powstałych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tego tytułu. Warto zatem zauważyć, że egzekucja dotyczy majątku wspólnego, ale nie majątku osobistego małżonka dłużnika.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Na marginesie możemy wskazać, że na wniosek małżonka osoby zobowiązanej organ egzekucyjny jest obowiązany zawiadomić go o aktualnej wysokości egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych. Jednocześnie organ egzekucyjny poucza małżonka o zakazie rozporządzania uprzednio zajętą rzeczą lub prawem majątkowym wchodzących w skład majątku wspólnego. Mówiąc inaczej, małżonek nie może zajętej w postępowaniu egzekucyjnym rzeczy z majątku wspólnego sprzedać czy np. darować.

WAŻNE!

Postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec dłużnika i wystawiony tytuł wykonawczy umożliwia wierzycielowi egzekucję z majątku osobistego dłużnika oraz majątku wspólnego małżonków.

Kwestia odpowiedzialności małżonka za zobowiązania drugiego małżonka

Wskazana problematyka jest regulowana przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a konkretnie art. 41. Podstawowa reguła wyrażona w tym przepisie wskazuje, że jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Natomiast jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika. Ta sama reguła obowiązuje w przypadku, gdy wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności majątkowej.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Zasadniczym elementem egzekucji z majątku wspólnego jest zaciągnięcie zobowiązania za zgodą drugiego małżonka. W przypadku wykazania, że zgoda taka nie została wyrażona, egzekucja odbywa się wyłącznie z majątku osobistego.

Umowy ograniczające egzekucję z majątku wspólnego małżonków

W związku z powyższym może pojawić się pytanie, czy dopuszczalne jest zawarcie takiej umowy pomiędzy małżonkami, która ograniczałaby egzekucję z majątku wspólnego.

W tym zakresie należy przede wszystkim odnieść się do treści art. 27e § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, gdzie wprost wskazano, że zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej skutkującej ograniczeniem, zniesieniem, wyłączeniem lub ustaniem odpowiedzialności zobowiązanego, uznaje się za bezskuteczne do składnika majątkowego, który wchodziłby w skład majątku wspólnego, gdyby nie zawarto tej umowy majątkowej małżeńskiej. Składnik ten uznaje się za wchodzący w skład majątku wspólnego.

Zasadniczo zatem tego rodzaju umowy są bezskuteczne i nie powodują wyłączenia składnika majątku objętego wspólnością małżeńską spod egzekucji.

WAŻNE!

Umowy zawarte pomiędzy małżonkami, które ograniczają egzekucję w stosunku do majątku wspólnego, są bezskuteczne.

Sprzeciw małżonka wobec egzekucji z majątku wspólnego

Trzeba jednak podkreślić, że małżonek dłużnika został wyposażony w inne uprawnienie, którym jest instytucja sprzeciwu. Jak podaje art. 27f ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym małżonkowi zobowiązanego przysługuje prawo sprzeciwu. Podstawą takiego sprzeciwu jest ograniczenie, zniesienie, wyłączenie lub ustanie odpowiedzialności całością albo częścią majątku wspólnego. W sprzeciwie określa się istotę i zakres żądania oraz dowody uzasadniające to żądanie.

Sprzeciw wnosi się do wierzyciela za pośrednictwem organu egzekucyjnego. Sprzeciw może być wniesiony jeden raz w postępowaniu egzekucyjnym. Wierzyciel zawiadamia zobowiązanego o wniesieniu sprzeciwu przez małżonka zobowiązanego. Wierzyciel wydaje postanowienie w sprawie sprzeciwu małżonka zobowiązanego, w którym:

  1. oddala sprzeciw;
  2. uznaje sprzeciw:
    a) w całości,
    b) w części i w pozostałym zakresie oddala sprzeciw.

Postanowienie w sprawie sprzeciwu małżonka zobowiązanego doręcza się temu małżonkowi i zobowiązanemu. Na postanowienie o oddaleniu sprzeciwu małżonka zobowiązanego małżonkowi zobowiązanego przysługuje zażalenie.

W tym miejscu zwróćmy uwagę, że prawo do wniesienia zażalenia przysługuje małżonkowi ale nie samemu dłużnikowi. Dłużnik jedynie otrzymuje postanowienie w tym zakresie, jednak nie może go zaskarżyć.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

W kontekście uprawnień małżonka uprawniających do zwolnienia danego składnika majątku wspólnego spod egzekucji należy wspomnieć o sprzeciwie, który upoważnia do zwolnienia danego elementu spod egzekucji.

Podsumowując nasze dzisiejsze ustalenia, należy wskazać, że jak najbardziej dopuszczalna jest egzekucja z majątku wspólnego w oparciu o tytuł wykonawczy wystawiony na dłużnika. Podstawą odpowiedzialności jest zgoda małżonka na zaciągnięcie danego zobowiązania.

Przykłady

 

Kredyt na budowę domu

Małżeństwo Kowalskich zdecydowało się na budowę domu i w tym celu zaciągnęło kredyt hipoteczny. Obie osoby podpisały umowę kredytową, co oznaczało, że zobowiązanie zostało zaciągnięte za obopólną zgodą. W pewnym momencie pan Kowalski stracił pracę, przez co para zaczęła mieć problemy ze spłatą rat. Bank wszczął postępowanie egzekucyjne, które objęło zarówno majątek wspólny małżonków (w tym dom będący przedmiotem kredytu), jak i ich majątki osobiste. W tym przypadku, mimo że dług został zaciągnięty na wspólne cele, obydwoje małżonków musieli liczyć się z możliwością egzekucji z ich majątku wspólnego.

 

Długi z działalności gospodarczej

Pani Nowak prowadziła działalność gospodarczą na własny rachunek, natomiast jej mąż był zatrudniony na umowę o pracę i nie miał nic wspólnego z firmą żony. Działalność pani Nowak wpadła w kłopoty finansowe, co doprowadziło do zaciągnięcia długów handlowych. Wierzyciele, w celu odzyskania należności, postanowili wszcząć egzekucję z majątku wspólnego małżonków, pomimo że pan Nowak nie był zaangażowany w działalność żony. W takim przypadku pan Nowak mógłby wnosić sprzeciw przeciwko egzekucji z majątku wspólnego, argumentując, że długi te nie zostały zaciągnięte za jego zgodą, a jego odpowiedzialność ogranicza się do majątku osobistego żony.

 

Pożyczka na leczenie

Rodzina Wiśniewskich stanęła przed koniecznością zaciągnięcia pożyczki na kosztowne leczenie pana Wiśniewskiego. Decyzję o pożyczce podjęli wspólnie, lecz umowę pożyczkową podpisał tylko pan Wiśniewski. Mimo że cel pożyczki był wysoce osobisty, to ze względu na wspólną decyzję o jej zaciągnięciu, w przypadku problemów ze spłatą, wierzyciel mógłby domagać się zaspokojenia swoich roszczeń również z majątku wspólnego małżonków. To pokazuje, że nawet zobowiązania zaciągnięte na cele osobiste jednego z małżonków mogą wpłynąć na sytuację finansową całej rodziny, jeżeli zostały podjęte za wspólną zgodą.

Podsumowanie

 

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków może być przeprowadzona w przypadku długów zaciągniętych przez jednego z małżonków, zwłaszcza gdy zobowiązanie to zostało zaciągnięte za wspólną zgodą. Małżonkowie muszą zdawać sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji finansowych swoich decyzji, które mogą wpłynąć nie tylko na ich majątek osobisty, ale również na majątek wspólny. Istnieje jednak możliwość obrony przed taką egzekucją poprzez instytucję sprzeciwu, co wymaga świadomego zarządzania i komunikacji w obrębie związku małżeńskiego.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz porady w sprawie egzekucji z majątku wspólnego? Skorzystaj z naszej oferty konsultacji prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu pism. Nasz zespół ekspertów prawnych zapewni Ci wsparcie i doradztwo na każdym etapie postępowania. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze