Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Zasady opodatkowania sprzedaży gruntów rolnych

Często dochodzi do sytuacji, gdy rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne postanawiają dokonać sprzedaży gruntu rolnego. W związku z tym pojawia się pytanie o sposób rozliczenia podatku od tego rodzaju zbycia. Zatem warto pochylić się nad tą kwestią i wyjaśnić, z jakimi rodzajami podatków rolnik będzie miał do czynienia w przypadku sprzedaży gruntów rolnych.

Zasady opodatkowania sprzedaży gruntów rolnych

Sprzedaż gruntów rolnych jako czynność podlegająca opodatkowaniu PIT

W pierwszej kolejności należy wyraźnie rozgraniczyć podatek rolny od podatku PIT. Ten pierwszy dotyczy prowadzonej działalności rolniczej. Jednakże sprzedaż gruntów nie jest za taką uznawana. Jak bowiem możemy przeczytać w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc – w przypadku roślin,
  2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt
    – licząc od dnia nabycia.

W świetle tak skonstruowanej definicji nie ulega wątpliwości, że sprzedaż nieruchomości, w tym również sprzedaż gruntów rolnych, nie mieści się w zakresie działalności rolniczej. Przede wszystkim możemy wskazać, że sprzedaż gruntów rolnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym lecz podatkiem PIT. Co jednak istotne, kwestia opodatkowania uzależniona jest od ziszczenia się ustawowych przesłanek. Jak bowiem czytamy w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy PIT – opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie. Przedstawiona reguła znajduje również zastosowanie do gruntów rolnych. Oznacza to, że jeżeli rolnik sprzeda nieruchomość nabytą ponad 5 lat wstecz, to z tytułu sprzedaży nie zapłaci podatku PIT. Tego rodzaju sprzedaży nie należy zatem wykazywać w deklaracji podatkowej, ponieważ w ogóle podatek nie występuje.

WAŻNE!

Sprzedaż gruntów rolnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym. Jest to zdarzenie, które powoduje powstanie obowiązku podatkowego w sytuacji, gdy sprzedaż została dokonana w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie.

W tym miejscu warto również przypomnieć o nowych regułach obowiązujących w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze spadku. Jak stanowi art. 10 ust. 5 ustawy PIT, pięcioletni okres opodatkowania liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę. To powoduje, że jeżeli rolnik nabędzie grunt rolny w drodze dziedziczenia, to okres opodatkowania oblicza się od końca roku, w którym to spadkodawca nabył grunt.

WAŻNE!

Obowiązują inne zasady obliczania okresu opodatkowania, gdy dochodzi do nabycia gruntu rolnego w drodze spadkobrania. W tej sytuacji okres karencji ustala się od momentu, kiedy to zmarły nabył grunt rolny.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwolnienie z PIT sprzedaży gruntów rolnych

Okazuje się jednak, że w opisanym przypadku możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia od podatku, co daje rolnikom możliwość sprzedaży gruntów rolnych przed upływem okresu pięcioletniego bez podatku. W treści art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy PIT wskazano, że wolne od podatku są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Jednakże zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym odpłatnym zbyciem utraciły charakter rolny.

Aby powyższe zwolnienie znalazło zastosowanie, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

  • sprzedawane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne,
  • w chwili sprzedaży muszą stanowić gospodarstwo rolne, tj. będący własnością (współwłasnością) lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy;
  • grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru;
  • sprzedaż ma dotyczyć całości lub części gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich.

W świetle powyższego przepisu należy przede wszystkim pochylić się nad zagadnieniem „utraty charakteru rolnego”. Aby zwolnienie mogło być stosowane, sprzedawane grunty nie mogą takiego charakteru zostać pozbawione.

Jak wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji z 16 marca 2021 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.867.2020.2.JM – utrata charakteru rolnego gruntu następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania łączącym się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia. Dla oceny, czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decydujące znaczenie ma cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do przeznaczenia nieruchomości bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Faktyczne przekształcenie sposobu użytkowania gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy lub innych okoliczności związanych z daną transakcją.

To sprzedający rolnik jest zainteresowany skorzystaniem ze zwolnienia, a więc w jego interesie pozostaje badanie, czy na skutek sprzedaży dojdzie do utraty charakteru rolnego gruntów. Naturalnie utrata charakteru rolnego może wystąpić bezpośrednio po zbyciu, ale może nastąpić dopiero w przyszłości, jednakże to na moment dokonania zbycia strony umowy winny być świadome celu zakupu i przeznaczenia gruntów. To powoduje, że sprzedawca nie ma obowiązku badania, jakie działania wobec nabytego gruntu podejmuje w przyszłości nabywca. Ocenie podlega bowiem cel i zamiar stron na dzień zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży gruntów rolnych.

WAŻNE!

W przypadku sprzedaży gruntów rolnych niepowodującej utraty charakteru rolnego istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy PIT. W takim przypadku odpłatne zbycie będzie zwolnione nawet w sytuacji, gdy nie upłynął pięcioletni okres karencji.

Przechodząc do podsumowania naszych dzisiejszych ustaleń, należy przede wszystkim wskazać, że analizując kwestie zasad opodatkowania sprzedaży gruntów rolnych konieczne jest sięgnięcie do uregulowań ustawy PIT. W zależności od danych okoliczności faktycznych możliwe są 3 scenariusze: opodatkowanie, zwolnienie od podatku lub wyłączenie spod opodatkowania.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przykłady

 

Przypadek Pana Jana
Pan Jan, rolnik z wieloletnim gospodarstwem, postanowił sprzedać część swojej ziemi. Nabył ją 10 lat temu, więc zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy PIT, jego sprzedaż nie podlega opodatkowaniu PIT, jako że nieruchomość została nabyta ponad 5 lat wstecz. Pan Jan nie musi więc wykazywać tej transakcji w deklaracji podatkowej.

 

Przypadek Pani Anny
Pani Anna odziedziczyła grunt rolny po swoim ojcu, który nabył go 7 lat temu. Zdecydowała się go sprzedać po 2 latach posiadania. Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy PIT, okres opodatkowania liczy się od momentu nabycia przez spadkodawcę, a nie od momentu dziedziczenia przez Panią Annę. W związku z tym sprzedaż nie podlega opodatkowaniu PIT, jako że łączny okres posiadania nieruchomości przekracza 5 lat.

 

Przypadek Pana Krzysztofa
Pan Krzysztof sprzedaje grunt rolny po 3 latach od zakupu. Jednakże spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia od podatku PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy PIT, ponieważ grunt wciąż ma charakter rolny i jest częścią funkcjonującego gospodarstwa rolnego. Dzięki temu, mimo że nie minął 5-letni okres, transakcja jest wolna od podatku dochodowego.

W każdym z tych przypadków rolnicy muszą dokładnie znać i rozumieć przepisy, aby prawidłowo rozliczyć się z podatków i skorzystać z możliwych ulg lub zwolnień.

Podsumowanie

 

Podsumowując, zasady opodatkowania sprzedaży gruntów rolnych zależą od okoliczności takich jak okres posiadania nieruchomości oraz jej charakter w momencie sprzedaży. Warto pamiętać o pięcioletnim okresie opodatkowania oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku PIT w określonych sytuacjach. Zrozumienie i stosowanie odpowiednich przepisów jest kluczowe dla prawidłowego rozliczenia podatkowego przy sprzedaży gruntów rolnych.

 

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz porady prawnej lub pomocy w przygotowaniu pism dotyczących sprzedaży gruntów rolnych? Skorzystaj z naszej oferty konsultacji online i zapewnij sobie wsparcie doświadczonych specjalistów z zakresu prawa podatkowego! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350
2. interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w z dnia 16 marca 2021 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.867.2020.2.JM

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze