Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Możliwość podważenia treści testamentu

Testament jest rozporządzeniem ostatniej woli spadkodawcy. Z uwagi jednak na różne okoliczności faktyczne spadkobiercy mogą być zainteresowani podważeniem treści testamentu. Tego typu sytuacje są dość częste, w związku z czym w naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, jakie są możliwości podważenia testamentu oraz jak poprawnie sporządzić testament, aby uniknąć prób podważenia.

Możliwość podważenia treści testamentu

Dziedziczenie z ustawy a dziedziczenie z testamentu

Zanim przejdziemy do rozważań na temat możliwości podważenia testamentu, wskażmy, że Kodeks cywilny (K.c.) przewiduje dwie formy dziedziczenia. Chodzi tutaj o dziedziczenie ustawowe oraz dziedziczenie testamentowe.

Do dziedziczenia z ustawy, z mocy prawa, powołane są w pierwszej kolejności dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Regułą jest dziedziczenie w częściach równych, przy czym część spadku, która na skutek dziedziczenia ustawowego przypada małżonkowi spadkodawcy, nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Inną opcją jest rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci w drodze testamentu. W tym przypadku nie obowiązują reguły odnoszące się do dziedziczenia ustawowego, w związku z czym spadkodawca może przykładowo jako spadkobiercę wyznaczyć jedną osobę, która niekoniecznie musi być członkiem jego najbliższej rodziny.

Co istotne w kontekście dalszych rozważań, sporządzenie oraz ewentualne odwołanie testamentu to uprawnienie osoby, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Jak podaje art. 11 K.c. – pełną zdolność do czynności prawnych mają osoby, które uzyskały pełnoletniość, a więc osoby, które ukończyły 18 lat. Warto także wskazać na treść art. 12 K.c., który podaje, że pełnej zdolności do czynności prawnej nie mają osoby fizyczne, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

W kontekście analizowanego problemu warto pochylić się nad problemem całkowitego ubezwłasnowolnienia. Otóż takie ubezwłasnowolnienie następuje na skutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, taka osoba nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Prawo cywilne rozróżnia dziedziczenie z mocy ustawy oraz dziedziczenie testamentowe. Ważne, aby pamiętać, że sporządzić testament może osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych.

Czy i kiedy testament można podważyć?

Rozpatrując problem podważenia testamentu, należy zastanowić się, jakie są przesłanki jego nieważności. W tym celu należy odnieść się do treści art. 945 K.c., który w tym przypadku będzie miał kluczowe znaczenie. Przepis ten podaje, że testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

 1. w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.
  Kodeks cywilny nie wyjaśnia, co należy rozumieć poprzez powyższy stan, jednak najczęściej pod tym pojęciem rozumie się przypadki choroby umysłowej, upojenia alkoholowego, gorączki, podeszłego wieku wyłączającego zdolność racjonalnego myślenia, obłożnej choroby czy stanu agonii.
  W kontekście tej przesłanki nieważności kluczowe jest, aby spadkodawca był osobą świadomą w momencie sporządzenia testamentu. Wobec tego warto się zastanowić, czy stan wyłączający świadome wyrażenie woli ma miejsce także wtedy, gdy spadkodawca ulega namowom czy też sugestiom innych osób co do treści testamentu. Jak się okazuje, tego typu sytuacja nie zawsze oznacza nieważność testamentu. Przykładowo w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2017 r., III C 33/12, wskazano, że uleganie radom innych osób nie przesądza ostatecznie o nieważności testamentu, jeżeli osoba sporządzająca testament samodzielnie i zgodnie ze swoją wolą podejmie decyzję co do treści testamentu.
 2. pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści.
  Błąd określony jest jako mylne wyobrażenie o danym stanie rzeczy lub też brak jakiegokolwiek wyobrażenia co do stany faktycznego.
 3. pod wpływem groźby.
  Spadkodawca działa pod wpływem groźby, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe w przypadku sporządzenia testamentu o treści niezgodnej z wolą osoby grożącej.

Dodatkowo należy wskazać, że na nieważność testamentu nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

WAŻNE!

Kodeks cywilny określa trzy przesłanki, których wystąpienie daje prawo do podważenia testamentu. Wszystkie zostały wymienione w art. 945 K.c.

Jak prawidłowo sporządzić testament, aby uniknąć próby podważenia?

Kodeksu cywilny określa kilka form, w jakich może zostać sporządzony testament. Po pierwsze, możemy mówić o testamencie w zwykłej formie pisemnej. Art. 949 K.c. określa, że tego typu testament powinien być w całości sporządzony pismem ręcznym, podpisany przez spadkodawcę i opatrzony datą. Odnośnie daty wskazano, że jej brak nie oznacza automatycznie nieważności testamentu pisemnego pod warunkiem, że tenże brak nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Po drugie, testament może zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Umożliwia to art. 950 K.c.

Po trzecie, testament może przybrać postać testamentu allograficznego. Z art. 950 K.c. wynika, że dla ważności tego rodzaju testamentu ważne jest, aby spadkodawca oświadczył swoją wolę wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego w obecności dwóch świadków. Taki testament spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Ponadto możliwe jest sporządzenie testamentu ustnego. Jest to jednak forma szczególna, przewidziana na okoliczność obawy rychłej śmierci spadkodawcy lub na okoliczność szczególnych wypadków powodujących, że zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Co ważne, przy testamencie ustnym spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Następnie, dla ważności testamentu ustnego ważne jest, aby jego treść została potwierdzona w ten sposób, iż jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Kto może podważyć testament?

Katalog podmiotów uprawnionych do podważenia testamentu jest bardzo szeroki. Z przepisów prawa wynika bowiem, że podważenia testamentu może domagać się każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania. To zaś oznacza, że podważyć testament może nawet osoba trzecia, o ile z jest ona w stanie uprawdopodobnić, że mogłaby być spadkobiercą, gdyby nie zaistniały okoliczności powodujące podważenie testamentu.

Podsumowując zatem nasze rozważania, możemy wskazać, że możliwe jest podważenie treści testamentu, o ile zaistnieją przesłanki zawarte w art. 945 Kodeksu cywilnego. Okoliczności tam wymienione mają charakter katalogu zamkniętego, co oznacza, że dany podmiot, który ma interes prawny w zakwestionowaniu testamentu, może powołać się wyłącznie na przesłanki określone w tymże przepisie.

Przykłady

 

Przypadek pani Katarzyny: Pani Katarzyna, będąca w podeszłym wieku, sporządziła testament na rzecz swojego dalekiego krewnego, pomijając swoje dzieci. Dzieci, po otwarciu testamentu, postanowiły podważyć jego treść, argumentując, że w momencie sporządzania testamentu, ich matka cierpiała na zaawansowaną demencję, co mogło wykluczać świadome i swobodne powzięcie decyzji. Sprawa trafiła do sądu, który zdecydował o nieważności testamentu, uwzględniając opinie biegłych psychiatrów dotyczące stanu zdrowia psychicznego spadkodawczyni.

 

Historia pana Michała: Pan Michał, tuż przed swoją nagłą śmiercią, sporządził testament, w którym cały swój majątek przekazał osobie pozostającej z nim w bliskich relacjach, wyłączając z dziedziczenia swoją rodzinę. Rodzina, podejrzewając, że decyzja ta mogła być wynikiem manipulacji i wywierania presji na spadkodawcę, zdecydowała się zakwestionować ważność testamentu. W toku postępowania sądowego wyszło na jaw, że spadkodawca był w stanie silnego stresu psychicznego i obawiał się konsekwencji niezgodzenia się na treści testamentu, co sąd uznał za działanie pod wpływem groźby.

 

Sprawa pani Ewy: Pani Ewa sporządziła testament, w którym jako jedynego spadkobiercę wyznaczyła swoją przyjaciółkę, pomijając rodzinę. Po jej śmierci rodzina postanowiła zakwestionować testament, twierdząc, że spadkodawczyni została wprowadzona w błąd co do stanu faktycznego majątku oraz relacji rodzinnych, co miało wpłynąć na jej decyzję testamentową. Sąd, analizując dostępne dowody, w tym korespondencję i świadectwa osób trzecich, stwierdził, że pani Ewa mogła nie posiadać pełnej świadomości skutków swojej decyzji, co skutkowało

Podsumowanie

 

Podważenie treści testamentu jest procesem, który może mieć miejsce, gdy zaistnieją okoliczności wskazane w Kodeksie cywilnym, takie jak sporządzenie testamentu w stanie uniemożliwiającym świadome i swobodne wyrażenie woli, działanie pod wpływem błędu lub groźby. Prawidłowe sporządzenie testamentu, uwzględniające pełną zdolność do czynności prawnych spadkodawcy oraz unikanie wpływu zewnętrznych czynników mogących naruszyć jego wolę, jest kluczowe dla zapewnienia jego ważności i uniknięcia przyszłych sporów sądowych.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszej profesjonalnej oferty porad prawnych online i pomocy w sporządzaniu pism, aby zapewnić sobie spokój ducha i pewność, że Twój testament będzie sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem, minimalizując ryzyko jego podważenia. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze