Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Odszkodowanie za zniszczenie mienia

Zasada wyrażona w Kodeksie cywilnym, zgodnie z którą zobowiązanym do naprawienia szkody jest osoba, która wyrządziła ją ze swojej winy, odnosi się również do odszkodowań za zniszczenie mienia. Pojęcie mienia należy rozumieć jako własność i inne prawa majątkowe. W artykule mowa jest o różnych rodzajach szkody i drogach prawnych uzyskania za nie odszkodowania.

Odszkodowanie za zniszczenie mienia

Odszkodowanie za zalanie mieszkania przez sąsiada

Jeśli sąsiad zaleje nam mieszkanie, powinniśmy jak najszybciej udokumentować zdjęciami powstałe szkody. Warto również pokazać ślady zalania innym domownikom albo zaprosić w tym celu dodatkową osobę, aby na wszelki wypadek mieć świadków, którzy potwierdzą zakres szkód i datę ich powstania. O odszkodowanie za zalanie mieszkania przez sąsiada powinniśmy zwrócić się bezpośrednio do sprawcy szkody.

WAŻNE!

Pierwszym krokiem powinno być poinformowanie sąsiada o zalaniu i zwrócenie się o podanie danych polisy ubezpieczeniowej (jeżeli sąsiad takową posiada). Potrzebne informacje to nazwa zakładu ubezpieczeń i numer polisy.

Następnie powinniśmy zwrócić się do ubezpieczyciela, który przeprowadzi likwidację szkody.

Jeżeli jednak sąsiad nie ubezpieczył się na wypadek zalania, powinien osobiście wypłacić na naszą rzecz należne odszkodowanie. Jeśli po rozmowie sąsiad nie jest zainteresowany niezwłocznym pokryciem szkód, powinniśmy wystąpić do niego pisemnie.

WAŻNE!

Przed wszczęciem postępowania sądowego należy wezwać sąsiada do dobrowolnego pokrycia szkody w wyznaczonym terminie. Pismo powinno zostać nadane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Drugą opcją jest naniesienie przez sąsiada adnotacji na wezwaniu do zapłaty, że otrzymał je z konkretną datą.

W przypadku konfliktu zdecydowanie pierwsza forma jest bardziej zasadna. Próbę osobistego przekazania pisma ciężej udowodnić w sądzie. Doręczenie natomiast pisma przez listonosza, nawet jeśli okaże się nieskuteczne, gdyż adresat odmówi odbioru, będzie korzystnym dla nas dowodem w sprawie sądowej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pismo o odszkodowanie za zniszczenie mienia

Z pismem o odszkodowanie za zniszczenie mienia można wystąpić do winnego powstania szkody lub do ubezpieczyciela. Jeżeli sprawca podał nam numer swojej polisy ubezpieczeniowej albo chcemy otrzymać odszkodowanie z naszego ubezpieczenia np. AC, pismo kierujemy bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń. Warto zajrzeć na stronę WWW danej ubezpieczalni, gdzie najczęściej udostępnione są formularze do elektronicznego zgłoszenia szkody. Jeśli nie zdecydujemy się na załatwienie sprawy on-line, powinniśmy sporządzić stosowne pismo. Opracowując pismo o odszkodowanie za zniszczenie mienia należy pamiętać o podaniu jak najdokładniejszego opisu zdarzenia wywołującego szkodę oraz rozmiarów samej szkody. W szczególności udokumentowana powinna zostać szkoda. Do pisma warto załączyć zdjęcia, protokoły oględzin, kalkulacje szkody, szacunkowe koszty naprawy itp. Należy też podać dane sprawcy i numer polisy.

WAŻNE!

Im bardziej szczegółowo i wiarygodnie przedstawimy powstałą szkodę, tym większa będzie nasza szansa na polubowne zakończenie sporu i uniknięcie sprawy sądowej. Podając przy zgłoszeniu szkody wszystkie niezbędne informacje, możemy liczyć na sprawniejsze postępowanie likwidacyjne i tym samym szybszą wypłatę odszkodowania. W przypadku wątpliwości warto skonsultować swoją sprawę ze specjalistą.

Ponadto już w pierwszym piśmie powinniśmy podać numer konta, na który chcielibyśmy otrzymać odszkodowanie. Dzięki temu, po pozytywnej decyzji, proces nie wydłuży się o wymianę korespondencji dotyczącej uzupełnienia danych.

Uszkodzenie mienia – naprawienie szkody

Warto zauważyć, że w przypadku, gdy doszło do uszkodzenia mienia, naprawienie szkody może nastąpić w różnych formach, zgodnie z wyborem poszkodowanego. Możliwe jest zatem zarówno żądanie od sprawcy odpowiedniej sumy pieniężnej lub przywrócenia mienia do stanu poprzedniego np. poprzez odmalowanie zabrudzonej ściany. Wyrządzający szkodę nie może jednak zostać zmuszony do naprawienia uszkodzonego mienia, jeżeli byłoby to niezasadne z uwagi na nadmierne trudności czy koszty. W takiej sytuacji poszkodowany może domagać się wyłącznie zapłaty określonej kwoty tytułem odszkodowania.

Naprawienia szkody za uszkodzenie mienia zwykle należy domagać się od sprawcy zdarzenia wywołującego szkodę. Są jednak przypadki, kiedy osobą zobowiązaną do wypłaty odszkodowania lub przywrócenia mienia do stanu poprzedniego będzie ktoś, kto nie miał bezpośredniego udziału w powstaniu uszkodzeń. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia, kiedy szkodę wyrządzi małe dziecko, osoba objęta nadzorem z powodu swojego stanu psychicznego lub cielesnego czy przedmioty, które spadną, rozleją się, zostaną wyrzucone.

WAŻNE!

Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują szereg odstępstw od zasad ponoszenia odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową warto dokładnie przeanalizować ze specjalistą, czy na pewno wskazaliśmy prawidłową osobę jako zobowiązaną do zapłaty. Pomyłka w tym zakresie narazi nas na obciążenie kosztami sądowymi spowodowanymi przegraniem sprawy oraz wydłużonym czasem dochodzenia roszczenia od właściwej osoby.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Zniszczenie mienia – jak się bronić przed płaceniem odszkodowania?

Jeżeli zostaliśmy wezwani do naprawienia szkody za zniszczenie mienia, powinniśmy być świadomi, jak możemy się bronić. W pierwszej kolejności możemy kwestionować swoją odpowiedzialność co do zasady, wskazując, że zobowiązanym do pokrycia szkody jest inna osoba. Okoliczności, które mogą wyłączać naszą odpowiedzialność, to: działanie w obronie koniecznej lub w stanie wyższej konieczności, niepoczytalność, wiek poniżej 13 lat, brak naszej winy w nadzorze nad osobą małoletnią bądź niepełnosprawną, brak statusu posiadacza pomieszczenia, z którego przedmioty spowodowały uszkodzenia.

Drugim aspektem jest zasadność kwoty, którą poszkodowany chce uzyskać. Regułą jest ponoszenie odpowiedzialności wyłącznie za normalne (czyli typowe) następstwa zdarzenia wywołującego szkodę. W ramach naprawienia szkody można żądać pokrycia poniesionych strat oraz utraconych korzyści.

Obniżenie należnego odszkodowania za zniszczone mienie może być również spowodowane przez przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody, nakłanianie przez inną osobę do spowodowania uszkodzeń, osiągnięcie korzyści przez osobę trzecią w związku z powstaniem szkody bądź nieproporcjonalnie niższy stan majątkowy sprawcy w stosunku do poszkodowanego.

Jak uzyskać odszkodowanie za szkodę na nieruchomości?

Postępowanie w sprawie odszkodowania za szkodę na nieruchomości uzależnione jest od osoby odpowiedzialnej do jego zapłaty. Jeżeli odszkodowanie ma zostać wypłacone z polisy ubezpieczeniowej, zwracamy się bezpośrednio do ubezpieczyciela. W pozostałych przypadkach koszty naprawienia mienia pokryje sprawca zdarzenia. W razie niemożności polubownego załatwienia sporu, właściwą drogą będzie proces sądowy.

Każdy przypadek powinien jednak być traktowany indywidualnie, gdyż możliwe jest wiele różnych scenariuszy. Przykładowo, jeżeli szkoda na nieruchomości powstanie wskutek pożaru, w pierwszej kolejności konieczne będzie ustalenie przyczyny jego wystąpienia i tożsamości osoby, której należy przypisać odpowiedzialność. Jeżeli zniszczenie mienia powstało podczas włamania, należnej nam kwoty możemy domagać się już w procesie karnym przeciwko włamywaczowi. Możliwe jest również wystąpienie z powództwem cywilnym o odszkodowanie po wydaniu wyroku skazującego. Nieostrożny sąsiad, który spowoduje szkodę na naszej nieruchomości, powinien podać dane swojej polisy ubezpieczeniowej. Jeśli zakład ubezpieczeń nie może wypłacić nam należnego odszkodowania, należy wezwać sąsiada do zapłaty. W razie odmowy, pozostaje powództwo cywilne.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Odszkodowanie za uszkodzenie budynku, zalanie

Wybór właściwej drogi postępowania w celu uzyskania odszkodowania za uszkodzenie budynku poprzez zalanie zależy od tego, z czyjej winy doszło do powstania szkody. Należy przeanalizować, czy za zalanie odpowiedzialny jest sąsiad, spółdzielnia mieszkaniowa, czy my sami. Jeżeli przyczyną jest roztargnienie sąsiada lub nasze – w postaci niezakręcenia wody przed opuszczeniem mieszkania – nie ma wątpliwości, kto ponosi winę. Jeśli natomiast zalanie nastąpiło z uwagi na nieszczelność instalacji, zaworów, rur, to kwestia odpowiedzialności może być sporna.

WAŻNE!

Jako członkowie spółdzielni mieszkaniowej właściciele lokali są osobiście odpowiedzialni są za szkody powstałe przez zalanie lokalu sąsiada, jeżeli przyczyną wycieku wody było utrzymanie w nienależytym stanie instalacji, która nie stanowi mienia spółdzielni.

Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu

Szkoda na pojeździe najczęściej pokrywana jest przez ubezpieczyciela. Z ubezpieczenia OC sprawcy szkoda likwidowana jest wielokrotnie bezgotówkowo, a zakład ubezpieczeń płaci bezpośrednio serwisowi samochodowemu za naprawę naszego auta. Jeśli sami uszkodzimy swój pojazd, ważne jest, czy można przypisać nam winę. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, jedyną szansą na wypłatę odszkodowania jest posiadanie polisy AC. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia samochodu z powodu najechania na niezabezpieczoną dziurę na drodze – odszkodowanie wypłaci nam zarządca drogi (albo jego ubezpieczyciel).

Należy pamiętać, że naprawa pojazdu nie warunkuje możliwości uzyskania odszkodowania za jego uszkodzenie. Mamy prawo do podjęcia decyzji, aby jeździć powypadkowym samochodem i przeznaczyć odszkodowanie na inny cel. Pomimo uniknięcia wydatków w związku z naprawą pojazdu istotnie straci on na wartości i tym samym bezsprzecznie wystąpi szkoda.

Zagadnienie odszkodowania za zniszczenie mienia jest niewątpliwie złożone. Reguły przewidziane w Kodeksie cywilnym nie odnoszą się do wszystkich możliwych przypadków. Istotną rolę odgrywają również zapisy zawarte w umowach ubezpieczeniowych. Każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie z uwzględnieniem zarówno przepisów prawa, treści polis ubezpieczeniowych, jak i specyficznych okoliczności faktycznych.

Przykłady

 

Odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia przez ciężarówkę
Pan Kowalski mieszka w domu z pięknym drewnianym ogrodzeniem. Pewnego dnia, ciężarówka przypadkowo wjechała na jego posesję, niszcząc część ogrodzenia. Pan Kowalski zrobił zdjęcia zniszczeń, zgromadził świadków i skontaktował się z firmą transportową, która jest właścicielem ciężarówki. Po udokumentowaniu szkód i nieudanych próbach polubownego rozwiązania konfliktu, zdecydował się na wystąpienie o odszkodowanie w drodze prawnej. Po długich negocjacjach, firma transportowa zgodziła się na wypłatę odszkodowania, pokrywając koszty naprawy ogrodzenia.

 

Odszkodowanie za zniszczenie telefonu przez kolegę dziecka
Mały Jasio zaprosił kolegów na urodziny, podczas których jeden z dzieciaków przypadkowo zalał jego telefon sokiem. Telefon przestał działać, a koszt naprawy był wysoki. Rodzice Jasia skontaktowali się z rodzicami dziecka, które zniszczyło telefon, prezentując rachunek za naprawę i zdjęcia uszkodzonego urządzenia. Po kilku rozmowach, rodzice winowajcy zgodzili się pokryć koszty naprawy telefonu. W tym przypadku, sprawa została rozwiązana polubownie bez konieczności angażowania ubezpieczyciela czy sądu.

 

Odszkodowanie za zniszczenie szyby w sklepie przez piłkę
Grupa dzieci grająca w piłkę przypadkowo wybiła szybę w pobliskim sklepie. Właściciel sklepu, pani Nowak, zażądała od rodziców dzieci odszkodowania za zniszczenie. Dokumentując zdarzenie i jego skutki, przekazała rodzicom kosztorys naprawy. Po początkowych negacjacjach, rodzice jednego z dzieci przyznali się do winy ich pociechy i zdecydowali się pokryć pełen koszt naprawy. Dzięki konstruktywnemu podejściu obu stron, udało się uniknąć dalszych kłopotów prawnych i szybko naprawić szkody.

Podsumowanie

 

W artykule omówiono procedury i praktyczne kroki dotyczące uzyskiwania odszkodowania za zniszczenie mienia. Zwrócono uwagę na konieczność udokumentowania szkody, negocjacji z winowajcą lub jego ubezpieczycielem oraz możliwości prawnych dochodzenia roszczeń, podkreślając znaczenie odpowiedniego przygotowania i zachowania procedur w celu skutecznego uzyskania należnego odszkodowania.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej lub gotowych pism w sprawie odszkodowań za zniszczenie mienia? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online – szybko, wygodnie i efektywnie! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marta Wawrzyniak

O autorze: Marta Wawrzyniak

Adwokat. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz International Baccalaureate Diploma Programme. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. Praktykujący prawnik od 2013 r. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z...

>> więcej informacji o autorze