Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Udziały, które dana osoba posiadania w spółce z o.o., mogą zostać umorzone, co oznacza de facto ich całkowitą likwidację wraz z wszelkimi prawami wynikającymi z tychże udziałów. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej instytucji, przeanalizujemy rodzaje umorzenia oraz zbadamy cywilne oraz podatkowe skutki.

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Umorzenie udziałów w świetle K.s.h.

Zagadnienie umorzenia udziałów regulowane jest przepisami Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), a konkretnie treścią art. 199 K.s.h. Zasadniczo, aby doszło do umorzenia udziałów, konieczne jest podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział.

W tym zakresie wyróżniamy dwa rodzaje umorzeń. Po pierwsze, udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę. Tę sytuację określamy jako umorzenie dobrowolne. Po drugie, udział może być także umorzony bez zgody wspólnika i wtedy mamy od czynienia z umorzeniem przymusowym. W takich okolicznościach przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie. Ponadto umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników. W takim przypadku mówimy o tzw. umorzeniu automatycznym. Dodatkowo wskazać możemy, że umorzenie udziałów może mieć charakter odpłatny lub bez wynagrodzenia (jeżeli wspólnik wyrazi na to zgodę).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Z przepisów Kodeksu spółek handlowych wynika, że umorzenie udziałów może mieć postać:

  • umorzenia dobrowolnego – za zgodą udziałowców w drodze nabycia udziału przez spółkę,
  • umorzenia przymusowego – bez zgody udziałowca,
  • umorzenia automatycznego – gdy spełni się określone w umowie spółki zdarzenie.

Dobrowolne umorzenie udziałów w spółce z o.o.

W pierwszej kolejności zastanówmy się, jakie skutki prawne wywołuje dobrowolne umorzenie udziałów.

Na gruncie prawa cywilnego wszystkie rodzaje umorzeń oznaczają całkowite unicestwienie udziałów i wygaśnięcie wszelkich praw majątkowych związanych z udziałami w spółce z o.o. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie podatkowe, to w przypadku umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem mamy do czynienia z przychodem z kapitałów pieniężnych, a konkretnie jako odpłatne zbycie udziałów na rzecz spółki w ramach umorzenia.

Tutaj trzeba zaznaczyć, że w przypadku umorzenia dobrowolnego dochodzi do nabycia udziałów przez spółkę i odrębnie do ich umorzenia – w dwóch etapach działań. Chodzi więc o rodzaj transakcji, czynność prawną, która jest podstawą umorzenia dobrowolnego. Należy podkreślić, że z dobrowolnym umorzeniem udziałów mamy do czynienia wówczas, gdy wspólnik spółki wyrazi zgodę na umorzenie jego udziałów, a ponadto spółka ta nabędzie od wspólnika jego udziały.

Dochód z tytułu dobrowolnego umorzenia podlega opodatkowaniu według stawki 19% i jest rozliczany samodzielnie przez podatnika w zeznaniu PIT-38 składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie należy także zapłacić należny podatek. W tym przypadku spółka z o.o. nie występuje w roli płatnika, a zatem nie pobiera od udziałowca podatku i nie wpłaca go do właściwego urzędu skarbowego. Jedynym obowiązkiem spółki jest sporządzenie formularza PIT-8C i przesłanie jej podatnikowi w terminie do końca lutego (oraz urzędowi skarbowemu w terminie do końca stycznia). Na marginesie dodajmy, że podatek jest płatny od dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodem otrzymanym za umorzenie udziałów a kosztem poniesionym na nabycie tychże udziałów przez udziałowca.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

W przypadku umorzenia dobrowolnego udziałowiec jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu kapitałów pieniężnych według stawki 19% w zeznaniu PIT-38.

Przymusowe i automatyczne umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Zagadnienie umorzenia przymusowego oraz automatycznego rozpatrzymy jednocześnie, ponieważ skutki podatkowe w obu przypadkach będą analogiczne. Przede wszystkim wskazać należy, że wynagrodzenie otrzymane za umorzenie przymusowe i automatyczne jest kwalifikowane jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych. W tym przypadku stawka podatku również wynosi 19%. Podobnie podatek pobierany jest od dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodem (otrzymane wynagrodzenie) a kosztem (wydatek na nabycie udziałów). Podstawowa różnica w porównaniu do umorzenia dobrowolnego polega jednak na tym, że w tym przypadku spółka z o.o. występuje w roli płatnika. Oznacza to, że pobiera i wpłaca pobrany podatek PIT do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrała podatek. Spółka z o.o. ma w tym zakresie obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-8AR, którą w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego przekazuje do właściwego urzędu skarbowego.

Co ważne, spółka z o.o. nie sporządza informacji PIT-8C dla udziałowca. Sam udziałowiec również nie wykazuje tego rodzaju dochodu w rocznej deklaracji podatkowej, ponieważ podatek jest pobierany i wpłacany przez spółkę.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

W przypadku umorzenia przymusowego oraz automatycznego otrzymane wynagrodzenie jest zaliczane do przychodów z udziałów w zyskach osób prawnych. Tutaj również stawka podatku wynosi 19%, jednakże rozliczeniem podatku oraz wpłatą do urzędu skarbowego zajmuje się spółka z o.o. Udziałowiec nie składa w tym zakresie żadnej deklaracji podatkowej.

Z przedstawionych regulacji wynika, że umorzenie udziałów może przybrać różne formy. W zależności od okoliczności udziałowcy mogą spotkać się z umorzeniem dobrowolnym, przymusowym lub automatycznym. Ponadto możliwe jest przeprowadzenie umorzenia udziałów za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.

Co do zasady, przychód z tytułu umorzenia udziałów w spółce z o.o. generuje przychód podatkowy po stronie udziałowca (oczywiście w wariancie umorzenia za wynagrodzeniem). Pojawia się w związku z tym konieczność rozliczenia podatku PIT, przy czym w zależności od rodzaju umorzenia inaczej będzie wyglądać tryb obliczania oraz wpłaty zobowiązania podatkowego.

Udziałowcy, którzy zastanawiają się nad umorzeniem dobrowolnym lub też stają przed koniecznością przeprowadzenia umorzenia przymusowego (automatycznego), powinni zdawać sobie sprawę ze swoim praw jak też obowiązków związanych z umorzeniem. Dobrze, aby procesowi umorzenia towarzyszył sprawdzony doradca, który pomoże w bezproblemowym przeprowadzeniu całej procedury.

Przykłady

 

Dobrowolne umorzenie udziałów przez wspólnika: Jan Kowalski, współwłaściciel firmy IT, postanowił opuścić branżę i skupić się na innej działalności. Zaproponował więc pozostałym wspólnikom umorzenie swoich udziałów w spółce. Wspólnicy zgodzili się, a spółka odkupiła udziały Jana za ustaloną kwotę. Jan, jako wspólnik, musiał rozliczyć przychód z tego tytułu w swoim zeznaniu PIT-38, płacąc 19% podatek od kapitałów pieniężnych.

 

Przymusowe umorzenie udziałów na skutek naruszenia umowy spółki: Spółka z o.o. działająca w branży budowlanej miała w swojej umowie zapis mówiący o przymusowym umorzeniu udziałów w przypadku poważnego naruszenia zasad współpracy przez któregoś ze wspólników. Gdy okazało się, że jeden ze wspólników, Piotr Nowak, naruszył te zasady, spółka podjęła decyzję o przymusowym umorzeniu jego udziałów. W takim przypadku, spółka jako płatnik pobierała i wpłacała odpowiedni podatek PIT, a Piotr nie musiał samodzielnie rozliczać tego przychodu.

 

Automatyczne umorzenie udziałów z powodu śmierci wspólnika: W spółce z o.o. zajmującej się produkcją mebli, w umowie spółki zawarto klauzulę o automatycznym umorzeniu udziałów w przypadku śmierci wspólnika. Gdy jeden z założycieli, Marek Lewandowski, zmarł niespodziewanie, jego udziały zostały automatycznie umorzone. Rodzina zmarłego otrzymała stosowne wynagrodzenie, które było opodatkowane jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych, z podatkiem pobieranym przez spółkę.

Podsumowanie

 

Umorzenie udziałów w spółce z o.o. jest procesem, który może przyjąć różne formy: dobrowolne, przymusowe, lub automatyczne, zależne od specyficznych okoliczności i zapisów w umowie spółki. Każda z tych form ma swoje unikalne skutki prawne i podatkowe, które wymagają dokładnego rozważenia i często profesjonalnej porady, aby zapewnić zgodność z obowiązującym prawem i uniknąć nieprzewidzianych konsekwencji finansowych dla wspólników oraz samej spółki.

Oferta porad prawnych

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawno-podatkowego dotyczącego umorzenia udziałów w spółce z o.o., skorzystaj z naszych profesjonalnych porad prawnych online. Oferujemy także pomoc w przygotowywaniu niezbędnych dokumentów i pism, aby zapewnić Ci kompleksową obsługę w tej kwestii. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze