Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Sprowadzenie auta z zagranicy - akcyza i zwolnienia

Samochody osobowe są towarem podlegającym opodatkowaniu akcyzą. Konkretne czynności dotyczące pojazdów powodują powstanie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego. Co istotne, w pewnych okolicznościach istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od akcyzy. Tematyka ta będzie przedmiotem rozważań w zakresie poniższego artykułu.

Sprowadzenie auta z zagranicy - akcyza i zwolnienia

Samochód jako przedmiot podatku akcyzowego

Konkretne czynności dotyczące samochody osobowego podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Ważne przy tym jest dokładne określenie, co ustawa o podatku akcyzowym rozumie pod pojęciem samochodu osobowego.

Jak możemy przeczytać w art. 100 ust. 4 ustawy – samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Warto zaznaczyć, że choć samochód osobowy nie jest wyrobem akcyzowym, to jednak określone czynności dotyczące tego rodzaju składnika majątkowego podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

WAŻNE!

Samochody osobowe nie są wyrobami akcyzowymi, jednakże podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Sprowadzenie samochodu z zagranicy jako czynność podlegająca akcyzie

Jak wyżej wskazaliśmy, wyłącznie określone czynności dokonane względem samochodów osobowych podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

W art. 100 ust. 1 ww. ustawy czytamy, że w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

2) nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

3) pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

a) wyprodukowanego na terytorium kraju,

b) od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Ponadto przywołany artykuł podaje, że w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Katalog czynności rodzących obowiązek zapłaty akcyzy względem samochodu osobowego jest bardzo obszerny. Obejmuje on zarówno import, WNT, jak i pierwszą sprzedaż na terytorium RP samochodu osobowego.

Kto jest zobowiązany do zapłaty akcyzy w przypadku sprowadzenia auta z zagranicy?

Znamy już zakres przedmiotowy podatku akcyzowego względem samochodów osobowym, teraz pora na przejście do zakresu podmiotowego, a więc do określenia, kto jest podatnikiem podatku.

Jak podaje art. 102 ust. 1 ustawy – podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 lub 2.

Natomiast w świetle art. 102 ust. 2 ustawy – w przypadkach, o których mowa w art. 101 ust. 2 pkt 1 i 2, jeżeli przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju dokonał inny podmiot niż podmiot, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która nabyła prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel.

Natomiast, jak podaje art. 103 ust. 3 ustawy – w przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 3, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która wystąpiła o rejestrację tego samochodu na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Stawka podatku akcyzowego i dokumenty

Tematyka odnosząca się do stawki podatku akcyzowego oraz obowiązku złożenia konkretnej deklaracji w przypadku czynności dotyczącej samochodu osobowego została uregulowana w art. 105 oraz art. 106 ustawy o podatku akcyzowym.

We wskazanych przepisach możemy przeczytać, że stawka akcyzy na samochody osobowe wynosi:

1) 18,6% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych;

1a) 9,3% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych:

a) o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych,

b) stanowiących pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych;

1b) 1,55% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej;

2) 3,1% podstawy opodatkowania – dla pozostałych samochodów osobowych.

Natomiast jak podaje art. 106 ust. 1 ustawy – podatnik z tytułu sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe w sprawie akcyzy AKC,

2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego

– za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Możliwe do zastosowania zwolnienia od akcyzy w przypadku sprowadzenia auta z zagranicy

Ustawa o podatku akcyzowym określa również możliwość zastosowania zwolnienia od podatku w przypadku tzw. mienia przesiedleńczego. Zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby;

2) samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;

3) osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dowód potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2;

4) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju;

5) samochód osobowy został nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania, a przy wywozie nie zastosowano zwolnienia od akcyzy lub zwrotu podatku.

Ustawa o podatku akcyzowym wprowadza również definicję stałego pobytu. Zgodnie z art. 110 ust. 8 ustawy za miejsce stałego pobytu uznaje się miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa przez co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe. W przypadku osoby niezwiązanej z tym miejscem zawodowo na osobiste powiązania wskazuje istnienie ścisłych więzi pomiędzy tą osobą a miejscem, w którym mieszka. Jednakże za miejsce stałego pobytu osoby związanej zawodowo z miejscem innym niż miejsce powiązań osobistych, i z tego względu przebywającej na zmianę w różnych miejscach na terytoriach dwóch lub więcej państw członkowskich Unii Europejskiej, uznaje się miejsce, z którym jest związana osobiście, pod warunkiem że regularnie tam powraca. Ten ostatni warunek nie musi być spełniony, jeśli osoba mieszka na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu wypełnienia zadania w określonym czasie.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Jak wskazał TSUE w wyroku z 7 czerwca 2007 r., C-156/04:

Należy wziąć pod uwagę jednocześnie zawodowe i osobiste więzy zainteresowanej osoby z danym miejscem oraz czas ich trwania i w przypadku, gdy więzy te dotyczą więcej niż jednego państwa członkowskiego, należy przyznać pierwszeństwo więzom osobistym. Przy badaniu więzów zawodowych i osobistych zainteresowanej osoby należy uwzględnić wszelkie istotne okoliczności faktyczne, takie jak w szczególności fizyczna obecność tej osoby i jej rodziny, posiadanie mieszkania, miejsce wykonywania działalności zawodowej, miejsce usytuowania interesów majątkowych. Przede wszystkim do właściwych organów administracji państw członkowskich należy dokonanie oceny i rozważenie wszelkich istotnych okoliczności faktycznych charakteryzujących każdy przypadek.

Z powyższego wyroku TSUE jednoznacznie wynika, że to organy państwowe dokonują każdorazowej i indywidualnej oceny konkretnego przypadku. Dlatego też w celu uzyskania pewności co do stosowania zwolnienia zalecane jest wystąpienie z własnym wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji. Obecnie jest to jedyna droga na poznanie oficjalnego stanowiska fiskusa w danej sprawie.

Przykłady

 

Import samochodu klasy premium z USA: Pan Adam, mieszkaniec Polski, postanowił sprowadzić z USA samochód osobowy klasy premium, który nigdy wcześniej nie był zarejestrowany w Polsce. Ze względu na pojemność silnika powyżej 2000 cm³, musi uiścić akcyzę w wysokości 18,6% podstawy opodatkowania. Jednakże, gdyby samochód był hybrydą z silnikiem spalinowym nie większym niż 3500 cm³, stawka akcyzy wynosiłaby jedynie 9,3%.

 

Zwolnienie dla mienia przesiedleńczego: Pani Katarzyna wraca do Polski po kilkuletnim pobycie we Francji. Decyduje się na przywóz używanego samochodu osobowego, którym jeździła przez ostatnie 6 miesięcy we Francji. Spełniając wymogi ustawy - samochód służył jej na stałe, został nabyty zgodnie z przepisami UE, a ona sama zmienia miejsce stałego pobytu - może skorzystać ze zwolnienia od akcyzy. Musi jednak pamiętać, że przez następne 12 miesięcy nie może sprzedać ani wynająć tego auta.

 

Pierwsza sprzedaż samochodu sprowadzonego z Niemiec w Polsce: Firma "Auto-Import" regularnie sprowadza samochody z Niemiec do Polski. Ostatnio sprowadzili samochód, który nigdy wcześniej nie był zarejestrowany na terytorium Polski. Firma ta, dokonując pierwszej sprzedaży tego samochodu na terytorium Polski, staje się podatnikiem akcyzy, ponieważ auto nie było wcześniej zarejestrowane w kraju, a akcyza od tego pojazdu nie była jeszcze uiszczona. Stawka akcyzy będzie zależała od specyfikacji samochodu, np. jego pojemności silnika.

Podsumowanie

 

Artykuł omawia kwestie związane z opodatkowaniem akcyzą samochodów osobowych sprowadzanych z zagranicy do Polski. Zwraca uwagę na różne sytuacje, które generują obowiązek zapłaty podatku, takie jak import, nabycie wewnątrzwspólnotowe czy pierwsza sprzedaż na terytorium Polski. Podkreśla również możliwość skorzystania ze zwolnień od akcyzy w określonych przypadkach, takich jak mienie przesiedleńcze, zwracając uwagę na konieczność spełnienia określonych warunków.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w kwestiach prawnych związanych ze sprowadzeniem auta z zagranicy? Skorzystaj z naszych profesjonalnych porad prawnych online oraz usług w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów i pism. Zapewniamy kompleksową pomoc i indywidualne podejście do każdego przypadku. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze