Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Pozwolenie na rozbiórkę budynku

Jeśli zaplanujemy rozbiórkę budynku, musimy pamiętać o tym, że nie możemy ot tak przystąpić od razu do jego wyburzania, nie zgłaszając uprzednio tego faktu do odpowiednich organów. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego rozbiórka budynku jest traktowana jako rodzaj robót budowlanych. Taka sytuacja rodzi konieczność zgłoszenia tego do odpowiednich organów i uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, które to pozwalają nam rozpocząć prace.

Pozwolenie na rozbiórkę budynku

Rozbiórka budynku

Rozbiórka budynku to jeden z rodzajów robót budowlanych, a przez to rodzi konsekwencje prawne i zgłoszeniowe. Przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, ale też prace, które polegają na montażu, przebudowie oraz, co może dziwić, również rozbiórce. Zgodnie z prawem, abyśmy mogli przystąpić do tego rodzaju prac, powinniśmy posiadać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, a dokładniej na rozbiórkę, która przez przepisy traktowana jest tak samo.

WAŻNE!

Należy pamiętać, że rozbiórka budynku bez pozwolenia jest niedopuszczalna i grożą za nią sankcje! Inaczej wygląda kwestia rozbiórki drobniejszych budowli, np. budowli tymczasowych albo obiektów budowlanych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie potrzebujemy uzyskać pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych, co do których uprzednio nie było konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, jeśli spełniają one wskazane poniżej kryteria. To samo dotyczy ewentualnego zgłoszenia rozpoczęcia prac budowlanych.

Czym zatem jest obiekt budowlany? Obiektem budowlanym nazywamy budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Ile jest ważne pozwolenie na rozbiórkę?

W tym miejscu należy wskazać, że jeżeli otrzymaliśmy pozwolenie na budowę, przebudowę lub rozbiórkę, to musimy w czasie nie dłuższym niż 3 lata rozpocząć ją lub przynajmniej zacząć prace przygotowawcze do niej. Jeśli nie podejmiemy żadnych prac, a w przypadku rozbiórki prac polegających na zabezpieczeniu terenu, nasze pozwolenie wygaśnie i ponownie będziemy musieli starać się o wydanie nowego pozwolenia, przechodząc całą mozolną procedurę.

WAŻNE!

Każdorazowo wydane pozwolenie na rozbiórkę ważne jest 3 lata od jego wydania i jest to termin zawity na rozpoczęcie przedmiotowych prac, inaczej nasze pozwolenie wygaśnie.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę powinniśmy złożyć we właściwym miejscowo starostwie powiatowym. W niektórych przypadkach konieczne może okazać się złożenie wniosku do wojewody, o czym stosownie pouczy nas starosta. Wniosek taki cechuje formalizm i nie jest on wnioskiem prostym, dlatego bardzo często korzysta się w tym aspekcie z różnej pomocy – prawników lub innych specjalistów. Do wniosku takiego dołączamy:

 • pisemną zgodę na rozbiórkę podpisaną przez właściciela lub właścicieli budynku, niezależnie od tego czy to my jesteśmy właścicielem;
 • szkic przedstawiający umiejscowienie budynku na posesji, który wskazuje przybliżenie do granic działki;
 • opis, w jaki sposób chcemy przeprowadzić prace, dosyć szczegółowy;
 • opis, w jaki sposób będziemy dbać o bezpieczeństwo ludzi i mienia, wszelkie zabezpieczenia;
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów wymagane przepisami szczególnymi, do których należą m.in.: ustawa o ochronie przyrody, ustawa o lasach, Prawo wodne czy ustawa o ochronie zabytków; będą to np. decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu budynku z listy zabytków, jeżeli chcemy rozebrać obiekt wpisany do rejestru zabytków. Jeśli nasza budowla jest wpisana do planu zagospodarowania przestrzennego, potrzebna będzie decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków;
 • projekt rozbiórki obiektu, ale tylko wtedy, gdy taką potrzebę stwierdzi starosta (wyda postanowienie, które nakaże nam taki obowiązek). Najczęściej w wypadku planowanej rozbiórki obiektu stojącego w granicy działki i przylegającego do budynku sąsiada.

WAŻNE!

Starosta ma 65 dni na rozpatrzenie wniosku. Od decyzji negatywnej w ciągu 14 dni możemy odwołać się również do starosty, a dalej do SKO. Wniosek należy opłacić – 36,00 zł na konto starostwa.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Wygaśnięcie pozwolenia na rozbiórkę

Decyzja taka wygasa sama, jeżeli, jak wskazywałem powyżej, nie przystąpimy do jej realizacji w terminie 3 lat od daty jej wydania. Przepisy przewidują jeszcze inną możliwość i będzie to np. sytuacja, gdy decyzja ta stanie się bezprzedmiotowa, bowiem np. budynek już wcześniej wyburzono bez takiej decyzji lub też na podstawie decyzji poprzedniej, pozostającej w mocy. Ważne jest to, aby stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji leżało w interesie społecznym lub w interesie strony postępowania, która może mieć interes prawny w tym, aby budynek zachować. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku kilku współwłaścicieli.

Kiedy jest potrzebne pozwolenie na rozbiórkę?

Jak już wskazywałem, nie w każdym przypadku będziemy potrzebować pozwolenia na rozbiórkę. Zależy to przede wszystkim od rodzaju budynku, budowli czy obiektu, który chcemy rozebrać, i tego, w jaki sposób chcemy to zrobić. Zgodnie z przepisami pozwolenia na rozbiórkę wymaga każdorazowo rozbiórka:

 • budynków i budowli wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską;
 • budynków i budowli o wysokości od 8 metrów i powyżej;
 • budynków i budowli o wysokości poniżej 8 metrów, które stoją – licząc od granicy działki – w odległości mniejszej niż połowa wysokości;
 • obiektów i urządzeń budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę – jeżeli podlegają ochronie jako zabytki. Czyli są:
  – wpisane do rejestru zabytków,
  – wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa,
  – uznane za pomnik historii,
  – znajdują się w parku kulturowym,
  – podlegają ochronie konserwatorskiej.

Oczywiście po drugiej stronie mamy te budowle i obiekty, na które nie potrzebujemy żadnego pozwolenie i są to odpowiednio:

 • budynki i budowle – niewpisane do rejestru zabytków oraz nieobjęte ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,
 • obiekty i urządzenia budowlane, na budowę których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Przepisy przewidują jeszcze jedną sytuację, gdy takie pozwolenie nie jest wymagane, albo raczej nie jest wymagane oczekiwanie na jego wydanie. Zgodnie z pkt. 5 art. 31 Prawa budowlanego w pewnych określonych przypadkach istnieje możliwość, kiedy można wykonać rozbiórkę przed uzyskaniem pozwolenia lub nawet przed jej zgłoszeniem. Rozbiórkę budynku należy wykonać bezzwłocznie, jeśli ma ona na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia ludzi lub mienia. Oczywiście najlepiej jednoczenie dokonać tego zgłoszenia lub wnioskować o wydanie decyzji na rozbiórkę.

Jak uzyskać pozwolenie na rozbiórkę?

Aby uzyskać pozwolenie na rozbiórkę, musimy przede wszystkim sporządzić stosowny wniosek, skompletować wszystkie załączniki, które opisałem powyżej i złożyć wniosek do starosty. Ważne, aby wniosek został prawidłowo sporządzony i opłacony, co zaoszczędzi nam czasu. Warto pamiętać w tym miejscu, że za działanie bez pozwolenia mogą grozić nam daleko idące konsekwencje prawne, a przede wszystkim dotkliwa kara finansowa. Należy pamiętać, że prace powinniśmy się rozpocząć dopiero po uprawomocnieniu się decyzji, nie wcześniej zatem niż 14 dni od jej otrzymania.

Pozwolenie na rozbiórkę budynku w granicy działki

Sytuacja taka jest dosyć częsta. W zasadzie nie różni się trybem od innych tego rodzaju postępowań z tym wyjątkiem, że starosta może nakazać nam określony sposób działania lub też sposób zabezpieczenia, tak aby w tym procesie nie ucierpiał sąsiad, jego nieruchomość i posesja. Starostwa w tym celu wydaje stosowne postanowienie.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że wyżej opisana procedura jest skomplikowana i należy do niej przystąpić z odpowiednią wiedzą bądź skorzystać z pomocy specjalistów. Za działanie bez pozwolenia lub zgłoszenia grożą wysokie kary grzywny i inne konsekwencje prawne.

Przykłady

 

Przypadek z rozbiórką zabytkowego budynku: Pan Janek, właściciel starej kamienicy w centrum miasta, postanowił ją rozebrać w celu budowy nowego obiektu handlowego. Kamienica, choć zaniedbana, była wpisana do rejestru zabytków. Pan Janek, nieświadom obowiązujących przepisów, rozpoczął rozbiórkę bez uzyskania pozwolenia. Wkrótce potem został zatrzymany przez inspekcję budowlaną i otrzymał wysoką karę finansową, a jego plany budowlane zostały wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez konserwatora zabytków.

 

Rozbiórka budynku w granicy działki: Pani Katarzyna planowała rozebrać stary garaż, który stał na granicy jej działki i bezpośrednio przylegał do ogrodzenia sąsiada. Zanim przystąpiła do rozbiórki, złożyła wniosek o pozwolenie na rozbiórkę w starostwie powiatowym. Starosta, uwzględniając bliskość sąsiedniej działki, wymagał od Pani Katarzyny specjalnych środków zabezpieczających, aby uniknąć uszkodzenia mienia sąsiada. Dzięki temu proces rozbiórki przebiegł bezpiecznie i zgodnie z prawem.

 

Wygaśnięcie pozwolenia na rozbiórkę: Inwestor Marek uzyskał pozwolenie na rozbiórkę starego magazynu, planując w jego miejscu budowę nowego biurowca. Z różnych przyczyn, w tym opóźnień w finansowaniu projektu, nie rozpoczął prac w ciągu 3 lat od wydania pozwolenia. Gdy w końcu był gotów przystąpić do rozbiórki, okazało się, że jego pozwolenie wygasło. Marek musiał ponownie przejść całą procedurę uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, co spowodowało dalsze opóźnienia w realizacji projektu.

Podsumowanie

 

Podsumowując, uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę budynku jest kluczowym krokiem, niezbędnym do przeprowadzenia legalnych prac rozbiórkowych. Proces ten wymaga zrozumienia i przestrzegania obowiązujących przepisów, co zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Zaniedbanie tej procedury może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi, dlatego zawsze zaleca się skorzystanie z pomocy specjalistów i dokładne przygotowanie niezbędnych dokumentów.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zakresie prawa budowlanego? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu pism dotyczących pozwolenia na rozbiórkę. Jesteśmy tutaj, aby uprościć Twoje procedury i zapewnić spokój ducha w zgodzie z przepisami. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Michał Berliński

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku...

>> więcej informacji o autorze