Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Rozliczenie podatku dochodowego - zeznanie roczne

Podatek dochodowy PIT jest podatkiem rocznym w tym sensie, że termin płatności przypada po zakończeniu roku podatkowego. W związku z upływem roku podatkowego na podatnikach spoczywa również obowiązek złożenia zeznania rocznego. W naszym dzisiejszym artykule przyjrzymy się kilku najważniejszym kwestiom z tym związanym.

Rozliczenie podatku dochodowego - zeznanie roczne

Obowiązek składania zeznania rocznego PIT

Jak stanowi art. 45 ust. 1 ustawy PIT, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Jednocześnie na mocy art. 45 ust. 6 ww. ustawy – podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów podatnika uzyskanych w roku podatkowym, chyba że właściwy organ podatkowy wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku.

Z powyższych przepisów płynie kilka istotnych wniosków. Przede wszystkim zeznanie podatkowe może być złożone dopiero po zakończeniu roku podatkowego. Zgodnie z art. 11 Ordynacji podatkowej w tym wypadku rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. To oznacza, że zeznanie podatkowe PIT można złożyć dopiero po 31 grudnia (aczkolwiek zostanie uznane, że złożenie miało miejsce z dniem 15 lutego).

Po drugie, w zeznaniu rocznym wykazuje się nie tylko dochód, ale i stratę podatkową. W rezultacie fakt osiągnięcia w danym roku wyłącznie straty podatkowej czy też dochodu niepowodującego powstania obowiązku podatkowego (np. dochód mieszczący się w kwocie wolnej od podatku) nie zwalnia podatnika ze złożenia zeznania rocznego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Po trzecie, w deklaracji rocznej nie wykazuje się dochodów zwolnionych od podatku. Przykładowo zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 115 ustawy PIT zwalnia się od podatku wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Pamiętajmy jednak o wyjątkach. Przykładowo na mocy art. 30e ust. 4 pkt 2 ustawy PIT po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym PIT-39 wykazać dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Podatnik osiągający tego rodzaju przychody nie ma obowiązku wykazywania tych dochodów w zeznaniu rocznym PIT.

Zwróćmy zatem uwagę, że konieczne jest odróżnienie dochodów zwolnionych od podatku (na mocy art. 21 ust. 1 ustawy PIT) od dochodów nie generujących konieczności zapłaty podatku (mieszczących się w kwocie wolnej wynikającej z art. 27 ust. 1 ustawy PIT).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykład 1.

Osoba fizyczna w 2022 roku osiągnęła wyłącznie dochód ze sprzedaży samochodu dokonanej po 3 miesiącach od dnia otrzymania darowizny. Dochód ze sprzedaży wyniósł 15 000 zł. Kwota wolna wynikająca z art. 27 ust. 1 ustawy PIT to 30 000 zł. W konsekwencji podatek PIT nie powstanie, jednak podatnik ma obowiązek złożenia zeznania rocznego PIT-36 w terminie do 30 kwietnia 2023 roku.

WAŻNE!

Osiągnięcie każdego dochodu lub straty podatkowej oznacza konieczność złożenia zeznania rocznego po zakończeniu roku podatkowego. Reguła ta nie dotyczy wyłącznie dochodów zwolnionych od podatku, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Ustalenie urzędu skarbowego, do którego należy złożyć zeznanie podatkowe

W zakresie ustalenia właściwości miejscowej organu podatkowego co do zeznania rocznego trzeba sięgnąć aż do trzech różnych aktów prawnych. Zgodnie z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej – jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.

W myśl art. 45 ust. 1b ustawy PIT – urzędem skarbowym jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium.

Natomiast w myśl § 11 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych – organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy – jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium.

Mając na uwadze wyżej powołane regulacje prawne, stwierdzić należy, iż na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy ma określenie miejsca zamieszkania podatnika na ostatni dzień roku podatkowego.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykład 2.

Osoba fizyczna uzyskująca dochody ze stosunku pracy od stycznia do połowy grudnia 2022 mieszkała w Leżajsku. W dniu 15 grudnia przeprowadziła się na stałe do Łańcuta. To oznacza, że zeznanie podatkowe PIT-37 za 2022 należy złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie, ponieważ ten organ jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania w dniu 31 grudnia 2022 roku.

WAŻNE!

Organem podatkowym właściwym do złożenia zeznania rocznego jest US ze względu na miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego.

Udostępnianie zeznań podatkowych za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego oraz ich akceptacja przez podatnika

Jak stanowi art. 45cd ustawy PIT z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi (z wyjątkiem podatnika składającego zeznanie w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej oraz podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku) za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego zeznania podatkowe.

Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania rocznego przed 30 kwietnia oznacza złożenie zeznania. Natomiast akceptacja przez podatnika zmian wprowadzonych do złożonego zeznania lub informacji oznacza złożenie korekty.

Niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu (automatyczna akceptacja).

Przykładowo podatnik, który uzyskuje dochody tylko ze stosunku pracy i nie ma zamiaru korzystać z żadnych ulg podatkowych, nie musi składać zeznania rocznego PIT i nie musi go akceptować, ponieważ zeznanie PIT-37 zostanie automatycznie złożone i zaakceptowane z dniem 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Przykłady

 

Rozliczenie pracy zdalnej z zagranicy

Jan Kowalski, programista, w 2022 roku pracował dla polskiej firmy, wykonując swoje obowiązki zdalnie z Portugalii, gdzie mieszkał przez 8 miesięcy. Mimo że dochód uzyskiwał z pracy dla polskiego pracodawcy, to zgodnie z przepisami podatkowymi, musiał również uwzględnić okres swojego pobytu za granicą w zeznaniu rocznym PIT-36. Jan zdecydował się skorzystać z możliwości konsultacji z doradcą podatkowym, aby prawidłowo wykazać swoje dochody i uniknąć błędów w rozliczeniu międzynarodowym.

 

Korzystanie z ulgi na dziecko

Ewa Nowak, samotnie wychowująca dwójkę dzieci, co roku składa zeznanie roczne PIT-37, aby skorzystać z przysługującej jej ulgi podatkowej na dzieci. W 2022 roku, po raz pierwszy zdecydowała się na skorzystanie z usług e-Urzędu Skarbowego, co znacząco ułatwiło i przyspieszyło proces składania zeznania. Dzięki temu, Ewa mogła szybko otrzymać zwrot nadpłaconego podatku, który przeznaczyła na letni obóz dla swoich dzieci.

 

Sprzedaż nieruchomości i obowiązek podatkowy

Tomasz Lewandowski sprzedał w 2022 roku mieszkanie, które odziedziczył po rodzicach. Ponieważ sprzedaż nastąpiła po upływie pięciu lat od momentu nabycia nieruchomości, Tomasz nie musiał płacić podatku dochodowego od uzyskanego zysku. Jednak, zgodnie z obowiązującymi przepisami, miał obowiązek wykazania tej transakcji w swoim zeznaniu rocznym PIT-39. Aby uniknąć błędów i prawidłowo dokonać rozliczenia, Tomasz zdecydował się na skorzystanie z pomocy biura rachunkowego.

Podsumowanie

 

Rozliczenie podatku dochodowego i składanie zeznania rocznego PIT jest obowiązkiem każdego podatnika, który osiągnął dochód w poprzednim roku podatkowym. Kluczowe jest zrozumienie zasad i terminów, jak również możliwych ulg i wyjątków, które mogą wpłynąć na wysokość podatku. Dzięki nowoczesnym narzędziom, takim jak e-Urząd Skarbowy, proces ten może być znacznie uproszczony, co pozwala na szybkie i bezproblemowe dopełnienie formalności podatkowych.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu podatku dochodowego lub przygotowaniu zeznania rocznego PIT? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i profesjonalnego sporządzania pism, aby mieć pewność, że Twoje dokumenty są poprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze