Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Dziedziczenie w bezdzietnym małżeństwie

Fakt, że małżonkowie nie mają wspólnych dzieci, nie oznacza jeszcze, że będą po sobie wyłącznie dziedziczyć. Inaczej będzie wyglądała kwestia dziedziczenia na podstawie ustawy, a inaczej, gdy jeden z małżonków spisze testament. W dzisiejszym artykule omówimy temat związany z dziedziczeniem w bezdzietnym małżeństwie.

Dziedziczenie w bezdzietnym małżeństwie

Dziedziczenie w bezdzietnym małżeństwie na podstawie ustawy

Jeśli małżonkowie nie mają dzieci ani wnuków, wówczas do dziedziczenia dochodzi druga grupa spadkowa. W pierwszej kolejności do spadku po zmarłym dochodzi jego małżonek oraz rodzice. Udział spadkowy małżonka wynosi w tym przypadku połowę, a każdego z rodziców po ¼ całości spadku. Należy pamiętać, że jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, to pozostały przy życiu małżonek ma wyłączne prawo do swojego udziału w majątku wspólnym, w wysokości ½. Jeżeli którykolwiek z rodziców zmarłego małżonka już nie żyje, to na jego miejsce wchodzi rodzeństwo spadkodawcy. Oznacza to, że udział rodzica w wysokości ¼ dzieli się w częściach równych pomiędzy rodzeństwo zmarłego. Analogiczna sytuacja ma miejsce, gdy którekolwiek z rodzeństwa zmarło przed spadkodawcą, wtedy jego udział przypadnie jego dzieciom. Jeżeli spośród wymienionych krewnych żyją tylko małżonek i jeden z rodziców, to dziedziczą oni po połowie. W przypadku dziedziczenia ustawowego drugiej grupy spadkowej małżonek może być jedynym spadkobiercą po współmałżonku, jeśli brak jest krewnych z tej grupy.

WAŻNE!

W bezdzietnym małżeństwie po zmarłym małżonku dziedziczy z ustawy jego współmałżonek w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem bądź zstępnymi rodzeństwa.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dziedziczenie w bezdzietnym małżeństwie na mocy testamentu

Każdy z małżonków może rozdysponować swoim majątkiem na rzecz drugiego małżonka w testamencie. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (K.c.) – dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Powyższy zapis oznacza, że testament ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym.

Jednakże, aby zabezpieczyć interesy najbliższych członków rodziny zmarłego, istnieje w prawie instytucja zachowku. Jeśli więc małżonkowie nie mają dzieci i jeden zapisze wszystko w testamencie drugiemu, jedynie rodzice będą uprawnieni do zachowku. Pod warunkiem, że przeżyją swoje dziecko – jednego ze współmałżonków i będą chcieli realizować to prawo.

W przypadku gdy rodzice zmarłego małżonka już nie żyją, a pozostawił on testament, to rodzeństwo w ogóle nie dojdzie do dziedziczenia po nim. Bowiem zgodnie z art. 991 § 1 K.c. rodzeństwo nie jest uprawnione do zachowku po spadkobiercy. Rodzeństwo będzie jednakże uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego – sąd spadku z urzędu bada, kto jest spadkobiercą, czy spadkodawca pozostawił testament oraz wzywa na rozprawę osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Potencjalnie rodzeństwo mogłoby w toku sprawy zakwestionować ważność testamentu, jednakże w praktyce to nie jest taka prosta sprawa. Zwłaszcza w sytuacji, gdy testament jest spisany u notariusza.

Jak widać, jeżeli zależy nam, żeby małżonek wyłącznie dziedziczył po swoim współmałżonku, warto spisać testament. Rzadko bowiem rodzice przeżywają swoje dziecko. A nawet jak tak się stanie, to wcale nie muszą występować z roszczeniem o zachowek. Mogą również odrzucić spadek albo zrzec się dziedziczenia jeszcze za życia spadkodawcy.

WAŻNE!

W przypadku sporządzenia testamentu przez jednego małżonka na rzecz drugiego, rodzeństwo zmarłego nie ma prawa do zachowku po nim.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Dziedziczenie w bezdzietnym małżeństwie – przypadki uznania dzieci, jakby nie dożyły otwarcia spadku

Kodeks cywilny przewiduje sytuacje, w których dzieci będą wyłączone od dziedziczenia, tak jakby nie dożyły otwarcia spadku – czyli śmierci spadkodawcy. Chodzi tu o odrzucenie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia albo o uznanie ich przez sąd za niegodnych (wydziedziczenie).

Instytucja uznania za niegodnych i wydziedziczenia została omówiona w artykule dotyczącym spadku po rodzicach. W tym artykule zajmiemy się odrzuceniem spadku i zrzeczeniem się dziedziczenia. Obydwie formy rezygnacji ze spadku należą do sfery uprawnień spadkobiercy, bowiem tylko od niego zależy, czy z nich skorzysta. Odrzucić spadek można dopiero po śmierci spadkodawcy. Można to uczynić w ciągu sześciu miesięcy od dowiedzenia się o tytule swego powołania. Nie zawsze będzie to chwila śmierci spadkodawcy. Może to być moment odrzucenia spadku przez osobę dziedziczącą w pierwszej kolejności. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego odrzucający spadek powinien podać wszelkie wiadome mu osoby należące do kręgu spadkobierców ustawowych oraz wszelkich testamentów. Osoby te zawiadamia się o odrzuceniu spadku. Od tej chwili dla nich rozpoczyna biec termin na przyjęcie bądź odrzucenie spadku. Oświadczenie może być złożone przed sądem albo notariuszem według miejsca zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Następnie sąd lub notariusz przesyła oświadczenie do sądu spadku, którym jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy albo miejsca położenia majątku spadkowego. Niezłożenie oświadczenia w terminie jest równoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co pozwala ograniczyć odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe do ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna. Wyjątkiem jest dopuszczalność zawarcia jeszcze za życia spadkodawcy umowy zrzeczenia się po nim dziedziczenia. Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i dotyczy wyłącznie spadkobiercy ustawowego. To oznacza, że taka osoba może dziedziczyć na podstawie testamentu. Generalnie umowa zrzeczenia się dziedziczenia obejmuje zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki) zrzekającego się. Jednakże przepisy K.c. dopuszczają możliwość zapisów odmiennych w umowie.

Jeżeli strony rozmyślą się, prawo przewiduje możliwość uchylenia poprzednio zawartej umowy. Następuje to poprzez zawarcie nowej umowy pomiędzy tymi samymi stronami w formie aktu notarialnego. Osoby zrzekające się zostają wyłączone od dziedziczenia, tak jakby nie dożyły otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że zostają pozbawione także prawa do zachowku. W literaturze podkreśla się – chociaż nie jest to wprost wyrażone w przepisach prawnych – że Skarb Państwa ani gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy nie mogą zawrzeć umowy zrzeczenia się dziedziczenia. Są oni bowiem ostatnią grupą spadkobierców ustawowych, którym spadek przypada, gdy nie ma żadnych krewnych zmarłego. Zgodnie z tezą reprezentowaną w piśmiennictwie – spadek nie może pozostać nieobjęty, bez spadkobiercy.

WAŻNE!

Gmina ani Skarb Państwa nie mogą zawrzeć umowy zrzeczenia się dziedziczenia.

Podsumowując: Jeżeli nie mamy dzieci i chcemy, aby współmałżonek po nas wyłącznie dziedziczył, to najlepszym rozwiązaniem wydaje się spisanie testamentu. Nawet jeżeli będą osoby uprawnione do zachowku, to nie oznacza, że z tego prawa skorzystają. Mogą również zrzec się dziedziczenia albo odrzucić spadek. W razie wątpliwości warto zasięgnąć fachowej porady, jeszcze za życia.

Przykłady

 

Testament wyłączający rodziców z dziedziczenia

Anna i Marek byli małżeństwem bezdzietnym przez ponad 40 lat. Mając na uwadze możliwość wcześniejszej śmierci jednego z nich, Marek zdecydował się sporządzić testament, w którym cały swój majątek, w tym dom rodzinny i oszczędności, zapisał Annie. Chciał w ten sposób zapewnić jej stabilność finansową i emocjonalny spokój po jego śmierci. Gdy Marek zmarł, Anna została jedyną spadkobierczynią. Rodzice Marka, choć żyli, nie mieli prawa do dziedziczenia ani do zachowku, ponieważ testament wyraźnie wskazywał Annę jako jedyną beneficjentkę.

 

Odrzucenie spadku na rzecz współmałżonka

Elżbieta i Tomasz nie mieli dzieci. Gdy Tomasz niespodziewanie zmarł, Elżbieta stała się główną spadkobierczynią ustawową. Jednak Tomasz miał również siostrę, Katarzynę, która teoretycznie mogła ubiegać się o część spadku. Katarzyna, rozumiejąc trudną sytuację Elżbiety i chcąc wspierać decyzję brata o pozostawieniu wszystkiego żonie, zdecydowała się odrzucić spadek na rzecz Elżbiety. Dzięki temu Elżbieta stała się jedyną właścicielką wszystkich dóbr po Tomaszu, zapewniając sobie tym samym stabilność i bezpieczeństwo finansowe.

 

Brak testamentu i dziedziczenie z ustawy

Jadwiga i Krzysztof byli małżeństwem bezdzietnym. Gdy Krzysztof zmarł bez pozostawienia testamentu, jego majątek został podzielony zgodnie z prawem ustawowym. Jadwiga, jako współmałżonka, otrzymała połowę majątku, a druga połowa miała przypaść rodzicom Krzysztofa. Ponieważ jednak rodzice już nie żyli, ich część majątku została równo podzielona między rodzeństwo Krzysztofa. Jadwiga, chociaż otrzymała znaczną część majątku, musiała podzielić pozostałą część z krewnymi Krzysztofa, co było dla niej źródłem dodatkowego stresu i komplikacji w trudnym okresie żałoby.

Podsumowanie

 

Dziedziczenie w bezdzietnym małżeństwie może przybierać różne formy, w zależności od tego, czy istnieje testament, czy dziedziczenie odbywa się na podstawie ustawy. Sporządzenie testamentu umożliwia spersonalizowanie procesu dziedziczenia i zapewnienie, że majątek trafi do wybranej osoby, zazwyczaj pozostającego przy życiu małżonka. W przypadku braku testamentu, prawo ustawowe określa, kto i w jakiej części dziedziczy majątek, co może prowadzić do podziału między więcej osób, w tym krewnych zmarłego. Ważne jest zatem, by małżonkowie rozważyli swoje opcje i odpowiednio zaplanowali dziedziczenie, aby ich majątek został rozdysponowany zgodnie z ich życzeniami.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu przepisów dotyczących dziedziczenia w bezdzietnym małżeństwie? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnie przygotowanych pism. Nasi eksperci są dostępni, aby pomóc Ci zaplanować przyszłość i zadbać o Twoje interesy prawne z pełną dyskrecją i kompetencją. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

O autorze: r.pr. Eliza Polachowska

Radca prawny, mediator i doradca obywatelski. Wiedzę oraz doświadczenie zawodowe zdobywała przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze. Przez kilka lat pracowała w administracji publicznej, następnie w Kancelariach adwokackich i radcowskich oraz jako asystent sędziego w...

>> więcej informacji o autorze