Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Zwolnienia dla rolników od podatku akcyzowego od zakupionego paliwa

Akcyza jest specyficznym zobowiązaniem podatkowym dotyczącym czynności związanych z wyrobami akcyzowymi. Najczęściej pojawia się w momencie zakupu wyrobów akcyzowych. W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się natomiast ciekawym przypadkiem zwolnienia dla rolników w postaci możliwości uzyskania zwrotu akcyzy od zakupionego paliwa.

Zwolnienia dla rolników od podatku akcyzowego od zakupionego paliwa

Podmioty uprawnione do uzyskania zwrotu akcyzy

Jednym z wyrobów akcyzowych, który jest opodatkowany akcyzą, jest olej napędowy. W konsekwencji osoby nabywające taki produkt płacą zawartą w cenie akcyzę. Przechodząc natomiast do przedstawionego na wstępie tematu wskażmy, że przedmiotowe zagadnienie uregulowane jest w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przede wszystkim należy określi zakres podmiotowy osób uprawnionych do zwrotu. Z art. 3 ww. ustawy wynika, że zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Natomiast za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Zwrot akcyzy przysługuje producentowi rolnemu, który wykorzystuje zakupiony olej napędowy do produkcji rolnej. Chodzi zatem przede wszystkim o zakup oleju napędowego do różnego rodzaju maszyn rolniczych.

Wniosek o zwrot akcyzy

Zwrot akcyzy odbywa się nie z urzędu lecz na wniosek podatnika. Art. 6 ww. ustawy wskazuje, jakie elementy musi ów wniosek zawierać. Po pierwsze wskażmy, że wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

Wniosek o zwrot podatku zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego;

3) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;

4) oświadczenie o powierzchni użytków rolnych położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku;

4a) oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego;

5) pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;

6) numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu;

7) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Dodatkowo do wniosku dołącza się m.in. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Wniosek składa się do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. Na podstawie wniosku organ ten wydaje decyzję w sprawie zwrotu. Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego następuje w terminach:

  1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
  2. od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

WAŻNE!

Zwrot podatku akcyzowego następuje na wniosek składany do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który wydaje w tym zakresie decyzję o zwrocie.

Zasady ustalania kwoty zwrotu akcyzy dla rolnika

Teraz przejdziemy do najważniejszej kwestii, a mianowicie do omówienia zasad ustalania wysokości kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla rolnika.

Kwotę zwrotu podatku ustala się poprzez przemnożenie ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Wspomniany roczny limit ustala się jako sumę:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
    Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Pamiętajmy, że przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się:

  1. gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  2. gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W 2021 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1 zł na 1 litr oleju.

Analizując przywołane przepisy, możemy zauważyć, że kwota zwrotu akcyzy wynika z ilości zakupionego oleju napędowego oraz stawki zwrotu ustalanej corocznie w rozporządzeniu. Jak wskazaliśmy – w 2021 r. stawka zwrotu to 1 zł za 1 litr oleju.

Dodatkowo obowiązuje limit, ustalany indywidualnie dla każdego rolnika, ponad który nie można uzyskać zwrotu. W konsekwencji górną granicę wyznacza nie ilość zakupionego oleju napędowego, ale właśnie wskazany indywidualny limit. Limit uzależniony jest od powierzchni użytków rolnych, względem których podmiot jest producentem rolnym, ponadto jest on także uzależniony od pogłowia bydła u rolników prowadzących hodowlę.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Należy pamiętać, że zwrot podatku akcyzowego jest determinowany ilością zakupionego oleju napędowego, ustaloną dla wszystkich stawką roczną oraz indywidualnym limitem.

Możliwość zwrotu akcyzy dla rolników jest specyficzną preferencją podatkową dziękuje której rolnik jest zwolniony z obowiązku ponoszenia ekonomicznego ciężaru podatku, ponieważ uzyskuje zwrot podatku. W celu uzyskania zwrotu należy sformułować odpowiedni wniosek, w czym może pomóc profesjonalny doradca podatkowy.

Przykłady

 

Pani Kowalska - Hodowla bydła

Pani Kowalska prowadzi rodzinną hodowlę bydła mlecznego na terenie małopolski. Każdego roku zakupuje znaczne ilości oleju napędowego, który wykorzystuje do napędzania traktorów i innych maszyn rolniczych, niezbędnych w codziennej pracy gospodarstwa. Dzięki możliwości zwrotu akcyzy od zakupionego paliwa, pani Kowalska może znacząco obniżyć koszty eksploatacji maszyn. Wnioskowanie o zwrot akcyzy stało się dla niej coroczną rutyną, a uzyskane środki inwestuje w rozwój hodowli oraz zakup nowoczesnych maszyn rolniczych.

 

Pan Nowak - Uprawa zbóż

Pan Nowak jest właścicielem średniej wielkości gospodarstwa rolnego specjalizującego się w uprawie zbóż. Każdego sezonu zużywa setki litrów oleju napędowego na potrzeby ciągników i kombajnów. Dzięki zwrotowi akcyzy od paliwa, pan Nowak może częściowo zrekompensować wydatki na paliwo. Procedura ubiegania się o zwrot akcyzy jest dla niego kluczowym elementem planowania budżetu rocznego, pozwalającym utrzymać konkurencyjność i stabilność finansową gospodarstwa.

 

Rodzina Szymańskich - Agroturystyka i uprawa

Rodzina Szymańskich prowadzi niewielkie gospodarstwo agroturystyczne, którego dodatkowym źródłem dochodu jest uprawa warzyw i owoców. Używają oleju napędowego do obsługi niewielkich maszyn rolniczych oraz do transportu produktów do lokalnych rynków. Zwrot akcyzy od zakupionego paliwa to dla nich ważna forma wsparcia, która pomaga w pokrywaniu bieżących kosztów oraz zachęca do dalszego rozwijania działalności agroturystycznej. Rodzina Szymańskich docenia uproszczone procedury wnioskowania, które nie obciążają ich dodatkowymi formalnościami.

Podsumowanie

 

Możliwość zwrotu akcyzy od zakupionego oleju napędowego jest istotnym wsparciem dla polskich rolników, pozwalającym na znaczące zmniejszenie kosztów prowadzenia gospodarstw rolnych. Dzięki tej preferencji podatkowej, producenci rolni mogą efektywniej planować swoje wydatki oraz inwestować w rozwój swoich gospodarstw. Procedura ubiegania się o zwrot jest uproszczona, co zachęca do korzystania z tego rozwiązania, przyczyniając się do stabilizacji finansowej sektora rolnego w Polsce.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu zwrotu akcyzy od zakupionego oleju napędowego dla Twojego gospodarstwa rolnego? Nasz zespół doświadczonych doradców podatkowych oferuje profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i wniosków. Skontaktuj się z nami, by skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia, i zabezpieczyć swoje prawa jako producent rolny. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze