Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

SLIM VAT 2 - nowe regulacje w zakresie podatku VAT

Po wprowadzeniu zmian w podatku VAT wprowadzonych w ramach pakietu SLIM VAT ustawodawca zdecydował się na dalszą nowelizację i kontynuację zmian w postaci kolejnego pakietu nazwanego SLIM VAT 2. Przepisy te zostały już uchwalone w Sejmie i wejdą w życie z dniem 1 października 2021 r. Warto jednak wcześniej przeanalizować zmiany, które wpłyną na obowiązki podatkowe przedsiębiorców.

SLIM VAT 2 - nowe regulacje w zakresie podatku VAT

Zmiana terminu na złożenie informacji VAT-26

Informację VAT-26 są zobligowani złożyć ci przedsiębiorcy, którzy zamierzają wykorzystywać samochód osobowy wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 86a ust. 12 ustawy VAT – podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Od 1 października zmianie ulegnie termin na złożenie tej informacji i będzie to 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesienie pierwszy wydatek związany z samochodem, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji VAT.

Tak przeprowadzoną zmianę należy ocenić pozytywnie, ponieważ dzięki wydłużeniu terminu podatnicy będą mieli więcej czasu na złożenie informacji, która de facto warunkuje prawo do skorzystania z pełnego odliczenia podatku naliczonego.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 86a ust. 13 ustawy VAT w przypadku niezłożenia w terminie informacji VAT-26 uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

W ramach SLIM VAT 2 zostanie wydłużony termin na złożenie VAT-26. Po nowelizacji będzie to 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem.

Zmiana sposobu odliczania podatku VAT od importu usług oraz WNT

Powyższa zmiana została podyktowana przede wszystkim wyrokiem TSUE z dnia 18.03.2021 r., C-895/19, który uznał, że polskie przepisy dotyczące odliczania podatku VAT przy WNT są niezgodne z prawem unijnym. Chodzi o art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy VAT, który to podaje, że z tytułu WNT można odliczyć podatek naliczony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wykazuje się VAT należny, pod warunkiem, że VAT należny zostanie wykazany we właściwej deklaracji, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Warunek dotyczący trzymiesięcznego okresu zostanie uchylony z ustawy, co również odnosić się będzie do przypadku odliczania podatku naliczonego od importu usług.

Po zmianie przepisów prawo do odliczenia we wskazanych przypadkach będzie przysługiwało w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej.

Otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika WNT lub import, po upływie 3 miesięcy upoważni go do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym uwzględnił kwotę podatku należnego z tytułu tego nabycia, a nie jak dotychczas w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę (dotychczas mógł powiększyć podatek naliczony za okres, w którym otrzymał tę fakturę).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

WAŻNE!

Przedstawione zmiany w zakresie rozliczenia podatku naliczonego od WNT oraz importu usług zostały wprowadzone w ramach SLIM VAT 2 w terminie przyspieszonym i zaczęły obowiązywać od 7 września 2021 r.

Zmiana zasad odliczania VAT w trybie korekty deklaracji podatkowej

Obecnie obowiązujące przepisy wskazują, że podatnik może dokonać odliczenia podatku naliczonego za okres, w którym powstało prawo do odliczenia, lub w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych miesięcznych lub dwóch kwartalnych. Jeżeli wymieniony termin upłynął, to podatnik może dokonać odliczenia poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do tego obniżenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Na skutek nowelizacji przepisów podatnik będzie mógł dokonać korekty nie tylko w okresie, w którym powstało prawo do odliczenia, ale i w jednym z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie – w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Nadal granicznym terminem będzie 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało to prawo.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Nowelizacja art. 86 ust. 13 ustawy VAT spowoduje, że zwiększy się zakres okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać korekty deklaracji podatkowej uprawniającej do odliczenia podatku naliczonego nieuwzględnionego uprzednio w rozliczeniu podatkowym.

Wybór sposobu opodatkowania dostawy nieruchomości

W przypadku sprzedaży nieruchomości bardzo często zastosowanie znajduje zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. Niejednokrotnie jednak podatnicy rezygnują z tego zwolnienia, ponieważ w ten sposób mogą uchronić się przed koniecznością dokonania korekty podatku odliczonego, a nabywca uzyskuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Aktualnie w myśl art. 43 ust. 10 ustawy VAT podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1) są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2) złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Na mocy wprowadzonej nowelizacji o rezygnacji ze zwolnienia podatnicy będą mogli poinformować już w akcie notarialnym umowy sprzedaży. W konsekwencji nie będzie już konieczne składanie osobnego oświadczenia do urzędu skarbowego.

WAŻNE!

Od 1 października 2021 r. o wyborze opodatkowania dostawy nieruchomości, która mogłaby korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, sprzedawca i nabywca mogą zdecydować już na etapie sporządzania aktu notarialnego.

Z przedstawionych przepisów wynika, że pakiet SLIM VAT 2, podobnie jak jego poprzednik, ma przede wszystkim za zadanie usprawnić tryb rozliczenia podatku przedsiębiorcom oraz ułatwić im funkcjonowanie w obrocie prawnopodatkowym.

Warto w szczegółowy sposób zapoznać się z nadchodzącymi zmianami w zakresie podatku VAT, aby być na bieżąco w kwestii poprawnego rozliczenia podatku od towarów i usług.

Przykłady

 

Zmiana terminu na złożenie informacji VAT-26:

Przed zmianami: Jan Kowalski, właściciel małej firmy transportowej, zakupił nowy samochód do działalności gospodarczej 3 stycznia. Musiał złożyć informację VAT-26 do urzędu skarbowego do 10 stycznia.

Po zmianach: Kiedy Jan zakupił kolejny samochód 2 listopada, miał czas do 25 grudnia, aby złożyć informację VAT-26. Dzięki dodatkowemu czasowi, Jan mógł dokładniej przygotować wszystkie potrzebne dokumenty, co zmniejszyło jego stres związany z przestrzeganiem terminów.

 

 

Zmiana sposobu odliczania podatku VAT od importu usług oraz WNT:

Przed zmianami: Agnieszka Nowak, która prowadzi agencję marketingową, skorzystała z usług reklamowych od firmy zewnętrznej z UE w kwietniu. Musiała odliczyć VAT za ten import usług w deklaracji za kwiecień, co często sprawiało problem ze względu na opóźnienia w otrzymywaniu faktur.

Po zmianach: Gdy Agnieszka skorzystała z podobnych usług w październiku, mogła odliczyć VAT w deklaracji za okres, w którym rzeczywiście uwzględniła kwotę podatku należnego z tytułu tego nabycia, nawet jeśli faktura dotarła do niej później. Dzięki temu mogła lepiej zarządzać płynnością finansową firmy.

 

 

Zmiana zasad odliczania VAT w trybie korekty deklaracji podatkowej:

Przed zmianami: Piotr Zieliński, właściciel firmy budowlanej, zdał sobie sprawę, że nie odliczył VAT od zakupu materiałów budowlanych w deklaracji za marzec. Miał możliwość dokonania korekty tylko w trzech kolejnych okresach rozliczeniowych.

Po zmianach: Kiedy Piotr ponownie napotkał podobną sytuację po wprowadzeniu zmian w SLIM VAT 2, mógł skorzystać z rozszerzonego okresu na dokonanie korekty deklaracji. Odkrył błąd w odliczeniu VAT za materiały zakupione w czerwcu i mógł go skorygować w deklaracji za jeden z dwóch kolejnych kwartałów, co dało mu więcej elastyczności w zarządzaniu finansami firmy.

Podsumowanie

 

Nowelizacja przepisów VAT w ramach pakietu SLIM VAT 2 wprowadza istotne udogodnienia dla przedsiębiorców, usprawniając proces rozliczeń podatkowych i zapewniając większą elastyczność w zarządzaniu finansami. Zmiany te, takie jak wydłużone terminy na złożenie informacji VAT-26, uproszczone zasady odliczania VAT od importu usług oraz możliwość dokonywania korekt deklaracji podatkowej w rozszerzonym czasie, stanowią odpowiedź na potrzeby biznesu oraz mają na celu redukcję biurokracji i poprawę płynności finansowej firm.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszych porad prawnych online i pomocy w przygotowaniu pism, aby bezproblemowo dostosować się do nowych regulacji SLIM VAT 2. Z naszą pomocą z łatwością zrozumiesz zmiany i zaktualizujesz swoje procedury podatkowe, zapewniając prawidłowość rozliczeń VAT w Twojej firmie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze