Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

SLIM VAT 2 - nowe regulacje w zakresie podatku VAT

Po wprowadzeniu zmian w podatku VAT wprowadzonych w ramach pakietu SLIM VAT ustawodawca zdecydował się na dalszą nowelizację i kontynuację zmian w postaci kolejnego pakietu nazwanego SLIM VAT 2. Przepisy te zostały już uchwalone w Sejmie i wejdą w życie z dniem 1 października 2021 r. Warto jednak wcześniej przeanalizować zmiany, które wpłyną na obowiązki podatkowe przedsiębiorców.

SLIM VAT 2 - nowe regulacje w zakresie podatku VAT

Zmiana terminu na złożenie informacji VAT-26

Informację VAT-26 są zobligowani złożyć ci przedsiębiorcy, którzy zamierzają wykorzystywać samochód osobowy wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 86a ust. 12 ustawy VAT – podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Od 1 października zmianie ulegnie termin na złożenie tej informacji i będzie to 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesienie pierwszy wydatek związany z samochodem, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji VAT.

Tak przeprowadzoną zmianę należy ocenić pozytywnie, ponieważ dzięki wydłużeniu terminu podatnicy będą mieli więcej czasu na złożenie informacji, która de facto warunkuje prawo do skorzystania z pełnego odliczenia podatku naliczonego.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 86a ust. 13 ustawy VAT w przypadku niezłożenia w terminie informacji VAT-26 uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

WAŻNE!

W ramach SLIM VAT 2 zostanie wydłużony termin na złożenie VAT-26. Po nowelizacji będzie to 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zmiana sposobu odliczania podatku VAT od importu usług oraz WNT

Powyższa zmiana została podyktowana przede wszystkim wyrokiem TSUE z dnia 18.03.2021 r., C-895/19, który uznał, że polskie przepisy dotyczące odliczania podatku VAT przy WNT są niezgodne z prawem unijnym. Chodzi o art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy VAT, który to podaje, że z tytułu WNT można odliczyć podatek naliczony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wykazuje się VAT należny, pod warunkiem, że VAT należny zostanie wykazany we właściwej deklaracji, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Warunek dotyczący trzymiesięcznego okresu zostanie uchylony z ustawy, co również odnosić się będzie do przypadku odliczania podatku naliczonego od importu usług.

Po zmianie przepisów prawo do odliczenia we wskazanych przypadkach będzie przysługiwało w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej.

Otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika WNT lub import, po upływie 3 miesięcy upoważni go do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym uwzględnił kwotę podatku należnego z tytułu tego nabycia, a nie jak dotychczas w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę (dotychczas mógł powiększyć podatek naliczony za okres, w którym otrzymał tę fakturę).

WAŻNE!

Przedstawione zmiany w zakresie rozliczenia podatku naliczonego od WNT oraz importu usług zostały wprowadzone w ramach SLIM VAT 2 w terminie przyspieszonym i zaczęły obowiązywać od 7 września 2021 r.

Zmiana zasad odliczania VAT w trybie korekty deklaracji podatkowej

Obecnie obowiązujące przepisy wskazują, że podatnik może dokonać odliczenia podatku naliczonego za okres, w którym powstało prawo do odliczenia, lub w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych miesięcznych lub dwóch kwartalnych. Jeżeli wymieniony termin upłynął, to podatnik może dokonać odliczenia poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do tego obniżenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Na skutek nowelizacji przepisów podatnik będzie mógł dokonać korekty nie tylko w okresie, w którym powstało prawo do odliczenia, ale i w jednym z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie – w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Nadal granicznym terminem będzie 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało to prawo.

WAŻNE!

Nowelizacja art. 86 ust. 13 ustawy VAT spowoduje, że zwiększy się zakres okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać korekty deklaracji podatkowej uprawniającej do odliczenia podatku naliczonego nieuwzględnionego uprzednio w rozliczeniu podatkowym.

Wybór sposobu opodatkowania dostawy nieruchomości

W przypadku sprzedaży nieruchomości bardzo często zastosowanie znajduje zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. Niejednokrotnie jednak podatnicy rezygnują z tego zwolnienia, ponieważ w ten sposób mogą uchronić się przed koniecznością dokonania korekty podatku odliczonego, a nabywca uzyskuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Aktualnie w myśl art. 43 ust. 10 ustawy VAT podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1) są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2) złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Na mocy wprowadzonej nowelizacji o rezygnacji ze zwolnienia podatnicy będą mogli poinformować już w akcie notarialnym umowy sprzedaży. W konsekwencji nie będzie już konieczne składanie osobnego oświadczenia do urzędu skarbowego.

WAŻNE!

Od 1 października 2021 r. o wyborze opodatkowania dostawy nieruchomości, która mogłaby korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, sprzedawca i nabywca mogą zdecydować już na etapie sporządzania aktu notarialnego.

Z przedstawionych przepisów wynika, że pakiet SLIM VAT 2, podobnie jak jego poprzednik, ma przede wszystkim za zadanie usprawnić tryb rozliczenia podatku przedsiębiorcom oraz ułatwić im funkcjonowanie w obrocie prawnopodatkowym.

Warto w szczegółowy sposób zapoznać się z nadchodzącymi zmianami w zakresie podatku VAT, aby być na bieżąco w kwestii poprawnego rozliczenia podatku od towarów i usług.

Zmieniające się przepisy i zmiany w zakresie Polskiego Ładu nie są do końca dla ciebie jasne? Masz problem z interpretacją nowych przepisów? Nasi prawnicy służą pomocą. Opisz problem i zadaj pytanie wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze