Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Prawo do dysponowania grobem

Prawo do grobu” to stwierdzenie powszechnie używane, a niekiedy wręcz nadużywane – bez rozróżnienia jednak ogółu uprawnień i roszczeń wchodzących w skład tego określenia. Artykuł wyjaśnia, czym jest prawo do rozporządzania grobem, kto jest dysponentem grobu, a czym jest prawo do kultu osoby zmarłej.

Prawo do dysponowania grobem

Co to jest prawo do grobu?

Pomimo swojej powszechności, określenie „prawo do grobu” nie posiada niestety definicji legalnej, a więc definicji wskazanej w ustawie. Najprościej jednak ujmując, prawo do grobu to szereg uprawnień – zarówno majątkowych, jak i osobistych, w skład których wchodzi m.in. prawo do pochówku, które jest uprawnieniem jedynie majątkowym, a także prawo do uczczenia pamięci osoby zmarłej, co stanowi już wyłącznie prawo osobiste.

WAŻNE!

Prawo do grobu jest zarówno uprawnieniem majątkowym, jak i prawem osobistym.

Podkreślić także należy, iż posiadanie uprawnienia o charakterze osobistym jest niezależne od posiadania uprawnienia o charakterze majątkowym. Może się więc zdarzyć, iż osoba najbliższa będzie posiadała jedynie uprawnienie do kultu osoby zmarłej, bez posiadania prawa o charakterze majątkowym.

Kto jest właścicielem rodzinnego grobowca?

Prawo do grobu, jako prawo majątkowe, to uprawnienie do bycia stroną umowy o umiejscowienie pochówku i zarządzanie grobowcem.

Prawo do grobu posiada osoba, która podpisała z zarządcą cmentarza umowę o umiejscowienie pochówku. Oczywiście, pomijając przepisy ogólne Kodeksu cywilnego (K.c.), wiele kwestii jest również uregulowanych w przepisach znajdujących się w regulaminie danego cmentarza, a także w ustawie szczególnej.

Z uwagi na to, osoba, która jest stroną przedmiotowej umowy, w pierwszej kolejności decyduje o tym, kto może być pochowany w danym grobowcu. Problem pojawia się oczywiście po śmierci uprawnionego, albowiem wyżej wskazane uprawnienie nie ma wtedy charakteru majątkowego, a jedynie charakter osobisty (tak wskazał bowiem Sąd Najwyższy sygn. akt SN I CR 25/79).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jakie przepisy regulują prawo do dysponowania grobem?

Przepisami regulującymi kwestię pochówku jest ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. Powyższa regulacja zajmuje się przede wszystkim aspektami technicznymi prawa do grobu. Jak wskazuje orzecznictwo oraz doktryna, a także rosnąca liczba konfliktów spowodowana niniejszym uprawnieniem, powyższa tematyka nie jest wciąż wyczerpująco uregulowana.

W zakresie natomiast zawierania umowy o prawo do pochówku, czy też umiejscowienie grobowca, z pomocą przychodzą przepisy Kodeksu cywilnego, a także wewnętrzne przepisy danego cmentarza, a więc regulaminy.

Czy prawo do grobu podlega dziedziczeniu?

Jak wskazano powyżej, po śmierci osoby uprawnionej, prawo do grobu rozpatrywane jest pod kątem uprawnienia o charakterze osobistym. Zgodnie z treścią art. 922 § 1 K.c. – dziedziczeniu podlegają jedynie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na spadkobierców. Jak wynika natomiast z § 2 tej regulacji, nie należą natomiast do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą oraz prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na konkretnie oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

WAŻNE!

Prawo do grobu nie podlega dziedziczeniu – nie wchodzi w skład masy spadkowej.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Spór o prawo do rozporządzania grobem

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych – prawo do pochowania w konkretnie wskazanym grobowcu przysługuje w zastępstwie osoby będącej stroną umowy z zarządcą cmentarza najbliższym krewnym tej osoby, a więc: małżonkowi, zstępnym, wstępnym, krewnym bocznym do 4 stopnia pokrewieństwa oraz powinowatym w linii prostej do 1 stopnia.

Każda z tych osób może w sposób równy dysponować grobem i decydować, kto ma być tam pochowany. Ustawa bowiem nie różnicuje, komu takie uprawnienie przypada w większym, a komu w mniejszym stopniu. Oczywiście, jeżeli osoby te nie mogą dojść do porozumienia, sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd.

Jak wskazał jednak Sąd Najwyższy, pochylając się nad sporem w zakresie rozporządzania grobowcem, kolizja uprawnień do pochówku osób wymienionych powyżej i osób bliskich osobie zmarłej może być jedynie rozpatrywana w oparciu o przepisy w zakresie dóbr osobistych – takim dobrem jest właśnie uprawnienie do pochówku. Sąd, rozstrzygając spór w tym zakresie, powinien wziąć pod uwagę m.in. intensywność więzi osób uprawnionych, a także wolę osoby zmarłej. Zatem nie istnieje pierwszeństwo w pochówku określone w art. 10 powyższej ustawy, a badany jest przede wszystkim całokształt okoliczności (postanowienie SN z dnia 11.06.2019 r. I CSK 779/18).

Odnosząc się natomiast do sporów w zakresie rozporządzania grobem i możliwości dokonania pochówku osoby zmarłej, bardzo istotne może okazać się najnowsze stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który podtrzymując powyższą linię Sądu Najwyższego, wskazał, iż podjęcie przez konkubenta decyzji o pochówku konkubiny jest zgodne z prawem i możliwe, gdyż mieści się w hipotezie przepisu art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (I ACa 234/18).

Należy bowiem przypomnieć, iż pod opisanym powyżej określeniem „prawo do grobu” rozumieć należy także uprawnienie rodziny, a także osób najbliższych o charakterze osobistym, a więc uprawnienie do pielęgnowania pamięci i więzi z osobą zmarła. Jak podkreślił to Sąd Najwyższy, uprawnienie to stanowi dobro osobiste i przestrzeganie tego prawa zagwarantowane jest przepisami dotyczącymi ochrony dóbr osobistych.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Dysponent grobu

Pojęcie „dysponenta grobu” również nie doczekało się definicji legalnej i należy posiłkować się określeniami wywiedzionymi przez doktrynę i orzecznictwo.

Pojęcie „dysponowania grobem” obejmuje ogół uprawnień, a w szczególności takich o charakterze majątkowym, wywodzących się z okoliczności ufundowania grobu, decyzji o jego rodzaju i formie. Najbardziej jednak kluczowa może okazać się kompetencja do pozostawania w stosunku prawnym z podmiotem sprawującym zarząd cmentarza, na którym grób jest położony, w celu wykonywania szeroko rozumianego zarządu nad nim (wyrok SA w Krakowie, I ACa 483/18).

Aspektem kluczowym jest więc dalsze opłacanie grobu, to jest uiszczenie tzw. „pokładnego” – a także opiekowanie się grobem.

Należy jednocześnie wskazać, iż po śmierci osoby uprawnionej grób winien posiadać tzw. opiekuna grobu, a więc wspomnianego już dysponenta. Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a także z pewnością z regulaminem cmentarza – każdy grób powinien mieć ustalonego opiekuna grobu, który za zgodą wszystkich uprawnionych i po dokonaniu opłat staje się dysponentem grobu. To do niego od tej pory należy załatwianie wszystkich spraw związanych z grobem.

Warto także zaznaczyć, iż po dokonaniu pochówku w danym grobowcu nie może być on ponownie wykorzystany przez najbliższe 20 lat. Po wspominanym okresie dysponent grobu może przedłużyć umowę z zarządcą cmentarza o kolejne 20 lat – uiszczając przy tym stosowną opłatę, a więc „pokładne”.

WAŻNE!

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych okresu przedłużania uprawnienia o 20 lat nie stosuje się do chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do umiejscowienia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do pochówku urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.

Prawo do grobu a prawo do dysponowania grobem

W oparciu o powyższe rozważania należy więc odróżnić prawo do grobu, które w swojej definicji może zawierać uprawnienia osobiste, od prawa do dysponowania grobem, stanowiące ogół uprawnień o charakterze majątkowym.

W przypadku sporu – zarówno o charakterze majątkowym, jak i osobistym, sprawę należy skierować do sądu. Należy jednak rozróżnić prawo, które jest przedmiotem sporu, albowiem tryb postępowania jest w tych przypadkach zupełnie inny. Warto w takiej sprawie zasięgnąć porady prawnika.

Przykłady

 

Sprawa dziedziczenia uprawnień do grobu rodowego
Po śmierci pani Kowalskiej, jej trójka dzieci stanęła przed dylematem, kto będzie zarządzał rodzinnym grobowcem. Mimo iż byli równymi spadkobiercami, prawo do zarządzania grobem nie podlega dziedziczeniu. Zdecydowali więc, że najstarszy brat będzie kontynuował umowę z zarządcą cmentarza, a wszyscy wspólnie zdecydują o kwestiach związanych z grobem, takich jak przyszłe pochówki czy renowacje nagrobka.

 

Spór o miejsce pochówku między rodziną a partnerem życiowym
Po niespodziewanej śmierci pana Nowaka, jego partnerka od 10 lat chciała pochować go w grobowcu rodzinnym, do którego posiadała prawa. Jednak rodzina zmarłego, nie uznając jej statusu, domagała się, aby został pochowany w grobie rodzinnym, z którego oni dysponowali prawami. Ostatecznie, sprawa zakończyła się mediacją, gdzie obie strony doszły do porozumienia szanującego ostatnią wolę zmarłego.

 

Zaniedbanie opieki nad grobem i konsekwencje prawne
Rodzeństwo Szymańskich po śmierci rodziców zapomnieli o opłatach związanych z grobem rodzinnym. Po kilku latach otrzymali wezwanie od zarządcy cmentarza o podjęcie decyzji dotyczących dalszej opieki nad grobem, ponieważ groził on zlikwidowaniem z powodu braku opieki i zaległości w opłatach. Sytuacja ta zmusiła rodzeństwo do spotkania i uregulowania zobowiązań, aby zachować miejsce pochówku swoich przodków.

Podsumowanie

 

Prawo do dysponowania grobem to złożony temat obejmujący zarówno uprawnienia majątkowe, jak i osobiste. Rozumienie tych uprawnień, zasad dziedziczenia oraz możliwych konfliktów jest kluczowe dla utrzymania godności miejsca spoczynku oraz zapewnienia szacunku dla pamięci zmarłych. Artykuł podkreśla również rolę przepisów prawnych i potrzebę świadomego zarządzania grobami przez uprawnione osoby lub ich opiekunów.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej prawa do grobu lub sporządzenia odpowiednich dokumentów? Skorzystaj z naszych usług doradztwa online, aby szybko i profesjonalnie rozwiązać Twoje problemy prawne. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych - Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62
3. Wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt SN I CR 25/79
4. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11.06.2019 r. I CSK 779/18
5. I ACa 234/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2018-06-18

6. I ACa 483/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2019-03-12

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda