Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przed urzędem skarbowym przez podatnika

Powszechnie znaną i stosowaną instytucją pozwalającą na uniknięcie odpowiedzialności karnoskarbowej jest czynny żal. Należy jednak pamiętać, że nie w każdej sytuacji istnieje możliwość złożenia czynnego żalu. Opcja ta jest wykluczona m.in. w przypadku, gdy urząd skarbowy wszczął postępowanie lub kontrolę podatkową. W tych sytuacjach podatnik może natomiast dobrowolnie poddać się odpowiedzialności przed urzędem skarbowym. W poniższym artykule zastanowimy się nad podstawowymi elementami konstrukcyjnymi dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przed urzędem skarbowym przez podatnika

Odpowiedzialność karnoskarbowa podatników

Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez Kodeks karny skarbowy obowiązującą w czasie jego popełnienia.

Katalog czynów zabronionych, które dzielą się na przestępstwa i wykroczenia skarbowe, został ujęty w Kodeksie karnym skarbowym (K.k.s.). Klasycznymi przykładami czynów zabronionych przez Kodeks jest niezapłacenie podatku lub zaliczki w terminie czy też niezłożenie wymaganej deklaracji podatkowej.

Kiedy możliwe jest skorzystanie z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności przed US?

Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności (dalej: DPO) jest rodzajem środka karnego przewidzianego w przepisach K.k.s. Zgodnie z art. 17 K.k.s. sąd może udzielić zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeżeli wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a jednocześnie:

1) uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną, jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie tej należności;

2) sprawca uiścił kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej karze grzywny grożącej za dany czyn zabroniony;

3) sprawca wyraził zgodę na przepadek przedmiotów co najmniej w takim zakresie, w jakim ten przepadek jest obowiązkowy, a w razie niemożności złożenia tych przedmiotów – uiścił ich równowartość pieniężną;

4) uiszczono co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania.

Niedopuszczalne jest udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeżeli:

1) przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności;

2) przestępstwo skarbowe zagrożone tylko karą grzywny popełniono w warunkach nadzwyczajnego obostrzenia kary;

3) zgłoszono interwencję co do przedmiotu podlegającego przepadkowi, chyba że zostanie ona cofnięta przez interwenienta do czasu wniesienia aktu oskarżenia do sądu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

WAŻNE!

Zezwolenia na DPO może (ale nie musi) udzielić właściwy sąd. Konieczne jest jednak, aby zostały spełnione warunki przewidziane w ustawie, co oznacza, że nie w każdym przypadku podatnik może z DPO skorzystać.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przed US?

Przejdźmy teraz do szczegółowego omówienia procedury prowadzącej do dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.

Wniosek w przedmiotowym zakresie podatnik składa do finansowego organu postępowania przygotowawczego (najczęściej będzie to naczelnik US) przed wniesieniem aktu oskarżenia do sądu. Przed pierwszym przesłuchaniem naczelnik US zobligowany jest pouczyć sprawcę o możliwości złożenia wniosku o DPO. Sprawca składając wniosek jest zobowiązany:

1) uiścić należność publicznoprawną, jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie tej należności, chyba że do chwili zgłoszenia wniosku ta wymagalna należność została w całości uiszczona;

2) uiścić tytułem kary grzywny kwotę odpowiadającą co najmniej jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia, a za wykroczenie skarbowe – kwotę odpowiadającą co najmniej jednej dziesiątej tego wynagrodzenia;

3) uiścić co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania;

4) wyrazić wniosek na przepadek przedmiotów.

Zgodnie z art. 145 K.k.s. – w razie wystąpienia przez sprawcę o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności finansowy organ postępowania przygotowawczego może zamiast aktu oskarżenia wnieść niezwłocznie do sądu wniosek o udzielenie takiego zezwolenia. Uzasadnienie wniosku może być ograniczone do wskazania dowodów świadczących o tym, że wina sprawcy i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości, a ponadto innych okoliczności świadczących o tym, że w danej sprawie można zezwolić na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, w szczególności ze względu na to, że jest to wystarczające dla zaspokojenia uzasadnionego interesu finansowego Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innego uprawnionego podmiotu.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Zwróćmy zatem uwagę, że naczelnik US ma w tym zakresie swobodę działania, ponieważ może, ale nie musi zastępować aktu oskarżenia wnioskiem podatnika o DPO.

Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności finansowy organ postępowania przygotowawczego uzależnia od wykonania obowiązku uiszczenia w całości wymagalnej należności publicznoprawnej, jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie tej należności, a do tej chwili należność ta nie została uiszczona.

W kwestii udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności sąd orzeka niezwłocznie na posiedzeniu. Sąd, uwzględniając wniosek, orzeka wyrokiem. Należy zatem zwrócić uwagę, że choć wniosek składa się do naczelnika US, to kwestię DPO rozpatruje sąd, który w tym zakresie orzeka wyrokiem.

WAŻNE!

Postępowanie w sprawie DPO kończy się wyrokiem wydanym przez sąd. Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, niezwłocznie zwraca sprawę finansowemu organowi postępowania przygotowawczego.

Jakie korzyści osiąga podatnik z tytułu skorzystania z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności przed US?

Końcowo zastanówmy się, jakie korzyści może osiągnąć sprawca, korzystając z instytucji DPO. W tym zakresie trzeba odnieść się do art. 18 K.k.s., który podaje, że sąd, udzielając zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, orzeka:

1) tytułem kary grzywny kwotę uiszczoną przez sprawcę;

2) przepadek przedmiotów tylko w takich granicach, w jakich sprawca wyraził na to zgodę, a w razie niemożności ich złożenia – uiścił ich równowartość pieniężną.

Prawomocny wyrok o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego. Natomiast uiszczenie określonej kwoty tytułem kary grzywny za przestępstwo skarbowe w drodze dobrowolnego poddania się odpowiedzialności nie stanowi przesłanki recydywy skarbowej.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

WAŻNE!

Główną korzyścią pozytywnego rozpatrzenie wniosku o DPO jest wydanie wyroku przez sąd, który to wyrok nie podlega wpisowi do KRK.

Choć powszechną instytucją stosowaną przez sprawców w zakresie uniknięcia poważnych sankcji finansowych z uwagi na popełnienie czynu zabronionego jest czynny żal, to jednak mogą pojawić się sytuacje, w którym skorzystanie z tej formy nie jest możliwe. W takich okolicznościach konieczne jest sięgnięcie do regulacji stanowiących o dobrowolnym poddaniu się odpowiedzialności przed US.

Przykłady

 

Przedsiębiorca odkrywa błąd w zeznaniu rocznym

Jan Kowalski, właściciel małej firmy budowlanej, po przeprowadzeniu wewnętrznego audytu finansowego odkrył, że nieuwzględnił w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok dochodów z jednego z wykonanych zleceń. Suma niezadeklarowanych przychodów wynosiła 50 000 zł, co skutkowało znaczącym uszczupleniem należności publicznoprawnej. Zamiast czekać na ewentualne wykrycie tego przez urząd skarbowy, Jan postanowił dobrowolnie zgłosić się do urzędu i złożyć korektę zeznania, uiszczając należną kwotę podatku wraz z odsetkami. Dzięki temu uniknął postępowania kontrolnego i potencjalnych sankcji za niezgłoszenie przychodu.

 

Importer towarów zapomina o cłach

Ewa Nowak, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie importu odzieży z zagranicy, przez pomyłkę nie uwzględniła w swoich rozliczeniach cła za ostatnią partię towarów. Błąd wyszedł na jaw podczas przygotowania dokumentacji na potrzeby kolejnego importu. Ewa, zdając sobie sprawę z popełnionego błędu, natychmiast skontaktowała się z urzędem celnym, przedstawiając wszystkie niezbędne dokumenty i dokonując opłaty zaległego cła oraz naliczonych odsetek. Jej proaktywne działanie i pełna współpraca pozwoliły na uniknięcie dalszych konsekwencji prawnych i finansowych.

 

Nieświadome uchybienie obowiązkom podatkowym

Agnieszka Baran, freelancerka pracująca w branży IT, przez nieuwagę nie zadeklarowała wszystkich swoich dochodów z pracy na zlecenie dla zagranicznego klienta. Problem został zidentifikowany przy okazji konsultacji z doradcą podatkowym w trakcie planowania zobowiązań podatkowych na kolejny rok. Agnieszka, postępując zgodnie z zaleceniami doradcy, zdecydowała się na dobrowolne zgłoszenie tego faktu w urzędzie skarbowym, dokonując samokorekty deklaracji podatkowej i uiszczając brakujący podatek wraz z odsetkami. Ta decyzja pozwoliła jej na uniknięcie negatywnych skutków w postaci kontroli skarbowej i potencjalnych sankcji.

Podsumowanie

 

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przed urzędem skarbowym jest cenną opcją dla podatników, którzy z różnych przyczyn dopuścili się uchybień w swoich zobowiązaniach podatkowych. Ta procedura umożliwia uniknięcie poważniejszych konsekwencji prawnych, oferując możliwość samodzielnego zgłoszenia i korekty błędów, co jest korzystne zarówno dla podatnika, jak i dla organów skarbowych. Ostateczne decyzje należą do sądu, ale proaktywna postawa i pełna współpraca z urzędem skarbowym mogą znacząco przyczynić się do łagodniejszego traktowania i satysfakcjonującego rozwiązania sprawy.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w skorzystaniu z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności przed urzędem skarbowym? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism. Zapewniamy szybkie i skuteczne wsparcie, aby Twoja sprawa została rozwiązana na korzystnych warunkach. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze