Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiany w podatku dochodowym w ramach Nowego Ładu

Ogłoszony przez rządzących Nowy Ład to kompleksowy plan zakładający zrewolucjonizowanie najważniejszych gałęzi prawa w Polsce. Zakres Nowego Ładu obejmuje także sferę praw podatkowych, co głównie obejmuje podatek dochodowy. Z tego też powodu w naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się zmianami w podatku dochodowym w ramach Nowego Ładu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiany w podatku dochodowym w ramach Nowego Ładu

Wzrost kwoty wolnej od podatku

Aktualna wysokość kwoty wolnej od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej to 8000 zł. Nowy Ład zakłada w tym zakresie sporą zmianę i ustalenie kwoty wolnej od podatku na poziomie aż 30 000 zł. W konsekwencji do tej wysokości dochody nie będą podlegały opodatkowaniu.

Zmiany w zakresie progu podatkowego

Obecnie w ramach skali podatkowej obowiązują dwie stawki podatku. Pierwsza to 17%, natomiast druga to 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł podstawy opodatkowania. Zgodnie z planowanymi zmianami próg podatkowy ma zostać podwyższony do kwoty 120 000 zł. W rezultacie stawka 32% znajdzie zastosowanie do nadwyżki ponad 120 000 zł.

Wspólne rozliczenie małżonków

Małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie za rok podatkowy, w którym przez pełny rok kalendarzowy pozostawali we wspólności małżeńskiej. Po dokonaniu nowelizacji małżonkowie będą mogli rozliczać się razem już w roku zawarcia małżeństwa. Zlikwidowany zostanie warunek pozostawania we wspólności przez cały rok kalendarzowy.

Ulga dla Polaków powracających z emigracji

Polacy powracający z emigracji w 2022 r. będą mogli wskazać w zeznaniach podatkowych kwotę do opodatkowania niższą o 50 tys. zł.

Zerowy PIT dla emerytów

Pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny i nadal będą kontynuować pracę, będą zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku dochodowego do poziomu progu podatkowego.

Zmiany w zakresie odliczania składki zdrowotnej

W ramach Nowego Ładu przedsiębiorcy, niezależnie od formy opodatkowania, utracą prawo do odliczenia opłaconej składki zdrowotnej od podatku.

Ryczałt dla nierezydentów

Nowy Ład zakłada, że jeżeli nierezydent zdecyduje się na przeniesienie ośrodka interesów życiowych do Polski (na mocy czego uzyska status polskiego rezydenta), to od zagranicznych dochodów będzie opłacał podatek w wysokości stałego ryczałtu.

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp to preferencja podatkowa zakładająca możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% wydatków poniesionych na jego wytworzenie (nie więcej jednak niż 10% dochodu).

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

Ulga przewidziana dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową i zatrudniających pracowników do jej wykonywania. Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników i są płatnikami, będą mogli zmniejszyć zaliczki na podatek dochodowy potrącane od dochodów (przychodów) ze stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników.

Ulga IPO

Jest to ulga związana z wejściem podmiotów na giełdę. Zakłada ona możliwość uwzględnienia w kosztach podatkowych 150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę oraz odliczenia 50% wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe, bezpośrednio związane z emisją (max. 50 tys. zł bez VAT).

Ponadto inwestor indywidualny ma zostać zwolniony z obowiązku zapłaty podatku ze sprzedaży akcji kupionych w ramach IPO, jeżeli zachowa je przez okres co najmniej 3 lat.

Ulga Venture Capital

Ulga dla podmiotów inwestujących w tzw. start-upy. Inwestor dzięki tej uldze uzyska możliwość odliczenia kosztów inwestycji od swojego dochodu już na etapie początkowym inwestycji.

Ulga konsolidacyjna

Preferencja ta będzie dotyczyć wydatków związanych z przejmowaniem innej spółki. Zakłada ona, że ponoszone w związku z tym wydatki będą jednocześnie kosztem uzyskania przychodu oraz dodatkowo będą odliczane od dochodu w zeznaniu rocznym. Ulga ta ma dotyczyć wydatków bezpośrednio poniesionych na nabycie udziałów w innej spółce kapitałowej.

Ulga na ekspansję

Ulga ta będzie dotyczyć przedsiębiorców planujących rozszerzenie istniejących rynków zbytu. Podobnie jak w przypadku ulgi konsolidacyjnej wydatki z tym związane będą odliczane dwukrotnie – raz na etapie ujmowania ich w kosztach i drugi raz na etapie składania zeznania rocznego, gdzie będą odliczane od dochodu do kwoty 1 000 000 zł.

Zmiany w zakresie estońskiego CIT

Nowy Ład zakłada znaczną modyfikację istniejącego estońskiego CIT. Chodzi tutaj o uproszczenie polegające na zmniejszeniu liczby warunków uprawniających do zastosowania tej preferencji w ramach podatku CIT. Usunięty zostanie limit przychodów wyłączający z estońskiego CIT duże przedsiębiorstwa. Rozszerzony zostanie zakres podmiotowy poprzez objęcie estońskim CIT-em nie tylko spółek z o.o. i akcyjnych, ale również spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnch i spółdzielni. Zlikwidowany zostanie także minimalny wolumen inwestycji.

To powoduje, że estoński CIT będzie stosowany już w przypadku, gdy spełnione zostaną dwa pozostałe warunki:

  • prosta struktura właścicielska, czyli ograniczenie kręgu udziałowców do osób fizycznych i brak wielopoziomowej struktury,
  • prowadzenie w Polsce realnego biznesu.

Spółka holdingowa

Spółka holdingowa ma funkcjonować obok podatkowej grupy kapitałowej na gruncie podatku CIT. Spółka holdingowa ma charakteryzować się zwolnieniem od podatku CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od krajowej lub zagranicznej spółki zależnej oraz dochodów osiągniętych przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego, pod warunkiem złożenia przez spółkę holdingową właściwemu dla niej naczelnikowi urzędu skarbowego, na co najmniej 30 dni przez dniem zbycia, oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia.

Jak widać z dotychczas przeanalizowanych planów, Nowy Ład zakłada liczne i głębokie zmiany w zakresie rozliczania podatku dochodowego. Nowelizacja ma objąć zarówno przepisy ustawy PIT, jak i CIT. W dalszej kolejności należy oczekiwać konkretyzacji planów w postaci konkretnych projektów ustaw podatkowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »