Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Ulgi na nowe technologie w ramach Nowego Ładu

Jednym z założeń Nowego Ładu jest pobudzenie gospodarki krajowej po zastoju spowodowanym stanem epidemii. W tym celu zaproponowano kilka interesujących rozwiązań dla przedsiębiorców, które możemy określić zbiorczo jako ulgi na nowe technologie. W naszym dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu.

Ulgi na nowe technologie w ramach Nowego Ładu

Zmiany w zakresie aktualnie obowiązujących ulg i preferencji

Jeżeli chodzi o obecnie obowiązujący stan prawny to podatnicy podatków dochodowych mogą korzystać z następujących ulg związanych z nowymi technologiami:

 • ulga badawczo-rozwojowa (B+R)
 • ulga IP BOX

Przede wszystkim należy wskazać, że obie te preferencje podatkowe dedykowane są dla podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Ulga B+R polega na tym, że podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane „kosztami kwalifikowanymi”.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że w przypadku ulgi B+R wydatek poniesiony na działalność badawczo-rozwojową może zostać uwzględniony w rozliczeniu podatkowym dwukrotnie. Po pierwsze, następuje to w momencie ujęcia wydatku jako kosztu uzyskania przychodu. Po drugie, ten sam wydatek zostaje odliczony od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym. W niektórych przypadkach podatnicy mogą odliczyć nawet 150% poniesionego wydatku.

Jeżeli chodzi natomiast o ulgę IP BOX, to jest to preferencja podatkowa pozwalająca na zastosowanie niższej stawki podatku. Jak bowiem możemy przeczytać w art. 30ca ust. 1 ustawy PIT – podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 1. patent,
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
 8. autorskie prawo do programu komputerowego
  – podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Obie powyższe preferencje podatkowe mają zostać utrzymane po wprowadzeniu Nowego Ładu. Zmianą na korzyść podatników ma natomiast być możliwość zastosowania odliczenia kosztów kwalifikowanych z tytułu działalności badawczo-rozwojowej.

WAŻNE!

Pakiet ulg na nowe technologie w ramach Nowego Ładu zakłada pozostawienie aktualnie obowiązującej ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz ulgi IP BOX (preferencyjnej stawki podatku do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ulga na prototyp

Tego rodzaju preferencja będzie dedykowana przedsiębiorcom, którzy zajmują się tworzeniem prototypów dotychczas nieistniejących na rynku, a więc wynalazków oryginalnych i niepowtarzalnych.

Ulga na prototyp to preferencja podatkowa zakładająca możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% wydatków poniesionych na jego wytworzenie (nie więcej jednak niż 10% dochodu).

Zgodnie z zapowiedziami resortu finansów nowe regulacje mają zawierać precyzyjnych katalog wydatków, których poniesienie będzie uprawniać do skorzystania z ulgi na prototyp.

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

Ulga przewidziana dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową i zatrudniających pracowników do jej wykonywania. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników i są płatnikami, będą mogli zmniejszyć zaliczki na podatek dochodowy potrącane od dochodów (przychodów) ze stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników.

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację dotyczyć ma przedsiębiorstw produkcyjnych, które planują zakup robotów przemysłowych. W ramach tej ulgi będzie istniała możliwość odliczenia od dochodu dodatkowych 50% kosztów zakupu robota, a także wydatków związanych z jego instalacją, zakupem potrzebnego do jego działania oprogramowania oraz odpowiednim przeszkoleniem pracowników. Co więcej wydatki na robotyzację produkcji mają zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w 150% poniesionego wydatku.

WAŻNE!

Nowe rozwiązania w ramach ulgi na nowe technologie w ramach Nowego Ładu zakładają takie preferencje, jak: ulga na prototyp, ulga na robotyzację oraz ulga na zatrudnianie innowacyjnych pracowników.

Nadal podatnicy muszą czekać na konkretyzację zapowiedzianych ze strony obozu rządzącego zmian. Z ostatnio dostępnych informacji wynika, że przygotowywane są pierwsze projekty nowelizujące ustawy podatkowe. Z pewnością wielu przedsiębiorców będzie zainteresowanych nowymi rozwiązaniami w zakresie ulg na nowe technologie, o czym będziemy na bieżąco informować.

Świadczymy pomoc prawną w sprawach podatkowych, przygotowujemy pisma do sądów i urzędów. Potrzebujesz szybkiej i rzetelnej porady, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze