Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obowiązek raportowania o strategii podatkowej od 2021 przez podatników podatku CIT

Projekt nowelizacji ustawy CIT zakłada, że od 1 stycznia 2021 r. na podatnikach podatku CIT będzie spoczywał kolejny obowiązek w postaci raportowania o realizowanej strategii podatkowej. Planowane regulacje przewidują zatem nałożenie dalszych powinności na przedsiębiorców. W poniższym artykule rozważmy, jak przedstawiają się nowe przepisy w tym zakresie.

Obowiązek raportowania o strategii podatkowej od 2021 przez podatników podatku CIT

Podmioty zobowiązane do raportowania o strategii podatkowej

W pierwszej kolejności należy wskazać, że planowane regulacje są zupełnie odrębnymi obowiązkami wobec raportowania schematów podatkowych. Te ostatnie są bowiem opisane w Ordynacji podatkowej i dotyczą innego zagadnienia.

Natomiast raportowanie strategii podatkowej to obowiązek, który będzie wynikał z art. 27c ustawy CIT. W konsekwencji trzeba podkreślić, że powinność ta dotyczy wyłącznie podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 27c ust. 1 ustawy CIT podatnicy, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. W świetle tego przepisu chodzi o:

 1. podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
 2. podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Jak zatem widać, obowiązek raportowania nie będzie obejmował każdego podatnika podatku CIT, lecz będzie dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorstw.

Zakres raportowania o strategii podatkowej

Dane, które mają być przekazywane w ramach raportowania, są bardzo obszerne. Jak czytamy w art. 27c ust. 2 ustawy CIT informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

 1. informacje o stosowanych przez podatnika:
  1. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
  2. dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 2. informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,
 3. informacje o:
  1. transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi,
  2. planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,
 4. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
  1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
  2. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa,
  3. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
  4. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722),
 5. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

  – z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Warto podkreślić, że rozwiązania dotyczące sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej obejmują swoim zakresem informacje odnośnie wszystkich podatków.

Sposób raportowania o realizowanej strategii podatkowej

Przepisy przewidują bardzo ciekawe normy w zakresie sposobu, w jakim podatnik ma obowiązek raportowania. Otóż zgodnie z przepisami podatnik zamieszcza informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, sporządzoną w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski, na swojej stronie internetowej w terminie do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu do złożenia zeznania podatkowego. Na stronie internetowej są dostępne sporządzone i podane do publicznej wiadomości informacje o realizowanej strategii podatkowej za poszczególne lata.

Ponadto w tym samym terminie podatnik jest obowiązany przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla podatnika informację o adresie strony internetowej.

W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa, naczelnik US właściwy dla podatnika może w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do 250 000 zł.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian

Już klasycznie, jak za każdym razem, gdy dochodzi do nałożenia kolejnych obowiązków na podatników, ustawodawca usprawiedliwia swoje działanie chęcią zapobiegania nadużyciom w sferze podatkowej.

W uzasadnieniu do projektu ustawy (który jest dopiero w toku ścieżki legislacyjnej, więc ostateczny kształt może ulec zmianie), możemy przeczytać, że dane publikowane w ramach informacji o realizowanej strategii podatkowej służyć mogą organom Krajowej Administracji Podatkowej w pozyskiwaniu wstępnych informacji o działaniach tych podatników oraz o możliwych powodach występujących różnic w ich rozliczeniach podatkowych.

Dalej możemy przeczytać, że raportowanie na stronie internetowej o realizowanej strategii podatkowej ma pełnić głównie funkcję informacyjną, dzięki czemu obywatele otrzymają dostęp do informacji o zasadach podatkowych, którymi kierują się największe podmioty oraz podejmowanych przez nich dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. Takie informacje będą pomocne w czasie podejmowania przez obywateli decyzji o skorzystaniu z usług czy zakupu produktów od takich podmiotów.

Pomimo tych zapewnień nie ulega wątpliwości, że najwięcej informacji na temat sytuacji podatkowej danego podatnika uzyskuje fiskus, który dzięki nowym regulacjom otrzymuje kolejne narzędzie do wszczynania kontroli podatkowych.

Za jedyny plus można tylko uznać wskazanie w przepisach, iż raportowanie nie obejmuje informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne Porady Prawne

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu