Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Preferencje podatkowe dla udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy

Dramat wojenny w Ukrainie spowodował napływ uchodźców do Polski. Zdarzenie to wywołało skutki nie tylko w sferze polityczno-społecznej, ale także na gruncie gospodarczym oraz podatkowym. W naszym dzisiejszym artykule odniesiemy się do planowanych preferencji podatkowych dla osób udzielających pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Preferencje podatkowe dla udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy

Zwolnienie od podatku świadczeń wypłacanych osobom udzielającym pomocy uchodźcom

W zakresie naszego dzisiejszego artykułu będziemy opierać się na treści ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zgodnie z art. 13 tej ustawy każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Tego rodzaju świadczenie pieniężne stanowi przysporzenie majątkowe kwalifikowane jako przychód podatkowy. Trzeba jednak podkreślić, że osoby otrzymujące to świadczenie nie będą zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego z uwagi na równolegle wprowadzone zwolnienie od podatku. Jak bowiem podaje art. 52zi ustawy PIT – zwalnia się od podatku dochodowego świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

WAŻNE!

Osoby udzielające pomocy uchodźcom z Ukrainy będą korzystać ze zwolnienia podatkowego w zakresie otrzymywanego świadczenia.

Dodatkowo wskażmy, że zgodnie z art. 52zg ustawy PIT – do przychodów nie zalicza się wartości darowizn oraz nieodpłatnych świadczeń, których celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, otrzymanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez następujących podatników:

  1. organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważne organizacje określone w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,
  2. jednostki samorządu terytorialnego,
  3. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,
  4. podmioty wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.

Wskażmy bowiem, że zasadniczo przychodem jest wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Natomiast na skutek wprowadzonego zwolnienia wskazane podmioty nie będą zobligowane do rozpoznania przychodu z tytułu wszelkich świadczeń związanych z pomocą ofiarom wojny w Ukrainie. Zwróćmy jednak uwagę, że zwolnienie jest limitowane czasowo i obejmuje okres od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.

Preferencje podatkowe dla uchodźców z Ukrainy

Należy również wskazać na wprowadzone do ustawy PIT zwolnienia dla samych uchodźców z Ukrainy. Otóż na podstawie art. 52zh ustawy PIT zwalnia się od podatku dochodowego pomoc humanitarną otrzymaną w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez podatników będących obywatelami Ukrainy, którzy w tym okresie przybyli z terytorium Ukrainy, na skutek toczących się na tym terytorium działań wojennych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Również w tym zakresie mamy do czynienia ze zwolnieniem limitowanym czasowo.

Trzeba podkreślić, że zgodnie z ogólną regułą podatkową wyrażoną w art. 11 ust. 1 ustawy PIT – przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Natomiast wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

  1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
  2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
  3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
  4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W typowym przypadku osoba otrzymująca świadczenie w naturze lub też nieodpłatne świadczenie (np. darmowe użyczenie nieruchomości) powinna z tego tytułu rozpoznać przychód z nieodpłatnych świadczeń.

Jak podaje art. 20 ust. 1 ustawy PIT – za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. To oznacza, że nieodpłatne świadczenia są przychodem podatkowym stanowiącym przychody z innych źródeł, które podlegają opodatkowaniu według zasadach ogólnych w deklaracji rocznej. Z uwagi na wprowadzone zwolnienie podatnicy będący uchodźcami z Ukrainy nie rozpoznają przychodu podatkowego z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń.

WAŻNE!

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nieodpłatne świadczenia otrzymywane przez uchodźców z Ukrainy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT.

Przechodząc do podsumowania, należy wskazać, że na skutek wprowadzonej specustawy dodano do ustawy PIT szereg zwolnień podatkowych obejmujących zarówno podmioty udzielające pomocy humanitarnej uchodźcom, jak i samych uchodźców z Ukrainy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne Porady Prawne

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu