Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Polski Ład a zmiany w zakresie ulgi na dziecko i preferencyjnego opodatkowania małżonków

Projekt ustawy zmieniającej prawo podatkowe w ramach tzw. Polskiego Ładu trafił już pod obrady Sejmu. Zawiera on wiele ciekawych i innowacyjnych rozwiązań opierających się zarówno na wprowadzeniu nowych instytucji podatkowych, jak i na modyfikacji dotychczas funkcjonujących. W poniższym artykule przeanalizujemy, w jaki sposób nowelizacja ustawy PIT zmieni zasady wspólnego rozliczania małżonków oraz stosowania ulgi na dziecko.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Polski Ład a zmiany w zakresie ulgi na dziecko i preferencyjnego opodatkowania małżonków

Polski Ład a zmiany w zakresie preferencyjnego opodatkowania małżonków

W pierwszej kolejności wskażmy, w jaki sposób kwestia wspólnego opodatkowania małżonków jest obecnie uregulowana. Zgodnie z obowiązującym art. 6 ust. 2 ustawy PIT – małżonkowie, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Przedstawiona zasada ma zastosowanie również do przypadku, gdy jeden z małżonków nie osiągał żadnego dochodu lub też uzyskał dochody niepodlegające opodatkowaniu.

Ponadto jak wskazuje art. 6a ustawy PIT – wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który:

  1. zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego;
  2. pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

W obecnym stanie prawnym wspólne rozliczenie małżonków jest możliwe wyłącznie, gdy w ciągu całego roku istniała pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa. Pierwsza zmiana wprowadzona w ramach Polskiego Ładu ma zmienić tę regułę i umożliwić wspólne rozliczenie już za rok, w którym został zawarty związek małżeński. W konsekwencji, nawet jeżeli osoby fizyczne wezmą ślub w dniu 31 grudnia, to za cały ten rok przysługuje im prawo do wspólnego rozliczenia.

Po drugie, wskażmy, że zgodnie z art. 6 ust. 8 ustawy PIT wspólne rozliczenie nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

W kontekście powyższego przepisu organy podatkowe uznają, że nawet w sytuacji, gdy dany przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym lub ryczałtem nie uzyskał żadnego przychodu podatkowego (np. z uwagi na zawieszenie działalności gospodarczej) i złożył zerową deklarację podatkową (PIT-28 lub PIT-36L), mimo wszystko traci on prawo do wspólnego rozliczenia.

Zgodnie z projektowanymi zmianami wykluczenie ze wspólnego opodatkowania małżonków będzie powodować faktycznie uzyskanie przychodu lub poniesienie kosztu z tego tytułu w roku podatkowym.

WAŻNE!

Zmiany w zakresie preferencyjnego i wspólnego rozliczenia małżonków zakładają poszerzenie grona podatników, którzy z tej formy będą mogli skorzystać. Opisane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., przy czym obejmować mają już zdarzenia zaistniałe w 2021 r.

Polski Ład a zmiany w zakresie ulgi na dziecko

Kolejna zmiana, o charakterze doprecyzowującym, dotyczy kwestii ulgi na dziecko. Zgodnie z przepisem art. 27f ust. 1 ustawy PIT – od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

  1. wykonywał władzę rodzicielską;
  2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
  3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Stosownie do art. 27f ust. 4 analizowanej ustawy, odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

W konsekwencji, jeżeli w stosunku do danego dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska i władza ta jest wykonywana przez obojga rodziców, to każdy z nich ma prawo do odliczenia w granicach przysługującego na dziecko limitu. Kwotę tę rodzice mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Dotyczy to zarówno rodziców pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, jak i rodziców rozwiedzionych czy będących w separacji.

Z przywołanego art. 27f ust. 4 ustawy PIT wynika możliwość wyboru, w jaki sposób rodzice dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców w większej proporcji (np. w zależności od czasu spędzonego z dziećmi), przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie.

Właśnie do przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami ma odnosić się nowelizacja art. 27f ust. 4 ustawy PIT. Dodany zostanie fragment, zgodnie z którym w przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (naprzemienna opieka) lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania rozumie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

WAŻNE!

Nowelizacja przepisów ulgi na dziecko obejmuje przypadek, gdy brak jest porozumienia pomiędzy rodzicami co do sposobu podziału kwoty ulgi. W takiej sytuacji decydującym kryterium będzie miejsce zamieszkania dziecka definiowane poprzez przepisy Kodeksu cywilnego.

Zmiany dotyczące ulgi na dziecko oraz preferencyjnego opodatkowania małżonków mają za zadanie poszerzenie możliwości skorzystania z tych opcji oraz ujednolicenie sposobu rozliczenia. Żadna z tych preferencji podatkowych nie zostanie zlikwidowana. Warto na bieżąco śledzić nowelizacje projektowane w ramach Polskiego Ładu, bowiem część z nich dotyczyć będzie już rozliczenia za 2021 rok podatkowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »