Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Polski Ład a zmiany w podatku VAT

Uregulowania dotyczące Polskiego Ładu w przeważającej mierze dotyczą kwestii związanych z podatkami dochodowymi. W zakresie dochodowym zmiany będą miały najszerszy zakres. Trzeba jednak podkreślić, że pewne ciekawe rozwiązania zostaną również wprowadzone w zakresie podatku od towarów i usług. Dlatego też w dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej zmianom w podatku VAT w ramach Polskiego Ładu.

Polski Ład a zmiany w podatku VAT

Grupa podatników VAT

Pierwszą ciekawą zmianą, o której warto wspomnieć, jest wprowadzenie nowej kategorii podatnika w postaci grupy podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT. W przypadku zawiązania takiej grupy wszelkie transakcje dokonywane pomiędzy jej członkami nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak wynika z projektu ustawy, konieczne jest równoczesne występowanie trojakiego rodzaju powiązań pomiędzy podmiotami. Powiązania finansowe występują wtedy, gdy jeden z podatników będących członkiem grupy VAT posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym pozostałych podatników będących członkami tej grupy.

Powiązania ekonomiczne występują, jeżeli:

 1. przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter lub
 2. rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne, lub
 3. członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT.

Natomiast powiązania organizacyjne pojawia się, jeżeli:

 1. prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem, lub
 2. organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

Wszystkie trzy rodzaje powiązań muszą istnieć w sposób nieprzerwany przez cały okres trwania grupy VAT.

Oprócz powyższego ważne jest również, aby zainteresowane podmioty zawarły odpowiednią umowę w ramach utworzenia grupy VAT.10. Taka umowa jest sporządzana na piśmie i zawiera co najmniej:

 1. nazwę grupy VAT z dodatkowym oznaczeniem „grupa VAT” lub „GV”;
 2. dane identyfikacyjne podatników tworzących grupę VAT, w tym dane dotyczące oddziału w przypadku podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, oraz wysokość kapitału zakładowego każdego z tych podatników;
 3. wskazanie przedstawiciela grupy VAT, wyznaczonego spośród jej członków;
 4. dane identyfikacyjne udziałowców (akcjonariuszy) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym podatników tworzących grupę VAT, posiadających co najmniej 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym tych podatników;
 5. wskazanie okresu, na jaki grupa VAT została utworzona, nie krótszy jednak niż 3 lata.

WAŻNE!

Polski Ład wprowadza nową kategorię podatników podatku VAT jaką jest grupa VAT. Aby jednak do powstania takiej grupy doszło, konieczne jest spełnienie wielu warunków określonych w ustawie. Przede wszystkim muszą istnieć powiązania ekonomiczne, organizacyjne oraz finansowe pomiędzy członkami grupy.

Opodatkowanie usług finansowych podatkiem VAT

W aktualnych stanie prawnym usługi finansowe są obligatoryjnie zwolnione z podatku VAT i korzystają ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 43 ustawy VAT. To powoduje, że nabywcy tychże usług nie mają prawa do odliczenia podatku naliczonego. Natomiast Polski Ład przewiduje możliwość wyboru opodatkowania niektórych usług finansowych, w tym zakresie konieczne będzie złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienie o wyborze opodatkowania tych usług przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego rezygnuje ze zwolnienia. Podkreślić należy, że jest to prawo, a nie obowiązek podatnika, co oznacza, że nadal możliwe jest korzystanie z całkowitego zwolnienia od podatku VAT.

Natomiast powrót do zwolnienia będzie możliwy nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego wybrał opodatkowanie usług finansowych.

Co jednak istotne, opcja wyboru opodatkowania usług finansowych dotyczy wyłącznie transakcji B2B, a więc świadczenia usług pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Natomiast usługi finansowe świadczone na rzecz konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności, nadal będą obligatoryjnie zwolnione od podatku VAT. Poniżej przedstawiamy katalog usług finansowych, które potencjalnie mogą korzystać z opodatkowania. Dotyczyć to może:

 • transakcji, łącznie z pośrednictwem, dotyczących walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną,
 • usług zarządzania funduszami;
 • usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług oraz zarządzania kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
 • usług w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzania gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
 • usług w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług,
 • usług, w tym także usług pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach lub w innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają osobowość prawną, z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi,
 • usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usług pośrednictwa w tym zakresie.

WAŻNE!

Polski Ład przewiduje dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług finansowych możliwość wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT. W takim wypadku podatnik rezygnuje ze zwolnienia przedmiotowego i może do niego powrócić dopiero po upływie 2 lat.

Z przedstawionych przepisów wynika, że Polski Ład przewiduje nowe i interesujące rozwiązania, jeżeli chodzi o podatek VAT. Na szczęście wprowadzone zmiany nie nakładają na podatników nowych obowiązków podatkowych, lecz tworzą nowe możliwości w kwestii rozliczenia podatku VAT.

Masz problem z rozliczeniem PIT, CIT lub VAT? Potrzebujesz pomocy specjalisty, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze