Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Polski Ład a ulga na wspieranie działalności kulturowej, naukowej i sportowej

Nowe regulacje, które wejdą w życie z początkiem roku 2022, mają za zadanie wsparcie wielu różnych dziedzin życia społecznego. W całym pakiecie nowelizacyjnym znajdują się także takie regulacje, które przewidują ulgi dla podmiotów wspierających działalność kulturową, naukową oraz sportową. Właśnie ta tematyka będzie przedmiotem naszej dzisiejszej analizy.

Polski Ład a ulga na wspieranie działalności kulturowej, naukowej i sportowej

Kto może korzystać z ulgi na wspieranie określonej działalności?

Nowa ulga została opisana w art. 26ha ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to nowy przepis, który został dodany do ustawy PIT i rozpocznie obowiązywanie od 1 stycznia 2022 r. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, jest to propozycja nowej zachęty podatkowej, mającej na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Wsparcie dedykowane jest podmiotom prowadzącym działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

W ocenie ustawodawcy ulga przyczyni się do tego, że sponsorowanie określonych działalności stanie się bardziej atrakcyjne (przedsiębiorcy będą bardziej zainteresowani np. współpracą z klubami sportowymi czy uczelniami), co pozwoli też pozyskać tym podmiotom (np. klubom sportowym) dodatkowe środki na prowadzoną działalność.

Regulacja ta podaje, że podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

 1. sportową,
 2. kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 3. wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę
  – przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Po pierwsze, analizowana ulga polega na odliczeniu konkretnej kwoty od podstawy opodatkowania. Po drugie, ulga ta przewidziana jest wyłącznie dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną zarówno na zasadach ogólnych, jak i podatkiem liniowym. W rezultacie podatnicy uzyskujący przychody z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza nie mogą skorzystać z nowej ulgi.

Warto także zwrócić uwagę na kwotę, która może zostać odliczona od podstawy opodatkowania. Jest to 50% wydatków poniesionych na wyżej wymienione cele, przy czym nie więcej niż równowartość dochodu podatnika z pozarolniczej działalności.

Pamiętajmy, że jest to dodatkowa preferencja, ponieważ wartość wydatku poniesionego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest kosztem na zasadach ogólnych. Oprócz zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów uzyskania przychodów, w tym również poprzez odpisy amortyzacyjne, podatnik uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym poprzez odliczenie od podstawy obliczenia podatku połowy poniesionych kosztów.

WAŻNE!

Ulga na wsparcie działalności kulturowej, sportowej oraz oświatowej dotyczy wyłącznie podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Katalog wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi

W dalszej części przepisu wymieniono wydatki z poszczególnej grupy, które uprawniają do skorzystania z ulgi. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie:

 • klubu sportowego,
 • stypendium sportowego;
 • imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową.

Natomiast za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną uznaje się koszty poniesione na finansowanie:

 • instytucji kultury;
 • działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę uznaje się koszty poniesione na:

 • stypendia,
 • finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w art. 163 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów;
 • sfinansowanie studiów dualnych na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk;
 • wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier.

WAŻNE!

Ustawa PIT określa zamknięty i kompletny katalog wydatków, które uprawniają przedsiębiorcę do skorzystania z ulgi na wspieranie działalności kulturowej, oświatowej i sportowej. Nie może to być zatem każdy wydatek pośrednio związany z jedną z tych dziedzin życia społecznego.

Zasady odliczania ulgi na wsparcie działalności kulturowej, oświatowej i sportowej

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. To zatem oznacza, że przedsiębiorca nie może dokonać odliczenia na etapie obliczania zaliczek na podatek. Takiego odliczenia dokonuje się dopiero w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-36L.

Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

Koszty, o których mowa, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku.

WAŻNE!

Odliczenie ulgi na wsparcie działalności kulturowej, sportowej oraz oświatowej polega na odliczeniu określonych wydatków w rocznym zeznaniu PIT-36 lub PIT-36L.

Podsumowując, ulga na wsparcie działalności kulturowej, sportowej oraz oświatowej jest kolejną preferencją podatkową, która w tym przypadku przewidziana jest wyłącznie dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i polega na odliczeniu określonej kwoty od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym.

Chcesz skorzystać z pomocy w zakresie podatków, nowe przepisy nie są do końca dla Ciebie jasne? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze