Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Rozliczanie ulgi na dziecko w Polskim Ładzie

W ramach Polskiego Ładu doprecyzowano przepisy stanowiące na temat ulgi na dziecko, dzięki czemu rozwiązano narastające wątpliwości dotyczące sposobu podziału ulgi pomiędzy małżonkami zachowującymi władzę rodzicielską. Poniżej przedstawiamy to zagadnienie.

Rozliczanie ulgi na dziecko w Polskim Ładzie

Ulga na dziecko w rozliczeniu PIT – poprzedni stan prawny

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisem art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od podatku dochodowego podatnik ma prawo odliczyć kwotę ulgi na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

  1. wykonywał władzę rodzicielską;
  2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
  3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

W przypadku dwojga rodziców zastosowanie miał art. 27f ust. 4 analizowanej ustawy, wskazujący, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogli odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W konsekwencji, jeżeli w stosunku do danego dziecka obojgu rodzicom przysługiwała władza rodzicielska i była wykonywana przez oboje, to każde z nich miało prawo do odliczenia od podatku w granicach przysługującego na dziecko limitu. Daną kwotę mogli odliczyć w częściach równych lub w ustalonej przez nich proporcji. Dotyczyło to zarówno rodziców pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, jak i rodziców rozwiedzionych czy będących w separacji.

Podkreślenia przy tym wymaga, że separacja bądź rozwód rodziców nie są równoznaczne z utratą przez rodzica prawa do wykonywania władzy rodzicielskiej. Sąd rodzinny, ogłaszając separację bądź rozwiązując związek małżeński, określa także prawa rodzicielskie. Jeżeli zatem nie pozbawia tego prawa jednego z rodziców, to uznaje, że rodzice są zdolni do porozumienia w sprawach dotyczących dziecka. Jednakże warunkiem niezbędnym do zastosowania ulgi na dzieci w stosunku do małoletniego dziecka jest wykonywanie władzy rodzicielskiej (a nie samo jej posiadanie). Tak więc ulga na dzieci przysługuje tym rodzicom, którzy faktycznie sprawują pieczę nad osobą i majątkiem dziecka. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje formalnie obojgu rodzicom, a tylko jedno z nich faktycznie ją wykonuje, to z odliczenia całości kwoty może skorzystać tylko ten rodzic. Jeżeli rodzic dziecka, pomimo posiadania praw rodzicielskich, nie zajmuje się dzieckiem albo jego kontakty są sporadyczne, należy uznać, że nie wykonuje władzy rodzicielskiej i w związku z tym nie ma prawa do ulgi.

Z przywołanego wyżej art. 27f ust. 4 ustawy PIT wynika możliwość wyboru, w jaki sposób rodzice dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona przez oboje rodziców kwota nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą.

W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców w większej proporcji (np. w zależności od czasu spędzonego z dziećmi), przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie. Jeśli takiego porozumienia brak – odliczenie przysługuje w częściach równych. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 2360/15 podkreślił, że:

„Wykonywanie władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców, w sytuacji braku porozumienia między nimi odnośnie proporcji przysługującej kwoty do odliczenia, powoduje, iż przysługującą im kwotę ulgi podatkowej należy rozdzielić między nich w częściach równych.”

WAŻNE!

W poprzednim stanie prawnym niezależnie od tego, z kim dziecko zamieszkiwało, a rodzice nie ustalili żadnej proporcji w rozliczeniu ulgi na dziecko, każde z nich rozliczało tą ulgę po połowie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ulga na dziecko według nowych przepisów podatkowych

Polski Ład zmodyfikował treść art. 27f ust. 4 ustawy PIT. Do przepisu dodano bowiem fragment, zgodnie z którym w przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna) lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo, jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (K.c.). Zgodnie z art. 25 K.c. – miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

W rezultacie, w braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (tzw. naprzemienna opieka) lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo, jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę przysługującej ulgi podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach (czyli innych niż naprzemienna opieka lub wspólne zamieszkiwanie rodziców i dziecka połączone ze wspólnym wykonywaniem pieczy nad dzieckiem) odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Jak podaje art. 70 ustawy wprowadzającej Polski Ład, powyższy przepis ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r., co oznacza, że nowa reguła znajduje zastosowanie już w rozliczeniu PIT za 2021 rok.

WAŻNE!

Polski Ład doprecyzował sytuację rodziców, którzy nie zawarli porozumienia co do sposobu podziału ulgi rodzinnej. Jeżeli nie mamy do czynienia z naprzemienną opieką, to w takim przypadku nie stosujemy reguły, że każdy z rodziców odlicza po połowie. Ulga przysługuje temu rodzicowi posiadającemu władzę rodzicielską, z którym dziecko zamieszkuje z zamiarem stałego pobytu.

Przechodząc do podsumowania, wskazać należy, że Polski Ład rozwiązał problem podziału ulgi na dziecko w przypadku braku porozumienia pomiędzy osobami sprawującymi władzę rodzicielską. Za społecznie sprawiedliwe należy uznać przyznanie ulgi na dziecko temu rodzicowi, z którym dziecko na stałe zamieszkuje.

Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu ulgi na dziecko lub innej kwestii związanej z podatkami? Nasi specjaliści z prawa podatkowego służą pomocą, opisz nam swój problem wypełniając formularz poniżej ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze