Mamy 11 050 opinii naszych Klientów

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r.

Nowy rok przyniósł wiele zmian w przepisach prawnych. W przeważającej większości przypadków nałożono na obywateli nowe obowiązki. Warto zauważyć, że w ramach powinności pojawił się od 1 stycznia 2021 r. obowiązek zgłaszania do ZUS zawartych umów o dzieło. W poniższych artykule przyjrzymy się bliżej nowym regulacjom obowiązującym w tym zakresie.

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r.

Nowy obowiązek w zakresie ZUS od 1 stycznia 2021 r.

Interesujący nas przepis to dodany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych art. 36 ust. 17, który wskazuje, że płatnik składek lub osoba fizyczna ma obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Dodajmy, że przepis ten wszedł w życie od dnia 1 stycznia 2021 r. i obejmuje swoim zakresem umowy o dzieło zawarte od tego dnia. W rezultacie umowy o dzieło zawarte przed tą datą nie podlegają zgłoszeniu do ZUS.

Warto także wskazać na wyłączenie określone w nowym przepisie. Otóż zgłoszeniu nie podlegają te umowy o dzieło, które:

  • zostały zawarte z własnym pracownikiem,
  • z osobą wykonującą określone świadczenie w ramach umowy o dzieło na rzecz własnego pracodawcy, ale zawarte z innym podmiotem,
  • z osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą w zakresie usług, które wchodzą w zakres tejże działalności.

Warto przy tym podkreślić, że nie zmienił się zakres oskładkowania umowy o dzieło. W rezultacie samodzielna umowa o dzieło nadal nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

WAŻNE!

W świetle art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych począwszy od 1 stycznia 2021 r. zgłoszeniu do ZUS podlegają umowy o dzieło. Zobowiązane podmioty muszą dopełnić tego obowiązku w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło.

Zakres podmiotowy obowiązku zgłaszania do ZUS umów o dzieło

Kolejną kwestią, którą należy przeanalizować, jest określenie zakresu podmiotowego, a więc określenie, kto jest zobligowany do dokonywania zgłoszenia umów o dzieło do ZUS. Przepis wskazuje, że w tej kategorii mieszczą się płatnicy składek oraz osoby fizyczne zawierające z wykonawcą umowy o dzieło. W celu określenia, kto jest płatnikiem składek, należy odnieść się do obszernej definicji zawartej w art. 4 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dodatkowo podkreślmy, że informacje o zgłoszonych umowach o dzieło są ewidencjonowane na koncie płatnika składek (co wynika z treści art. 45 ust. 1 pkt 1b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Możemy zatem wskazać, że po pierwsze obowiązek zgłaszania umów o dzieło nie dotyczy podmiotów gospodarczych (jednostek organizacyjnych), które nie są płatnikami składek i które nie muszą rejestrować się w tym zakresie w ZUS. Z drugiej strony, jeżeli zlecającym wykonanie umowy o dzieło jest osoba fizyczna, to zawsze musi ona zgłosić ten fakt do ZUS bez względu na to, czy jest zarejestrowana w ZUS jako płatnik składek, czy nie.

WAŻNE!

Warto podkreślić, że nowy obowiązek zgłaszania zawartych umów o dzieło do ZUS obejmuje swoim zakresem każdą osobę fizyczną będącą zlecającym wykonanie dzieła.

Forma przekazywania informacji o zawartych umowach o dzieło

Poznaliśmy aspekty teoretyczne wynikające z treści przepisów. Teraz pora przejść do kwestii formalnych związanych z informowaniem ZUS o zawartych umowach o dzieło. Informację w tym zakresie podmioty zobowiązane będą przekazywać na formularzu RUD. Formularz ten podzielony został na bloki i zawiera następujące dane:

  • w bloku I. – swoje dane, czyli zamawiającego wykonanie umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe,
  • w bloku II. – dane wykonawcy umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarłeś umowę o dzieło,
  • w bloku III. – informację o zawartych umowach o dzieło – daty zawarcia, daty wykonywania (od – do) oraz liczbę zawartych umów.

Jak wynika z analizy konstrukcji samego formularza, w jednym dokumencie RUD można wykazać informacje o maksymalnie 10 zawartych umowach o dzieło. Co ciekawe, do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzono również regulacje, które umożliwiają ZUS udostępnianie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organom KAS na ich żądanie danych dotyczących zawartych umów o dzieło w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań zmierzających do skutecznego poboru należności podatkowych i weryfikacji danych własnych oraz zadań analityczno-sprawozdawczych. Zatem ta regulacja oznacza, że fiskus uzyskuje uprawnienie do kontrolowania zawartych umów o dzieło oraz prawidłowego ich opodatkowania. Organy podatkowe będą zatem mogły na własne żądanie uzyskać informację o każdej zawartej umowie o dzieło.

WAŻNE!

Informacje o zawartych umowach o dzieło są przekazywane do ZUS poprzez formularz RUD.

Przechodząc zatem do podsumowania naszego dzisiejszego artykułu, możemy wskazać, że nowy obowiązek podmiotów zlecających wykonanie dzieła w oparciu o umowę o dzieło ma charakter wyłącznie informacyjny.

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. nie zmienił się bowiem zakres podlegania pod obowiązkowe ubezpieczenie społeczne umów o dzieło. Wciąż bowiem tego rodzaju umowy nie stanowią podstawy do oskładkowania wykonawców dzieła. Godny uwagi jest natomiast fakt, że nowy obowiązek dotyczy nie tylko podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (które najczęściej są płatnikami składek), lecz także osób fizycznych niezarejestrowanych jako płatnicy w systemie ZUS.

Z uwagi na krótki termin przewidziany na zgłoszenie formularza RUD (7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło) warto być w stałym kontakcie z profesjonalnym radcą prawnym, który zadba, aby wszelkie powinności względem ZUS zostały terminowo spełnione.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »