Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Nowy JPK VAT od października 2020

Nowością w zakresie podatku VAT jest wprowadzony od 1 października 2020 r. obowiązek przesyłania formularza JPK VAT. Tego rodzaju plik ma zastąpić podwójny obowiązek, który dotychczas spoczywał na podatnikach, tj. przesyłanie zarówno plików JPK, jak i osobne przesyłanie deklaracji VAT. W poniższym artykule zastanowimy się, jak prezentują się nowe obowiązki w świetle pliku JPK VAT.

Nowy JPK VAT od października 2020

Obowiązek składania deklaracji VAT

W dotychczasowym stanie prawnym czynni podatnicy podatku VAT byli zobligowani do składania deklaracji VAT. Chodzi tutaj o deklaracje VAT-7 składane za miesięczne okresy rozliczeniowe, które to musiałby być złożone do 25 dnia miesiąca następującego, jak również o deklaracje VAT-7K – składane za okresy kwartalne do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

Deklaracje te musiały być składane w formie elektronicznej.

Obowiązek przesyłania pliku JPK

Drugi obowiązek spoczywający do tej pory na podatnikach to konieczność przesyłania plików JPK.

W myśl usuniętego już art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej – osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Wspomniana w powyższym przepisie ewidencja, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy VAT, to ewidencja zawierająca dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku VAT i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

 1. rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;
 2. kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;
 3. kontrahentów;
 4. dowodów sprzedaży i zakupów.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Budowa pliku JPK VAT

Z dniem 1 października 2020 r. weszły natomiast w życie przepisy, które łączą oba wskazane obowiązki. Od tej pory w jednym pliku podatnik będzie wykazywał dane z dotychczasowych deklaracji VAT oraz dane z ewidencji, które do tej pory były przesyłane w ramach JPK.

Pliki JPK VAT będą funkcjonowały w dwóch wariantach tzn.:

 1. JPK_V7M – przesyłany przez podatników, którzy rozliczają się miesięcznie, oraz
 2. JPK_V7K – przesyłany przez podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

WAŻNE!

Nowe pliki JPK VAT będą składać się z dwóch części. Część pierwsza zastąpi składane deklaracje VAT-7/VAT-7K, natomiast część druga zastąpi przesyłany plik JPK.

W tym miejscu warto wskazać, że omawiana zmiana dotyczy wyłącznie czynnych podatników składających deklaracje VAT-7/VAT-7K. Nie ulegają natomiast zmianie zasady przesyłania pozostałych deklaracji w zakresie VAT (np. VAT-9M czy VAT-26).

Trzeba również wspomnieć, że nowy plik JPK VAT wymaga od podatników stosowania specjalnych kodów GTU. Dla wybranych towarów zostały przewidziane oznaczenia od „01” do „10”, zaś dla wybranych usług – oznaczenia od „11” do „13”.

Podkreślmy, że obowiązek oznaczania dotyczy wyłącznie pliku JPK VAT. Sprzedawcy nie mają natomiast obowiązku stosowania tychże kodów na wystawianych fakturach.

WAŻNE!

Sprzedawcy przesyłający pliki JPK VAT muszą oznaczać wybrane towary lub usługi kodami GTU. Powinność ta dotyczy wyłącznie sprzedawców, a nie nabywców określonych towarów i usług.

Zasady składania pliku JPK VAT

Nowy plik JPK VAT również musi być przesłany drogą elektroniczną. Podatnik będzie mógł to zrobić:

 • za pośrednictwem programu e-mikrofirma,
 • przy użyciu bezpłatnego narzędzia Klient JPK 2.0,
 • za pośrednictwem umożliwiającego to programu księgowego lub aplikacji,
 • za pośrednictwem e-bramki JPK_VAT.

Plik JPK VAT będzie przesyłany w dotychczasowych terminach, które są przewidziane dla składania deklaracji VAT-7/VAT-7K.

W rezultacie JPK_V7M, składany za okres miesięczny, należy przesyłać co miesiąc w terminie do 25 dnia miesiąca następującego. Natomiast w przypadku JPK_V7K, który obejmuje okresy kwartalne, plik ten będzie przesyłany do US za pierwszy i drugi miesiąc kwartału, natomiast za ostatni miesiąc kwartału podatnicy mają przesyłać pliki JPK_VAT z wypełnionymi obiema częściami, tj. zarówno część dotyczącą ewidencji, jak i część dotyczącą deklaracji.

Nowe przepisy określają także sankcje wynikające z popełnionych błędów przy przesyłaniu pliku JPK VAT. Otóż, jak stanowi art. 109 ust. 3e-3i ustawy VAT, w terminie 14 dni od dnia:

 1. stwierdzenia przez podatnika, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, lub
 2. zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji
  – podatnik jest obowiązany przesłać korektę ewidencji.

W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, naczelnik urzędu skarbowego wzywa podatnika do ich skorygowania, wskazując te błędy. Podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania przesyła do naczelnika urzędu skarbowego ewidencję skorygowaną w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub składa wyjaśnienia wskazujące, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.

Jeżeli natomiast podatnik, wbrew obowiązkowi:

 1. nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie,
 2. w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu
  – naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć w drodze decyzji na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd. Karę pieniężną uiszcza się bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

WAŻNE!

Nowy plik JPK VAT musi być składany w formie elektronicznej. Ta sama forma dotyczy również ewentualnej korekty pliku. Pamiętajmy, że niepoprawione błędy mogą wiązać się z sankcjami administracyjnymi wynoszącymi 500 zł za każdy błąd.

Końcowo należy wskazać, że nowe regulacje zostały wprowadzone w życie z dniem 1 października 2020 r. To zatem powoduje, że plik JPK VAT w opisanej formie będzie składany po raz pierwszy za październik. W konsekwencji pierwsze JPK VAT muszą być złożone najpóźniej do 25 listopada 2020 r.

Szukasz pomocy w sprawie związanej z prawem podatkowym, prawem karnym, prawem cywilnym, prawem rodzinnym lub innej. Udzielamy odpowiedzi prawnych przez internet, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze