Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Nowe zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy - zmiany w Polskim Ładzie

Wprowadzony od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład już doczekał się poprawek. Wszystko za sprawą rozwiązań podatkowych, które spowodowały, że pracownicy otrzymali dużo niższe wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy. W dzisiejszym artykule przedstawiamy, jak kształtują się nowe zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy.

Nowe zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy - zmiany w Polskim Ładzie

Dlaczego konieczna była zmiana?

Jednym z najgłośniejszych elementów Polskiego Ładu było usunięcie z przepisów podatkowych regulacjami pozwalających na odliczenie od podatku opłaconej składki zdrowotnej. Zasada ta zastosowanie miała także do zaliczek obliczanych i pobieranych przez płatnika, czyli przez pracodawcę. W konsekwencji tej zmiany w styczniu spora grupa podatników otrzymała niższe wynagrodzenie. To z kolei spowodowało, że z dniem 8 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Po pierwsze wskażmy, że rozporządzenie nie zmienia zasad obliczania zaliczek na podatek określonych w Polskim Ładzie. Nadal brak jest możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie społeczne. Po drugie, rozporządzenie przesuwa w czasie pobór zaliczek według zasad wynikających z Polskiego Ładu do momentu, gdy będą one wyższe niż obliczone według poprzednich zasad obowiązujących do końca 2021 r. To zatem oznacza, że obecnie pracodawca musi co miesiąc porównywać, jak kwestia zaliczki pracownika przedstawia się w świetle starych oraz nowych zasad.

Z treści wspomnianego rozporządzenia wynika, że jeżeli wysokość zaliczki według nowych zasad będzie przewyższać wysokość zaliczki według starych zasad, to zaliczka zostanie pobrana tylko do wysokości wynikającej ze starych zasad.

Rozporządzenie stosowane jest tylko do tych przychodów, które miesięcznie nie przekraczają kwoty 12 800 zł. W przypadku wyższych przychodów pracowników obowiązują nowe zasady wynikające z Polskiego Ładu.

Dodatkowo wskażmy, że rozporządzenie swoim zakresem obejmuje przychody uzyskane od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Zakres rozporządzenia obejmuje nie tylko przychody ze stosunku pracy, ale również przychody ze stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy, czy też przychodów z umów zleceń.

WAŻNE!

Na skutek wprowadzonego rozporządzenia pracodawca musi w każdym miesiącu przeprowadzić analizę, czy kwota zaliczki według nowych zasad jest wyższa niż według starych zasad. Jeżeli w wyniku porównania odpowiedź jest twierdząca, to zaliczka zostanie pobrana wyłącznie do wysokości ustalonej według poprzednio obowiązujących zasad.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Co powinien zrobić pracodawca będący płatnikiem?

Cała sytuacja najbardziej komplikuje działania pracodawcy. Z treści komunikatu MF wynika, że pobranie zaliczki na podatek dochodowy w wyższej wysokości skutkować będzie po stronie płatnika obowiązkiem niezwłocznego zwrotu podatnikowi zaistniałej różnicy. Tym samym pracownicy będą otrzymywać stosowne korekty od płatników, jeżeli wypłacone wynagrodzenia nie uwzględniały metodyki pobierania zaliczek na podatek dochodowy opisanej w rozporządzeniu. Dalej w treści komunikatu, który odnosi się do rozporządzenia, czytamy, że pracodawca powinien podjąć następujące działania:

  1. obliczyć zaliczki według nowych oraz starych zasad,
  2. porównać oba wyniki,
  3. jeśli zaliczki według starych zasad są większe, nie stosuje się rozporządzenia. Jeśli zaliczki według starych zasad są mniejsze, wtedy stosuje się rozporządzenie i pobiera się zaliczki w mniejszej wysokości (czyli według starych zasad).

Pobrana nadwyżka pomiędzy nowymi zasadami a starymi zasadami będzie później zwracana w miesiącu, w którym powstanie ujemna różnica pomiędzy zaliczkami na starych i nowych zasadach – do wysokości różnicy w danym miesiącu, a jeżeli taka sytuacja nie wystąpi, podatnik sam rozliczy ewentualną nadwyżkę w zeznaniu rocznym.

WAŻNE!

Od 8 stycznia 2022 r. pracodawca pobiera zaliczki według zasad określonych w rozporządzeniu. Taka zaliczka powinna być pobrana w wysokości nie wyższej niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. Pobranie zaliczki na podatek dochodowy w wyższej wysokości, niż wynikająca z rozporządzenia, powodować będzie po stronie płatnika konieczność niezwłocznego zwrotu podatnikowi zaistniałej różnicy.

Możliwość rezygnacji z nowych zasad wynikających z rozporządzenia

Zasadniczo pracodawca ma obowiązek stosowania zasad poboru zaliczek wynikających z rozporządzenia, chyba że pracownik złoży oświadczenie o niestosowaniu nowego mechanizmu.

Jak wynika z § 5 wspomnianego rozporządzenia – w przypadku gdy podatnik uzyskujący przychody od płatnika, który nie odlicza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2) i złoży pracodawcy sporządzony na piśmie wniosek o niestosowanie nowego mechanizmu, to płatnik pobiera zaliczki na zasadach wynikających z Polskiego Ładu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik otrzymał ten wniosek.

Pojawia się pytanie, w jakich przypadkach zasadne jest złożenie takiego wniosku przez pracownika. W ślad za treścią komunikatu MF możemy wskazać, że pracownik może taki wniosek złożyć, jeżeli np.:

  • zatrudniony jest na dwóch etatach w różnych firmach;
  • zatrudniony jest na etacie i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą (rozliczaną według skali) lub rozlicza najem prywatny;
  • zatrudniony jest emerytem lub rencistą i pobiera świadczenia z organu rentowego.

WAŻNE!

Stosowanie nowych zasad obliczania zaliczek nie jest obowiązkowe tylko w przypadku, gdy pracownik złoży pracodawcy oświadczenie w tym zakresie.

Jak widać z przedstawionych regulacji, Polski Ład już doczekał się zmian, które jeszcze bardziej skomplikowały życie zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Opisane rozporządzenie ma moc obowiązującą do końca 2022 r. Należy jednak spodziewać się kolejnych zmian i poprawek w trakcie roku.

Masz problem z rozliczeniem podatku, nowe przepisy są dla Ciebie nie jasne? Chcesz poradzić się profesjonalisty, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami...

>> więcej informacji o autorze