Mamy 12 503 opinii naszych Klientów

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nabycie sprawdzające - nowy mechanizm sprawdzania podatników

Polski Ład wprowadza nowy mechanizm sprawdzania podatników, jakim jest nabycie sprawdzające. W artykule przedstawiamy całość zagadnienia i jednocześnie wyjaśniamy, kto powinien zwrócić szczególną uwagę na nowy zakres kontroli ze strony fiskusa.

Nabycie sprawdzające - nowy mechanizm sprawdzania podatników

Nabycie sprawdzające – kogo będzie dotyczyć?

Nabycie sprawdzające, jako nowa instytucja, zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Przepisy w tym zakresie zostały umieszczone w ustawie o KAS.

Nabycie sprawdzające ma na celu weryfikowanie podatników podatku VAT w zakresie wypełniania obowiązku w postaci ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej oraz wydawania z tego tytułu paragonów. W konsekwencji wyraźnie wskazano, że ten nowy mechanizm będzie dotyczył konkretnej grupy podatników, czyli tych podatników podatku VAT, którzy mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

WAŻNE!

Nabycie sprawdzające ma na celu kontrolę podatników w ramach spoczywającego na nich obowiązku ewidencjonowania dostawy towarów oraz świadczenia usług na rzecz konsumentów na kasie fiskalnej.

Zasady przeprowadzania nabycia sprawdzającego

Nabycie sprawdzające przeprowadzają zarówno pracownicy urzędów skarbowych, jak i urzędów celno-skarbowych na podstawie legitymacji służbowej oraz stałego upoważnienia. W zakresie nabycia sprawdzającego nie ma określonej właściwości miejscowej, co powoduje, że nabycie takie pracownik organu podatkowego może przeprowadzić na terenie całego kraju.

Po przeprowadzeniu nabycia sprawdzającego pracownik powinien okazać legitymację służbową i upoważnienie oraz poinformować sprawdzanego o dokonaniu nabycia sprawdzającego oraz pouczyć go o jego prawach i obowiązkach.

Nabycie sprawdzające polega na nabyciu określonego towaru lub usługi przez pracownika organu podatkowego i sprawdzeniu, czy podatnik ewidencjonuje taką sprzedaż na kasie fiskalnej oraz czy wydaje paragon. Co ważne, po przeprowadzeniu nabycia sprawdzającego podatnik obowiązany jest zwrócić należność oraz przyjąć z powrotem sprzedany towar. Zwrotowi podlega również wydany paragon fiskalny. Naturalnie zwrotowi nie może podlegać wykonana usługa. Ponadto zwrotowi nie podlega towar stanowiący dowód popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

WAŻNE!

Po dokonaniu nabycia sprawdzającego sprawdzany podatnik ma obowiązek przyjęcia zwracanego towaru, przyjęcia paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż zwracanego towaru oraz zwrotu otrzymanej zapłaty.

Zakończenie nabycia sprawdzającego

Nabycie sprawdzające może zakończyć się albo notatką służbową albo protokołem. Jeżeli pracownik organu podatkowego nie stwierdza żadnych nieprawidłowości, to sporządza się notatkę służbową, która zawiera:

 1. określenie czasu i miejsca dokonania nabycia sprawdzającego;
 2. wskazanie sprawdzanego podatnika;
 3. wartość sprzedaży brutto,
 4. numer paragonu fiskalnego oraz numer unikatowy kasy rejestrującej;
 5. wskazanie pracownika przeprowadzającego nabycie sprawdzające.

Notatka służbowa sporządzana jest w dwóch egzemplarzach, z czego jeden przekazywany jest sprawdzanemu podatnikowi.

Inaczej natomiast przedstawia się kwestia, gdy w toku nabycia sprawdzającego dojdzie do wykrycia nieprawidłowości ze strony podatnika. Zasadniczo będzie to dotyczyć niezaewidencjonowania sprzedaży czy też niewydania paragonu fiskalnego. Jednakże w protokole odnotowane zostaną również przypadki nieprzyjęcia przez podatnika towaru, jak też odmowy zwrotu należności.

Treść protokołu jest dużo bardziej rozbudowana w porównaniu z notatką służbową. Protokół z nabycia sprawdzającego obejmuje następujące elementy:

 1. czas i miejsce (adres) dokonania nabycia sprawdzającego;
 2. numer stałego upoważnienia do dokonania nabycia sprawdzającego;
 3. wskazanie pracownika;
 4. wskazanie sprawdzanego podatnika, w tym jego imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;
 5. określenie nabytego towaru lub usługi oraz wartość sprzedaży brutto, a także numer paragonu fiskalnego i numer kasy fiskalnej;
 6. dokładny opis stwierdzonego naruszenia w zakresie wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy VAT w przypadku ich stwierdzenia;
 7. podpis sprawdzającego i sprawdzanego, a w razie odmowy podpisania protokołu przez sprawdzanego – wzmiankę o tym zamieszczoną na końcu protokołu.

Dodatkowo protokół z nabycia sprawdzającego powinien zawierać informację o:

 1. o zwrocie towaru albo
 2. że towar nie podlega zwrotowi lub o pozostawieniu towaru w miejscu jego nabycia albo
 3. o odstąpieniu od zwrotu towaru i niedokonaniu zwrotu paragonu fiskalnego, albo
 4. o wykonaniu usługi i jej rodzaju, albo
 5. o zwrocie zapłaty za niewykonaną usługę lub paragonu fiskalnego.

Również wszelkie odmowy ze strony podatnika (odmowa przyjęcia towaru lub paragonu czy też odmowa zwrotu należności) również podlegają ujęciu w protokole z nabycia sprawdzającego.

WAŻNE!

Jeśli na skutek weryfikacji stwierdzone zostanie, że doszło do naruszenia obowiązków w zakresie podatku VAT, sporządza się protokół z nabycia sprawdzającego. W przeciwnym wypadku sporządza się zwykłą notatkę służbową.

Na skutek nowelizacji ustawy o KAS organy podatkowe zyskują nowe narzędzie służące do sprawdzania podatników. Podatnicy podatku VAT mający obowiązek posługiwania się kasą fiskalną oraz wydawania paragonów muszą liczyć się z możliwością kontroli od nowego roku w postaci nabycia sprawdzającego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne Porady Prawne

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu